java

关注公众号 jb51net

关闭
首页 > 软件编程 > java > Java插入排序

Java实现直接插入排序与折半插入排序的示例详解

作者:Fug_Lee

这篇文章主要为大家详细介绍了插入排序中两个常见的排序:直接插入排序与折半插入排序。本文用Java语言实现了这两个排序算法,感兴趣的可以学习一下

1.直接插入排序

插入排序的基本思想: 主要分为两个区间, 无序区间和有序区间, 每次选择无序区间的第一个元素, 在有序区间内选择合适的位置进行插入操作.

插入过程如下图所示:

代码:

public class InsertSort {
  public static void insertSort(int[] array) {
    for (int i = 1; i < array.length; i++) {
      int tmp = array[i];
      int j = i-1;
      for (; j >= 0; j--) {
        if (array[j] > tmp) {
          array[j+1] = array[j];
        } else {
          break;
        }
      }
      array[j+1] = tmp;
    }
  }

  public static void main(String[] args) {
    int[] arr = {3,2,5,7,1,6,8,9,4};
    System.out.println(Arrays.toString(arr));
    insertSort(arr);
    System.out.println(Arrays.toString(arr));
  }
}

运行结果:

性能分析:

2. 折半插入排序

折半插入的详细过程如下:

代码:

public class InsertSort {
  public static void bsInsertSort(int[] array) {
    for (int i = 1; i < array.length; i++) {
      int tmp = array[i];
      int left = 0;
      int right = i;
      while (left < right) {
        int aver = (left + right) / 2;
        if (tmp >= array[aver]) {
          left = aver + 1;
        } else {
          right = aver;
        }
      }
      for (int j = i; j > left; j--) {
        array[j] = array[j-1];
      }
      array[left] = tmp;
    } 
  }

  public static void main(String[] args) {
    int[] arr = {3,2,5,7,1,6,8,9,4};
    System.out.println(Arrays.toString(arr));
    bsInsertSort(arr);
    System.out.println(Arrays.toString(arr));
  }
}

运行结果:

性能分析:

以上就是Java实现直接插入排序与折半插入排序的示例详解的详细内容,更多关于Java插入排序的资料请关注脚本之家其它相关文章!

您可能感兴趣的文章:
阅读全文