javascript技巧

关注公众号 jb51net

关闭
首页 > 网络编程 > JavaScript > javascript技巧 > JS圣杯布局与双飞翼布局

JavaScript圣杯布局与双飞翼布局实现案例详解

作者:饭啊饭°

这篇文章主要介绍了JavaScript圣杯布局与双飞翼布局实现案例,这是前端面试中需要掌握的知识点,文中通过示例代码介绍的非常详细,对大家的学习或者工作具有一定的参考学习价值,需要的朋友们下面随着小编来一起学习学习吧

一、圣杯布局和双飞翼布局的功能介绍

二、圣杯布局

高度如何自适应屏幕高度

body{
  display: flex;
  width: 100%;
  height: 100%;
  flex-direction: column;
}
.header{
  background-color:grey;
  height: 50px;
}
.footer{
  background-color:grey;
  height: 50px;
}
.outer{
  flex:1;
}

圣杯布局思路

圣杯布局代码

<style>
 * {
   padding: 0;
   margin: 0;
   text-align: center;
 }
 html{
   height: 100%;
 }
 body{
   display: flex;
   flex-direction: column;
   height: 100%;;
 }
 .header{
   width: 100%;
   height: 50px;
   background-color:dimgray;
 }
 .footer{
   width: 100%;
   height: 50px;
   background-color:dimgray;
 }
 .outer{
   flex:1;
   padding-left: 100px;
   padding-right: 200px;
 }
 .center{
   float: left;
   background-color: darkslateblue;
   height: 100%;
   width: 100%;
 }
 .left{
   float: left;
   width: 100px;
   margin-left: -100%;
   background-color: burlywood;
   height: 100%;
   position: relative;
   left: -100px;
 }
 .right{
   float: left;
   width: 200px;
   margin-left: -200px;
   height: 100%;
   position: relative;
   right: -200px;
   background-color: cyan;
 }
</style>
<body>
  <div class="header">header</div>
  <div class="outer">
    <div class="center">center</div>
    <div class="left">left</div>
    <div class="right">right</div>
  </div>
  <div class="footer">footer</div>
</body>

三、双飞翼布局

双飞翼布局的思路

双飞翼布局的代码

<style>
  *{
    padding: 0;
    margin: 0;
  }
  html{
    width: 100%;
    height: 100%;
    text-align: center;
  }
  body{
    display: flex;
    width: 100%;
    height: 100%;
    flex-direction: column;
  }
  .header{
    background-color:grey;
    height: 50px;
  }
  .footer{
    background-color:grey;
    height: 50px;
  }
  .outer{
    flex:1;
  }
  .center{
    float: left;
    width: 100%;
    background-color: darkslateblue;
    height: 100%;
  }
  .left{
    float: left;
    margin-left: -100%;
    width: 100px;
    background-color: burlywood;
    height: 100%;
  }
  .right{
    float: left;
    width: 200px;
    background-color: cyan;
    margin-left: -200px;
    height: 100%;
  }
  .content{
    margin-left: 100px;
    margin-right: 200px;
    height: 100%;
  }
</style>
<body>
  <div class="header">header</div>
  <div class="outer">
    <div class="center">
      <div class="content">content</div>
    </div>
    <div class="left">left</div>
    <div class="right">right</div>
  </div>
  <div class="footer">footer</div>
</body>

圣杯布局和双飞翼布局的区别

四、圣杯布局和双飞翼布局面试问题

回答:圣杯布局和双飞翼布局都可以实现三栏布局,即两侧宽度固定,中间自适应的效果。圣杯布局是先用padding将中间内容留出,再定位左右盒子到相应位置;而双飞翼布局首先将中间盒子的宽度设为了100%,在定位左右盒子的时候会覆盖中间盒子的两端,这样就需要在中间盒子中在定义一个盒子,并留出margin的两侧值。两种布局都需要把center盒子写在left和right前面,为了最先渲染。

到此这篇关于JavaScript圣杯布局与双飞翼布局实现案例详解的文章就介绍到这了,更多相关JS圣杯布局与双飞翼布局内容请搜索脚本之家以前的文章或继续浏览下面的相关文章希望大家以后多多支持脚本之家!

您可能感兴趣的文章:
阅读全文