C 语言

关注公众号 jb51net

关闭
首页 > 软件编程 > C 语言 > C语言学生成绩管理系统

C语言实现学生成绩管理系统课程设计

作者:成就一亿技术人

这篇文章主要为大家详细介绍了C语言实现学生成绩管理系统课程设计,文中示例代码介绍的非常详细,具有一定的参考价值,感兴趣的小伙伴们可以参考一下

本文实例为大家分享了C语言实现学生成绩管理系统的具体代码,供大家参考,具体内容如下

设计要求

设计学生成绩管理系统

要求如下:

1.输入学生信息
2.统计学生成绩
3.查找并显示学生成绩
4.按姓名查找,修改学生资料
5.显示所有学生名单
6.查找并删除学生信息
7.输出个科目成绩最高的学生

完整代码

#include<stdio.h>
#include<ctype.h>
#include<stdlib.h>
#include<string.h>
struct Student
{
    int cls;
    char namee[10];
    char number[10];
    int chinese;
    int english;
    int computer;
    int math;
}stud1[100];
int menu()
{
    char a;
    while(a>'8'||a<'0')
    {
        system("cls");
        printf("*****    学生成绩管理系统    *******\n");
        printf("              1.输入学生信息\n");
        printf("              2.统计学生成绩\n");
        printf("              3.查找并显示学生成绩\n");
        printf("              4.按姓名查找,修改学生资料\n");
        printf("              5.显示所有学生名单\n");
        printf("              6.查找并删除学生信息\n");
        printf("              7.输出个科目成绩最高的学生\n");
        printf("               0.退出系统\n");
        printf("************************************\n");
        printf("请选择(0-8)\n");
        a=getchar();//键盘敲的字符赋给a 
    }
    return(a-'0');
}
/******************************************/
int Input(Student stud[],int n)      //输入数据   定义输入数据函数
{
    int i=0;
    char sign,x[10];
    for(;sign !='n'&&sign !='N';)
    {
        printf("               姓名:");
        scanf("%s",stud[n+i].namee);
        printf("               班级:");
        scanf("%d",&stud[n+i].cls);
        printf("               学号:");
        scanf("%s",stud[n+i].number);
        printf("               语文:");
        scanf("%d",&stud[n+i].chinese);

        printf("               数学:");
        scanf("%d",&stud[n+i].math);
        printf("               英语:");
        scanf("%d",&stud[n+i].english);
        printf("               计算机:");
        scanf("%d",&stud[n+i].computer);
        gets(x);
        printf("还有要输入的信息吗?(y/n)");
        scanf("%c",&sign);
        i++;
    }
    return(n+i);
}
void Sort(Student stud[], int n)//根据平均分排序(冒泡法)
{
     int i,j;
     struct Student tmp;
     for (i=0;i<n;i++)
     {
         for (j=1;j<n-i;j++)
         {
              if ((stud[j-1].chinese+stud[j-1].english+stud[j-1].computer+stud[j-1].math)<(stud[j].chinese+stud[j].english+stud[j].computer+stud[j].math))
              {
                   tmp=stud[j-1];
                   stud[j-1]=stud[j];
                   stud[j]=tmp;
            }
         }
     }
} 
/***************统计数据*******/
void Display(Student stud[], int n)
{
    Sort(stud,n);
    int i;
    printf("     班级    学号    姓名   语文     数学    英语   计算机   总分   平均分\n");
    for(i=1;i<n+1;i++)
    {   
        int s=stud[i-1].chinese+stud[i-1].math+stud[i-1].english+stud[i-1].computer;
        printf("%7d,%7s,%7s,%7d,%7d,%7d,%7d,%7d,%7d\n",stud[i-1].cls,stud[i-1].number,stud[i-1].namee,stud[i-1].chinese,stud[i-1].math,stud[i-1].english,stud[i-1].computer,s,s/4);
        if(i>1 && i%10==0)
        {
            system("pause");
        }
    }
    system("pause");
        int a;
    printf("语文不及格的有:班级    姓名   学号    成绩\n"); 
    for(a=0;a<n;a++)
    { 
        if(stud[a].chinese<60)
        printf("           %7d %7s %7s% 7d\n",stud[a].cls,stud[a].namee,stud[a].number,stud[a].chinese);
     } 
    printf("数学不及格的有:班级    姓名   学号    成绩\n"); 
    for(a=0;a<n;a++)
    { 
        if(stud[a].math<60)
    printf("   %7d %7s %7s %7d\n",stud[a].cls,stud[a].namee,stud[a].number,stud[a].math);
     } 
    printf("英语不及格的有:班级    姓名   学号    成绩\n");
    for(a=0;a<n;a++)
    { 
        if(stud[a].english<60)
    printf("           %7d %7s %7s %7d\n",stud[a].cls,stud[a].namee,stud[a].number,stud[a].english);
     } 
    printf("计算机不及格的有:班级    姓名   学号    成绩\n"); 
    for(a=0;a<n;a++)
    { 
        if(stud[a].computer<60)
    printf("            %7d %7s %7s %7d\n",stud[a].cls,stud[a].namee,stud[a].number,stud[a].computer);
     } 
     system("pause");
}
/************查找学生显示其信息*******************/
void Query(Student stud[],int n)
{
    char namee[20];
    printf("          输入其姓名:\n");
    scanf("%s",namee);
    int i=0;
    while(strcmp(stud[i].namee,namee)!=0&&i<n)
        i++;
    if(i==n)
    {
        printf("\t\t\t没有发现该学生的资料!\n");
        return;
    }
    printf("          学号:%s\n",stud[i].number);
    printf("          班级:%d\n",stud[i].cls);
    printf("          语文:%d\n",stud[i].chinese);
    printf("          英语:%d\n",stud[i].english);
    printf("          数学:%d\n",stud[i].math);
    printf("          计算机:%d\n",stud[i].computer);
}
/************删除学生信息*********/
int Delete(Student stud[],int n)
{
    char s[20];
    int i=0,j;
    printf("       请输入要删除的学生的姓名:\n");
    scanf("%s",s);
    while(strcmp(stud[i].namee,s)!=0&&i<n) i++; 
    if(i==n) 
    {
        printf("\t\t\t没有发现该学生资料!\n");
        return(n); 
    } 
    for(j=i;j<n-1;j++) 
    { 
        strcpy(stud[j].number,stud[j+1].number);
        strcpy(stud[j].namee,stud[j+1].namee); 
        stud[j].cls=stud[j+1].cls;
        stud[j].chinese=stud[j+1].chinese;
        stud[j].math=stud[j+1].math;
        stud[j].english=stud[j+1].english; 
        stud[j].computer=stud[j+1].computer;
    } 
    printf("          当前信息已删除成功!"); 
    return(n-1); 
}
/****************修改信息**********************/
int Revise(Student stud[],int n)
{
    int i=0;
    char na[10];
    scanf("%s",na);
    while(strcmp(stud[i].namee,na)!=0&&i<n)
        i++;
    if(i==n)
    {
        printf("\t\t\t没有发现该学生的资料!\n");
    }
    printf("修改班级:\n");
    scanf("%d",&stud[i].cls);
    printf("修改学号:\n");
    scanf("%s",stud[i].number);
    printf("修改语文成绩:\n");
    scanf("%d",&stud[i].chinese);
    printf("修改英语成绩:\n");
    scanf("%d",&stud[i].english);
    printf("修改数学成绩:\n");
    scanf("%d",&stud[i].math);
    printf("修改计算机成绩:\n");
    scanf("%d",&stud[i].computer);
    printf("修改成功\n");
    return(n);
}

