javascript技巧

关注公众号 jb51net

关闭
首页 > 网络编程 > JavaScript > javascript技巧 > js淘宝购物件数的选择

JavaScript实现淘宝购物件数选择

作者:YaJeanZhang_

这篇文章主要为大家详细介绍了JavaScript实现淘宝购物件数的选择,文中示例代码介绍的非常详细,具有一定的参考价值,感兴趣的小伙伴们可以参考一下

本文实例为大家分享了JavaScript实现淘宝购物件数选择的具体代码,供大家参考,具体内容如下

实现一个简易的淘宝购物件数量的选择算法,通过鼠标点击“+”、“-”按钮对数量增加或减少1,限购9件,最大增加到数字9,最小减少到0.

代码如下:

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <script LANGUAGE="JavaScript" type="text/javascript">
        function addnum()
        {
            var num = document.getElementById("res").value;
            num = parseInt(num) + 1;
            if (num>9) 
            {
                alert("已经是最大够件数!");
            }
            else
            {
                document.getElementById("res").value = num;
            }
        }
        function decnum()
        {
            var num = document.getElementById("res").value;
            num = parseInt(num) - 1;
            if (num<0) 
            {
                alert("已经是最小够件数!");
            }
            else
            {
                document.getElementById("res").value = num;
            }
        }
    </script>
</head>
<body>
    <form id="myform" >
        <p>数量</p>
        <input type="button" id="dec" value="-" onclick="decnum()">
        <input type="text" value="0" id="res">
        <input type="button" id="add" value="+" onclick="addnum()">
        <p>限购9件</p>
    </form>
</body>
</html>

程序结果如下:

最大够件数:

最小够件数:

以上就是本文的全部内容,希望对大家的学习有所帮助,也希望大家多多支持脚本之家。

您可能感兴趣的文章:
阅读全文