python

关注公众号 jb51net

关闭
首页 > 脚本专栏 > python > pytorch使用tensor的操作

pytorch使用-tensor的基本操作解读

作者:大虾飞哥哥

这篇文章主要介绍了pytorch使用-tensor的基本操作解读,具有很好的参考价值,希望对大家有所帮助。如有错误或未考虑完全的地方,望不吝赐教

一、tensor加减乘除

加法操作

import torch

x = torch.randn(2, 3)
y = torch.randn(2, 3)

z = x + y
print(z)

z = torch.add(x, y)
print(z)

y.add_(x)
print(y)

其他操作类似:减法:sub(-), 乘法:mul(*), 除法:div(/)

二、tensor矩阵运算

# 二维矩阵相乘
a = torch.full([2, 2], 3, dtype=torch.long)
b = torch.ones(2, 2, dtype=torch.long)

print(a)
print(b)
print(torch.mm(a, b))

# matmul 和 @ 可以用于二维矩阵计算,也可以是多维
# 四维,计算的时候就是前两维不变,后两维进行计算。
a = torch.rand(1, 1, 3, 2)
b = torch.rand(1, 1, 2, 4)

c = torch.matmul(a, b)
print(a)
print(b)
print(c)

pow

a = torch.full([2, 2], 6)
print(a.pow(3))

a = torch.full([2, 2], 6)
print(a**2)
a = torch.full([2, 2], 1024)

print(a.sqrt())
print(a.rsqrt())
print(a**0.5)

exp log

a = torch.ones(2, 2)

print(torch.exp(a))
print(torch.log(a))
print(torch.log2(a))
a = torch.tensor(3.1415926)

print(a.floor())
print(a.ceil())
print(a.trunc())
print(a.frac())

torch.round()——四舍五入

a = torch.tensor(3.1415926)

print(a.round())

.item() 转化为python number

x = torch.randn(1)

print(x)
print(x.item())

四、tensor切片操作

a = torch.randn(4, 3)
print(a)

# 取第二列
print(a[:, 1])

# 取前两列
print(a[:, :2])

五、tensor改变形状

x = torch.randn(4, 4)
y = x.view(16)

# -1, 自动匹配个数
z = x.view(-1, 8)

print(x)
print(y)
print(z)

六、tensor 和 numpy.array相互转换

# 底层内存共享
x = torch.ones(5)
print(x)

y = x.numpy()
print(y)

x.add_(1)
print(y)

import numpy as np
x = np.ones(5)
y = torch.from_numpy(x)
print(y)

七、tensor 转到GPU上

if torch.cuda.is_available():
  
  device = torch.device("cuda")
  x = torch.randn(2, 3)
  print(x)

  y = x.to(device)
  print(y)

  z = torch.randn(2, 3, device="cuda")
  print(z)
  
  # 同时在GPU上才能相加
  print(y + z)

  # 转换会cpu
  print(z.to("cpu"))

总结

以上为个人经验,希望能给大家一个参考,也希望大家多多支持脚本之家。

您可能感兴趣的文章:
阅读全文