/***************************************显示学生名单**************************************/
void show(Student stud[],int n)
{
    for(int i=0;i<n;i++)
    {
        printf("    %s\n",stud[i].namee);
    }
    system("pause");
}
//
void SercherH(Student stud[],int n)//搜索成绩最高者输出 
{
    int a;
    int max ;
    printf("语文成绩最高为:班级    姓名   学号    成绩\n"); 
    max=stud[0].chinese;
    for(a=1;a<n;a++)
    { 
        if(stud[a].chinese>max)
        max=stud[a].chinese;
    }
    for(a=0;a<n;a++)
    { 
        if(max==stud[a].chinese)
        printf("           %7d %7s %7s% 7d\n",stud[a].cls,stud[a].namee,stud[a].number,stud[a].chinese);
    }
    printf("数学成绩最高为:班级    姓名   学号    成绩\n"); 
    max=stud[0].math;
    for(a=1;a<n;a++)
    { 
        if(stud[a].math>max)
        max=stud[a].math;
    }
    for(a=0;a<n;a++)
    { 
        if(max==stud[a].math)
        printf("           %7d %7s %7s% 7d\n",stud[a].cls,stud[a].namee,stud[a].number,stud[a].math);
    }
    printf("英语成绩最高为:班级    姓名   学号    成绩\n"); 
    max=stud[0].english; 
    for(a=1;a<n;a++)
    { 
        if(stud[a].english>max)
        max=stud[a].english;
    }
    for(a=0;a<n;a++)
    { 
        if(max==stud[a].english)
        printf("           %7d %7s %7s% 7d\n",stud[a].cls,stud[a].namee,stud[a].number,stud[a].english);
    }
    printf("计算机成绩最高为:班级    姓名   学号    成绩\n"); 
    max=stud[0].computer;
    for(a=1;a<n;a++){ 
        if(stud[a].computer>max)
        max=stud[a].computer;}
    for(a=0;a<n;a++)    { 
        if(max==stud[a].computer)
        printf("           %7d %7s %7s% 7d\n",stud[a].cls,stud[a].namee,stud[a].number,stud[a].computer);}
     system("pause");}
/*****************主函数调用*****************/
int main()
{
    int n1=0;
    for(;;)
    {
        switch(menu()){
        case 1:
            printf("               输入学生资料\n");
            n1=Input(stud1,n1);break;
        case 2:
            printf("                  输出所有学生资料\n");
                Display(stud1,n1);break;
        case 3:
            int r;printf("               查找学生\n");
            Query(stud1,n1);
system("pause");break;
        case 4:
            int p;printf("               修改学生资料\n");
printf("               输入你要修改的学生的姓名:");
                n1=Revise(stud1,n1);
            system("pause");break;
        case 5:
            printf("               显示所有学生名单:\n");
                show(stud1,n1);
            system("pause");break;
        case 6:
            printf("               查找并删除学生信息\n");
            int o;
n1=Delete(stud1,n1);
system("pause");break;
        case 7:
            int l;SercherH(stud1,n1);break;    
        case 0:                
            system("pause");break;
        }
    }
}

运行结果

后面的需要执行哪项功能,就输入对应数字就可以!

以上就是本文的全部内容,希望对大家的学习有所帮助,也希望大家多多支持脚本之家。

您可能感兴趣的文章:
阅读全文