python

关注公众号 jb51net

关闭
首页 > 脚本专栏 > python > Pandas查询选取数据

如何利用Pandas查询选取数据

作者:Wangsh@

在数据分析的过程中通常要对数据进行清洗与处理,而其中比较重要和常见的操作就有对数据进行筛选与查询,下面这篇文章主要给大家介绍了关于如何利用Pandas查询选取数据的相关资料,需要的朋友可以参考下

一,Pandas查询数据的几种方法

 1. df[]按行列选取,这种情况一次只能选取行或者列
 2. df.loc方法,根据行、列的标签值查询
 3. df.iloc方法,根据行、列的数字位置查询,根据索引定位
 4. df.query方法

二,Pandas使用df.loc查询数据的方法

 1. 使用单个label值查询数据
 2. 使用值列表批量查询
 3. 使用数值区间进行范围查询
 4. 使用条件表达式查询
 5. 调用函数查询

注意

以上查询方法,既适用于行,也适用于列

########################################## 

 df[]

>>> df=pd.DataFrame(np.random.rand(25).reshape([5,5]),index=['A','B','C','D','E'],columns=['c1','c2','c3','c4','c5'])
>>> df
     c1    c2    c3    c4    c5
A 0.499404 0.082137 0.472568 0.649200 0.121681
B 0.564688 0.102398 0.374904 0.091373 0.495510
C 0.319272 0.720225 0.979103 0.910206 0.766642
D 0.478346 0.311616 0.466326 0.045612 0.258015
E 0.421653 0.577140 0.103048 0.235219 0.550336

##########################################  

 #获取c1,c2两列

df[['c1','c2']]

>>> df[['c1','c2']]
     c1    c2
A 0.499404 0.082137
B 0.564688 0.102398
C 0.319272 0.720225
D 0.478346 0.311616
E 0.421653 0.577140

##########################################  

#获取c1列

df.c1

>>> df.c1
A  0.499404
B  0.564688
C  0.319272
D  0.478346
E  0.421653
Name: c1, dtype: float64

##########################################  

#获取索引为A-C行数据

df['A':'C']

>>> df['A':'C']
     c1    c2    c3    c4    c5
A 0.499404 0.082137 0.472568 0.649200 0.121681
B 0.564688 0.102398 0.374904 0.091373 0.495510
C 0.319272 0.720225 0.979103 0.910206 0.766642

##########################################  

#获取2-3行数据

df[1:3]

>>> df[1:3]
     c1    c2    c3    c4    c5
B 0.564688 0.102398 0.374904 0.091373 0.495510
C 0.319272 0.720225 0.979103 0.910206 0.766642

##########################################  

df.loc方法查询

1、使用数值区间进行范围查询

有点类似list的切片

>>> df.loc['A':'D',:]
     c1    c2    c3    c4    c5
A 0.499404 0.082137 0.472568 0.649200 0.121681
B 0.564688 0.102398 0.374904 0.091373 0.495510
C 0.319272 0.720225 0.979103 0.910206 0.766642
D 0.478346 0.311616 0.466326 0.045612 0.258015

##########################################  

2、单个label值查询

类似坐标查询

>>> df.loc['A','c2']
0.08213716245372071

##########################################  

3、使用列表批量查询

>>> df.loc[['A','B','D'],['c1','c3']]
     c1    c3
A 0.499404 0.472568
B 0.564688 0.374904
D 0.478346 0.466326

##########################################  

4、使用条件表达式查询

>>> df.loc[df['c2']>0.5,:]
     c1    c2    c3    c4    c5
C 0.319272 0.720225 0.979103 0.910206 0.766642
E 0.421653 0.577140 0.103048 0.235219 0.550336
>>> df[(df['c2']>0.2) & (df['c3'] < 0.8)]
     c1    c2    c3    c4    c5
D 0.478346 0.311616 0.466326 0.045612 0.258015
E 0.421653 0.577140 0.103048 0.235219 0.550336

##########################################  

5、使用函数查询

def query_my_data(df):
  return ((df['c3']>0.2) & (df["c4"]<0.8))
      
df.loc[query_my_data, :]
      c1    c2      c3      c4      c5
  B  0.845310  0.545040  0.946026  0.106405  0.984376
  C  0.844622  0.947104  0.878854  0.377638  0.175846
  E  0.139952  0.420424  0.364295  0.012773  0.307853
 

##########################################  

df.iloc方法查询

同df.loc类似,根据索引定位

#提取2-3行,1-2列数据

df.iloc[1:3,0:2]

>>> df.iloc[1:3,0:2]
     c1    c2
B 0.564688 0.102398
C 0.319272 0.720225

##########################################  

#提取第二第三行,第4列数据

df.iloc[[1,2],[3]]

     c4
B 0.091373
C 0.910206

##########################################  

#提取指定位置单个数值

df.iloc[3,4]

>>> df.iloc[3,4]
0.2580148841605816

总结

到此这篇关于如何利用Pandas查询选取数据的文章就介绍到这了,更多相关Pandas查询选取数据内容请搜索脚本之家以前的文章或继续浏览下面的相关文章希望大家以后多多支持脚本之家!

您可能感兴趣的文章:
阅读全文