Golang

关注公众号 jb51net

关闭
首页 > 脚本专栏 > Golang > Go语言终端绘制兔子

利用Go语言实现在终端绘制小兔子

作者:陈明勇

这篇文章主要为大家详细介绍了如何利用Go语言实现在终端绘制小兔子来给大家拜个早年,文中的示例代码讲解详细,感兴趣的小伙伴可以了解一下

前言

思来想去,使用 Go 语言创作,没有想到好的创意,最后打算在终端动态打印小兔子,给大家拜年!

先来看看效果图:

创作过程

小兔子模型制作

大部分的时间,都花在了画兔子图案的工作上。创建一个 txt 文档,在文档里通过特殊符号,一步一步将模型搭好,然后附上一副春节对联。

实现思路

整个动态过程是由几个不同的图案依次打印而成,一共有 7 个图案。起初我是将这 7 个图案放到 txt 文件里,然后通过读取文件,分割图案,最后打印图案,这样做的好处是图案和代码分开了,降低图案与代码间的耦合度。

到最后,由于代码要放到码上掘金上面,而码上掘金不支持读取文件的操作,因此只能将图案放到代码里,用字符串变量接收。

代码

package main

import (
	"fmt"
	"os"
	"os/exec"
	"time"
)

var r1 = "\n          /\\  /\\" +
	"\n          / : / |" +
	"\n         :  :` /" +
	"\n          \\   ." +
	"\n          \\  :." +
	"\n          .`   `." +
	"\n          :   0  \\" +
	"\n         ..`     ;" +
	"\n       . `      `.¯" +
	"\n      .`        :" +
	"\n    .`          ." +
	"\n   .`           :" +
	"\n   .  Happy New Year   ." +
	"\n  .           .`" +
	"\n .. `         .`" +
	"\n: ``       ;. `、" +
	"\n`..`._____________::____)"

var r2 = "\n            /\\  /\\" +
	"\n            / : / |" +
	"\n           :  :` /" +
	"\n            \\   ." +
	"\n            \\  :." +
	"\n            .`   `." +
	"\n            :   0  \\" +
	"\n           ..`     ;" +
	"\n         . `      `.¯" +
	"\n        .`        :" +
	"\n      .`          ." +
	"\n     .`           :" +
	"\n     .  Happy New Year   ." +
	"\n    .           .`" +
	"\n   .. `         .`" +
	"\n  : ``       ;. `、" +
	"\n  `..`._____________::____)"
var r3 = "\n              /\\  /\\" +
	"\n              / : / |" +
	"\n             :  :` /" +
	"\n              \\   ." +
	"\n              \\  :." +
	"\n              .`   `." +
	"\n              :   0  \\" +
	"\n             ..`     ;" +
	"\n           . `      `.¯" +
	"\n          .`        :" +
	"\n        .`          ." +
	"\n       .`           :" +
	"\n       .  Happy New Year   ." +
	"\n      .           .`" +
	"\n     .. `         .`" +
	"\n    : ``       ;. `、" +
	"\n    `..`._____________::____)"
var r4 = "\n                /\\  /\\" +
	"\n                / : / |" +
	"\n               :  :` /" +
	"\n                \\   .         ________________" +
	"\n                \\  :.        | 喜 辞 旧 岁 |" +
	"\n                .`   `.       ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯" +
	"\n                :   0  \\" +
	"\n               ..`     ;" +
	"\n             . `      `.¯" +
	"\n            .`        :" +
	"\n          .`          ." +
	"\n         .`           :" +
	"\n         .  Happy New Year   ." +
	"\n        .           .`" +
	"\n       .. `         .`" +
	"\n      : ``       ;. `、" +
	"\n      `..`._____________::____)"
var r5 = "\n                /\\  /\\" +
	"\n                / : / |" +
	"\n               :  :` /" +
	"\n                \\   .         ________________" +
	"\n                \\  :.        | 喜 辞 旧 岁 |" +
	"\n                .`   `.       ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯" +
	"\n                :   0  \\     ____" +
	"\n               ..`     ;    | 兔 |" +
	"\n             . `      `.¯    | 跃 |" +
	"\n            .`        :    | 龙 |" +
	"\n          .`          .    | 腾 |" +
	"\n         .`           :    | 辞 |" +
	"\n         .  Happy New Year   .    | 旧 |" +
	"\n        .           .`     | 岁 |" +
	"\n       .. `         .`       ¯¯¯" +
	"\n      : ``       ;. `、" +
	"\n      `..`._____________::____)"
var r6 = "\n                /\\  /\\" +
	"\n                / : / |" +
	"\n               :  :` /" +
	"\n                \\   .         ________________" +
	"\n                \\  :.        | 喜 辞 旧 岁 |" +
	"\n                .`   `.       ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯" +
	"\n                :   0  \\     ____        ____" +
	"\n               ..`     ;    | 兔 |        | 龙 |" +
	"\n             . `      `.¯    | 跃 |        | 腾 |" +
	"\n            .`        :    | 龙 |        | 虎 |" +
	"\n          .`          .    | 腾 |        | 跃 |" +
	"\n         .`           :    | 辞 |        | 贺 |" +
	"\n         .  Happy New Year   .    | 旧 |        | 新 |" +
	"\n        .           .`     | 岁 |        | 春 |" +
	"\n       .. `         .`       ¯¯¯         ¯¯¯" +
	"\n      : ``       ;. `、" +
	"\n      `..`._____________::____)"

