java

关注公众号 jb51net

关闭
首页 > 软件编程 > java > java五子棋小游戏

java实现简单五子棋小游戏(2)

投稿:lijiao

这篇文章主要为大家详细介绍了java实现简单五子棋小游戏的第二部分,添加游戏结束条件,文中示例代码介绍的非常详细,具有一定的参考价值,感兴趣的小伙伴们可以参考一下

本文实例为大家分享了java实现简单五子棋小游戏游戏的具体代码,供大家参考,具体内容如下

讲解

第一步实现的基础上,添加游戏结束条件。
五子棋游戏中的相同棋子如果同时有五个连接成一条线就说明游戏结束。

代码实现如下:

if(count!=0){
                //判断每一行
                for(int j=0;j<11;j++){
                    for(int i=0;i<7;i++){
                        if(chessboard[j][i]==1&&chessboard[j][i+1]==1&&chessboard[j][i+2]==1&&chessboard[j][i+3]==1&&chessboard[j][i+4]==1){
                            System.out.println("游戏结束,黑棋获胜");
                            break;
                        }
                        if(chessboard[j][i]==2&&chessboard[j][i+1]==2&&chessboard[j][i+2]==2&&chessboard[j][i+3]==2&&chessboard[j][i+4]==2){
                            System.out.println("游戏结束,白棋获胜");
                            break;
                        }
                    }
                }
                //判断每一列
                for(int j=0;j<11;j++){
                    for(int i=0;i<7;i++){
                        if(chessboard[i][j]==1&&chessboard[i+1][j]==1&&chessboard[i+2][j]==1&&chessboard[i+3][j]==1&&chessboard[i+4][j]==1){
                            System.out.println("游戏结束,黑棋获胜");
                            break;
                        }
                        if(chessboard[i][j]==2&&chessboard[i+1][j]==2&&chessboard[i+2][j]==2&&chessboard[i+3][j]==2&&chessboard[i+4][j]==2){
                            System.out.println("游戏结束,白棋获胜");
                            break;
                        }
                    }
                }
                //左上到右下
                for(int j=0;j<7;j++){
                    for(int i=0;i<7;i++){
                        if(chessboard[j][i]==1&&chessboard[j+1][i+1]==1&&chessboard[j+2][i+2]==1&&chessboard[j+3][i+3]==1&&chessboard[j+4][i+4]==1){
                            System.out.println("游戏结束,黑棋获胜");
                            break;
                        }
                        if(chessboard[j][i]==2&&chessboard[j+1][i+1]==2&&chessboard[j+2][i+2]==2&&chessboard[j+3][i+3]==2&&chessboard[j+4][i+4]==2){
                            System.out.println("游戏结束,白棋获胜");
                            break;
                        }
                    }
                }
                //右上到左下
                for(int j=0;j<7;j++){
                    for(int i=10;i>=4;i--){
                        if(chessboard[j][i]==1&&chessboard[j+1][i-1]==1&&chessboard[j+2][i-2]==1&&chessboard[j+3][i-3]==1&&chessboard[j+4][i-4]==1){
                            System.out.println("游戏结束,黑棋获胜");
                            break;
                        }
                        if(chessboard[j][i]==2&&chessboard[j+1][i-1]==2&&chessboard[j+2][i-2]==2&&chessboard[j+3][i-3]==2&&chessboard[j+4][i-4]==2){
                            System.out.println("游戏结束,白棋获胜");
                            break;
                        }
                    }
                }
            }
            else{
                //System.out.println("游戏结束");
                int flag=0;
                for(int j=0;j<11;j++){
                    for(int i=0;i<7;i++){
                        if(chessboard[j][i]==1&&chessboard[j][i+1]==1&&chessboard[j][i+2]==1&&chessboard[j][i+3]==1&&chessboard[j][i+4]==1){
                            System.out.println("游戏结束,黑棋获胜");
                            flag=1;
                            break;
                        }
                        if(chessboard[j][i]==2&&chessboard[j][i+1]==2&&chessboard[j][i+2]==2&&chessboard[j][i+3]==2&&chessboard[j][i+4]==2){
                            System.out.println("游戏结束,白棋获胜");
                            flag=1;
                            break;
                        }
                    }
                }
                for(int j=0;j<11;j++){
                    for(int i=0;i<7;i++){
                        if(chessboard[i][j]==1&&chessboard[i+1][j]==1&&chessboard[i+2][j]==1&&chessboard[i+3][j]==1&&chessboard[i+4][j]==1){
                            System.out.println("游戏结束,黑棋获胜");
                            flag=1;
                            break;
                        }
                        if(chessboard[i][j]==2&&chessboard[i+1][j]==2&&chessboard[i+2][j]==2&&chessboard[i+3][j]==2&&chessboard[i+4][j]==2){
                            System.out.println("游戏结束,白棋获胜");
                            flag=1;
                            break;
                        }
                    }
                }
                for(int j=0;j<7;j++){
                    for(int i=0;i<7;i++){
                        if(chessboard[j][i]==1&&chessboard[j+1][i+1]==1&&chessboard[j+2][i+2]==1&&chessboard[j+3][i+3]==1&&chessboard[j+4][i+4]==1){
                            System.out.println("游戏结束,黑棋获胜");
                            flag=1;
                            break;
                        }
                        if(chessboard[j][i]==2&&chessboard[j+1][i+1]==2&&chessboard[j+2][i+2]==2&&chessboard[j+3][i+3]==2&&chessboard[j+4][i+4]==2){
                            System.out.println("游戏结束,白棋获胜");
                            flag=1;
                            break;
                        }
                    }
                }
                for(int j=0;j<7;j++){
                    for(int i=10;i>=4;i--){
                        if(chessboard[j][i]==1&&chessboard[j+1][i-1]==1&&chessboard[j+2][i-2]==1&&chessboard[j+3][i-3]==1&&chessboard[j+4][i-4]==1){
                            System.out.println("游戏结束,黑棋获胜");
                            flag=1;
                            break;
                        }
                        if(chessboard[j][i]==2&&chessboard[j+1][i-1]==2&&chessboard[j+2][i-2]==2&&chessboard[j+3][i-3]==2&&chessboard[j+4][i-4]==2){
                            System.out.println("游戏结束,白棋获胜");
                            flag=1;
                            break;
                        }
                    }
                }
                if(flag==0){
                    System.out.println("游戏结束,平局");
                }
            }

每次都要判断是否游戏结束,如果结束了就需要输出白棋还是黑棋胜。如果棋盘被填满了,那么我们还需要判断是否有平局的情况发生。

以上就是本文的全部内容,希望对大家的学习有所帮助,也希望大家多多支持脚本之家。

您可能感兴趣的文章:
阅读全文