java

关注公众号 jb51net

关闭
首页 > 软件编程 > java > Java无界面五子棋

Java实现简单无界面五子棋

作者:北渺

这篇文章主要为大家详细介绍了Java实现简单无界面五子棋,文中示例代码介绍的非常详细,具有一定的参考价值,感兴趣的小伙伴们可以参考一下

本文项目为大家分享了Java实现无界面五子棋的具体代码,供大家参考,具体内容如下

项目介绍:

本次设计是基于知识点Java类和对象以及数组开发的一个小型五子棋游戏程序。游戏开始时,选择黑棋、白棋开局,将一枚棋子落在棋盘一坐标上,然后轮番落子,如此轮流下子,直到某一方首先在棋盘的竖、横或两斜四方向上的五子连成线,则该方该局获胜。

项目实现思路:

1、棋盘设计为10*10格,棋盘类型Chess[][] 二维数组,所含属性String chessType; 棋盘首先chessType值是”➕”。
2、初始化二维数组
3、玩家选择黑白圈后,开始下棋。输入要下棋子的行列坐标,黑白棋子轮流落子,当一方连成五子或下满棋盘时,游戏结束(连成五子的一方获胜,下满棋盘为和棋)。
4、每一次落子成功后,马上判断以该位置为中心的八个方向:上、下、左、右、左上、左下、右上、右下是否有相同颜色的棋子连成五子,如果连成五子,则游戏结束,输出相应的信息。
5、当游戏一方胜利后显示胜利信息。从程序表面看,这是一个二维平面图,所以数据用二维数组来表示,数组两个下标可以表示棋盘上的位置,数组元素的值代表棋格上的状态,共有三种情况,分别是,⭕代表白棋,●代表黑棋,➕代表格子。

源代码

1.棋子

/**
 * @author hudongsheng
 * @date 2020/10/29 - 9:28
 */
public class ChessType {
    private String chessType;
    private int x;
    private int y;

    public int getX() {
        return x;
    }

    public void setX(int x) {
        this.x = x;
    }

    public int getY() {
        return y;
    }

    public void setY(int y) {
        this.y = y;
    }


    public ChessType() {

    }

    public String getChessType() {
        return chessType;
    }

    public void setChessType(String chessType) {
        this.chessType = chessType;
    }
}

2.下棋

/**
 * @author hudongsheng
 * @date 2020/10/29 - 9:27
 */
public class Gobang {
    private int size = 1;
    private ChessType[][] chessTypes;
    private int row;
    private int colum;
    private int x;
    private int y;


    //创建一个棋盘
    public Gobang(int row,int colum){
        this.row = row;
        this.colum = colum;
        chessTypes = new ChessType[row][colum];
    }

    //初始化棋盘
    public void initChessType(){

        for(int i = 0; i< chessTypes.length; i++){
            for (int j = 0; j< chessTypes[i].length; j++){
                chessTypes[i][j] = new ChessType();
                chessTypes[i][j].setChessType("➕");
            }
        }
    }

    //下白棋
    public void setWhiteChess(int x,int y){
        chessTypes[x][y].setChessType("⭕");
    }

    //下黑棋
    public void setBlackChess(int x,int y){
        chessTypes[x][y].setChessType("●");
    }

   //判断是否胜利
        public boolean checkWin(int i,int j) {
            // TODO Auto-generated method stub
            boolean flag = false;
            //判断纵向是否有五个棋子是相同的颜色
            int count1 = 1;//相同颜色棋子的个数
            String color = chessTypes[i][j].getChessType(); //刚下的棋子的颜色
            int a = 1;  //棋子索引的增量
            while((i+a)<row && color == chessTypes[i+a][j].getChessType()){
                count1++;
                a++;
            }
            a = 1;
            while((i-a)>=0 && color == chessTypes[i-a][j].getChessType()){
                count1++;
                a++;
            }
            if(count1 >= 5){
                flag = true;
            }

            //判断纵向是否有五个棋子是相同的颜色
            int count2 = 1;
            a = 1;
            while((j+a)<colum && color == chessTypes[i][j+a].getChessType()){
                count2++;
                a++;
            }
            a = 1;
            while((j-a)>=0 && color == chessTypes[i][j-a].getChessType()){
                count2++;
                a++;
            }
            if(count2 >= 5){
                flag = true;
            }

            //右上    左下 是否有五个棋子是相同的颜色
            int count3 = 1;
            a = 1;
            while((i+a)<row && (j-a)>=0 && color == chessTypes[i+a][j-a].getChessType()){
                count3++;
                a++;
            }
            a = 1;
            while((i-a)>=0 && (j+a)<colum && color == chessTypes[i-a][j+a].getChessType()){
                count3++;
                a++;
            }
            if(count3 >= 5){
                flag = true;
            }

            //左上  右下  是否有五个棋子是相同的颜色
            int count4 = 1;
            a = 1;
            while((i-a)>0 && (j-a)>=0 && color == chessTypes[i-a][j-a].getChessType()){
                count4++;
                a++;
            }
            a = 1;
            while((i+a)<row && (j+a)<colum && color == chessTypes[i+a][j+a].getChessType()){
                count4++;
                a++;
            }
            if(count4 >= 5){
                flag = true;
            }
            return flag;
        }

        //落子后打印棋盘
    public void print(){
        for(int i = 0; i< chessTypes.length; i++){
            for (int j = 0; j< chessTypes[i].length; j++){
                System.out.print(chessTypes[i][j].getChessType());
            }
            System.out.println();
        }
    }

}

3.测试

**
 * @author hudongsheng
 * @date 2020/10/29 - 9:27
 */
public class Test {
    public static void main(String[] args) {
        boolean flag = true;
        int x;
        int y;

        Gobang gobang = new Gobang(10,10);
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);

        gobang.initChessType();
        //下棋

        System.out.println("黑棋执先");
        while (true){
            gobang.print();
            System.out.println("请输入下黑棋的坐标:");
            x = scanner.nextInt();
            y = scanner.nextInt();
            gobang.setBlackChess(x,y);
            if(gobang.checkWin(x,y)){
                gobang.print();
                System.out.println("黑棋胜!");
                break;
            }

            gobang.print();
            System.out.println("请输入下白棋的坐标:");
            x = scanner.nextInt();
            y = scanner.nextInt();
            gobang.setWhiteChess(x,y);

            if(gobang.checkWin(x,y)){
                gobang.print();
                System.out.println("白棋胜!");
                break;
            }

        }
    }
}

以上就是本文的全部内容,希望对大家的学习有所帮助,也希望大家多多支持脚本之家。

您可能感兴趣的文章:
阅读全文