jquery

关注公众号 jb51net

关闭
首页 > 网络编程 > JavaScript > javascript类库 > jquery > 将字符串变成二维码

利用jquery包将字符串生成二维码图片

投稿:whsnow

将一个字符串生成二维码图片,如果想要带log的二维码,可以在生成后的二维码中间部位自己添加一个小log,具体实现如下,感兴趣的朋友可以参考下

将一个字符串(可以是中文,在生成二维码图片之前将中文转码)生成二维码图片,如果想要带log的二维码,可以在生成后的二维码中间部位自己添加一个小log,log图片不要太大,不然就扫描不出内容了。

复制代码 代码如下:

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<title></title>
<script src="js/jquery-1.8.3.js" type="text/javascript"></script>
<script src="js/qrcode.js" type="text/javascript"></script>
<script src="js/jquery.qrcode.js" type="text/javascript"></script>
<script type="text/javascript">
$(function () {
$("#bt").bind("click", function () {
text = $("#text").val();
$("#div_div").qrcode(utf16to8(text));

})
})
function utf16to8(str) { //转码
var out, i, len, c;
out = "";
len = str.length;
for (i = 0; i < len; i++) {
c = str.charCodeAt(i);
if ((c >= 0x0001) && (c <= 0x007F)) {
out += str.charAt(i);
} else if (c > 0x07FF) {
out += String.fromCharCode(0xE0 | ((c >> 12) & 0x0F));
out += String.fromCharCode(0x80 | ((c >> 6) & 0x3F));
out += String.fromCharCode(0x80 | ((c >> 0) & 0x3F));
} else {
out += String.fromCharCode(0xC0 | ((c >> 6) & 0x1F));
out += String.fromCharCode(0x80 | ((c >> 0) & 0x3F));
}
}
return out;
}
</script>
</head>
<body>
<input type="text" id="text" />
<input type="button" value="shengc" id="bt" />
<div id="div_div" style="width:400px;height:400px;border:1px solid #000;"></div>
</body>
</html>

这里引用了三个js包,其中一个是jquery包,这个随便版本,另外两个就是画二维码用的js包了。

js包下载http://download.csdn.net/detail/anxin591025/6254607

PS:这里再提供一个本站的二维码生成工具加强版(带logo与各种定制功能)供大家使用:

http://tools.jb51.net/transcoding/jb51qrcode

您可能感兴趣的文章:
阅读全文