var r7 = "\n                /\\  /\\" +
	"\n                / : / |" +
	"\n               :  :` /" +
	"\n                \\   .         ________________" +
	"\n                \\  :.        | 喜 辞 旧 岁 |" +
	"\n                .`   `.       ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯" +
	"\n                :   0  \\     ____        ____" +
	"\n               ..`     ;    | 兔 |        | 龙 |" +
	"\n             . `      `.¯    | 跃 |    2    | 腾 |" +
	"\n            .`        :    | 龙 |    0    | 虎 |" +
	"\n          .`          .    | 腾 |    2    | 跃 |" +
	"\n         .`           :    | 辞 |    3    | 贺 |" +
	"\n         .  Happy New Year   .    | 旧 |        | 新 |" +
	"\n        .           .`     | 岁 |        | 春 |" +
	"\n       .. `         .`       ¯¯¯         ¯¯¯" +
	"\n      : ``       ;. `、" +
	"\n      `..`._____________::____)"

func main() {
	rabbits := []string{r1, r2, r3, r4, r5, r6, r7}
	for _, rabbit := range rabbits {
        // 通过终端控制符进行清屏
		//fmt.Println("\033c")
		cmd := exec.Command("cmd", "/c", "cls")
		cmd.Stdout = os.Stdout
		cmd.Run()
		// 打印图案
		fmt.Printf("%s", rabbit)
		time.Sleep(time.Millisecond * 500)
	}
}

首先,使用七个字符串变量,保存七个不同的图案,用于后续打印。

其次,将七个字符串变量放入字符串切片里,后续易于操作。

接下来,循环遍历切片,打印图案。

打印图案之前,先通过 exec.Command 函数,执行 cls 命令,达到在 windows 系统上清屏的效果。cls 的缺点就是清屏时会闪屏,而上面注释掉的一行代码是通过终端控制符进行清屏,基本上不闪烁,适用于 linux 终端,在 windows 的命令行模式下清屏无效。同时 cls 命令和终端控制符在码上掘金上也没有看到清屏的效果,如果读者有好的方法,请多多指教!

打印一个图案之后,延时 0.5 秒后打印下一个图案,让肉眼可观察到整个过程。

小结

动一动手指,让小兔子在终端给大家拜年,简单又有趣。

除了动手制作图案以外,本次创作遇到最大困难是如何在终端清屏时不闪烁。通过打印 \033c 终端控制符进行清屏,基本上不闪烁,但是此操作在 windows cmd 终端下不起作用,无奈只能通过执行 cls 命令,达到清屏的效果。但是码上掘金上面,两种方式都没有达到清屏效果。

到此这篇关于利用Go语言实现在终端绘制小兔子的文章就介绍到这了,更多相关Go语言终端绘制兔子内容请搜索脚本之家以前的文章或继续浏览下面的相关文章希望大家以后多多支持脚本之家!

您可能感兴趣的文章:
阅读全文