javascript技巧

关注公众号 jb51net

关闭
首页 > 网络编程 > JavaScript > javascript技巧 > JS时间区间

JavaScript自动生成24小时时间区间

作者:English

这篇文章主要介绍了JavaScript自动生成24小时时间区间,就以时间区间为字符串展开主题香瓜内容,需要的朋友可以参考一下

1、时间跨度为60分钟

(1)时间区间为字符串

有时候可能需要用到24小时的时间区间,跨度为60分钟,比如下面这样的:

['00:00 - 01:00', '01:00 - 02:00', '02:00 - 03:00', '03:00 - 04:00', '04:00 - 05:00', '05:00 - 06:00', '06:00 - 07:00', '07:00 - 08:00', '08:00 - 09:00', '09:00 - 10:00', '10:00 - 11:00', '11:00 - 12:00', '12:00 - 13:00', '13:00 - 14:00', '14:00 - 15:00', '15:00 - 16:00', '16:00 - 17:00', '17:00 - 18:00', '18:00 - 19:00', '19:00 - 20:00', '20:00 - 21:00', '21:00 - 22:00', '22:00 - 23:00', '23:00 - 24:00']

如果手动去写,则有点麻烦,这个时候可以使用一个简单的 JS 函数去自动生成,示例代码如下:

function generateTimes() {
  let timeArrays = new Array(24).fill("");

  timeArrays.forEach((item, index) => timeArrays[index] = (index < 10 ? '0' + index : index) + ':00' + ' - ' + ((index + 1) < 10 ? '0' + (index + 1) : (index + 1)) + ':00');

  return timeArrays;
}

当然,上面的方法,也可以简写成下面这样的,只需要一行代码即可

let timeArrays = new Array(24).fill('').map((item, index) => (index < 10 ? '0' + index : index) + ':00' + ' - ' + ((index + 1) < 10 ? '0' + (index + 1) : (index + 1)) + ':00');

(2)时间区间为数组

let timeArrays = new Array(24).fill(['', '']).map((item, index) => [(index < 10 ? '0' + index : index) + ':00', ((index + 1) < 10 ? '0' + (index + 1) : (index + 1)) + ':00']);
console.log(JSON.stringify(timeArrays));

生成的时间区间如下:

[["00:00","01:00"],["01:00","02:00"],["02:00","03:00"],["03:00","04:00"],["04:00","05:00"],["05:00","06:00"],["06:00","07:00"],["07:00","08:00"],["08:00","09:00"],["09:00","10:00"],["10:00","11:00"],["11:00","12:00"],["12:00","13:00"],["13:00","14:00"],["14:00","15:00"],["15:00","16:00"],["16:00","17:00"],["17:00","18:00"],["18:00","19:00"],["19:00","20:00"],["20:00","21:00"],["21:00","22:00"],["22:00","23:00"],["23:00","24:00"]]

(3)时间区间为对象

let timeArrays = new Array(24).fill({}).map((item, index) => {
  return {
    start: (index < 10 ? '0' + index : index) + ':00',
    end: ((index + 1) < 10 ? '0' + (index + 1) : (index + 1)) + ':00'
  }
});
console.log(JSON.stringify(timeArrays));

生成的时间区间如下:

[{"start":"00:00","end":"01:00"},{"start":"01:00","end":"02:00"},{"start":"02:00","end":"03:00"},{"start":"03:00","end":"04:00"},{"start":"04:00","end":"05:00"},{"start":"05:00","end":"06:00"},{"start":"06:00","end":"07:00"},{"start":"07:00","end":"08:00"},{"start":"08:00","end":"09:00"},{"start":"09:00","end":"10:00"},{"start":"10:00","end":"11:00"},{"start":"11:00","end":"12:00"},{"start":"12:00","end":"13:00"},{"start":"13:00","end":"14:00"},{"start":"14:00","end":"15:00"},{"start":"15:00","end":"16:00"},{"start":"16:00","end":"17:00"},{"start":"17:00","end":"18:00"},{"start":"18:00","end":"19:00"},{"start":"19:00","end":"20:00"},{"start":"20:00","end":"21:00"},{"start":"21:00","end":"22:00"},{"start":"22:00","end":"23:00"},{"start":"23:00","end":"24:00"}]

2、时间跨度为30分钟

如果时间跨度为30分钟,也就是说1天24小时,需要分成48个时间区间。

(1)时间区间为字符串

let timeArrays = new Array(48).fill('').map((item, index) => {
  let startVal = index * 30;
  let endVal = (index + 1) * 30;
  let startHour = Math.floor((startVal / 60));
  let startMinute = (startVal % 60);
  let endHour = Math.floor((endVal / 60));
  let endMinute = (endVal % 60);
  let startTime = ((startHour < 10) ? ('0' + startHour) : startHour) + ':' + (startMinute === 0 ? '00' : startMinute);
  let endTime = ((endHour < 10) ? ('0' + endHour) : endHour) + ':' + (endMinute === 0 ? '00' : endMinute);
  
  return startTime + ' - ' + endTime;
});
console.log(timeArrays);

生成的时间区间如下:

['00:00 - 00:30', '00:30 - 01:00', '01:00 - 01:30', '01:30 - 02:00', '02:00 - 02:30', '02:30 - 03:00', '03:00 - 03:30', '03:30 - 04:00', '04:00 - 04:30', '04:30 - 05:00', '05:00 - 05:30', '05:30 - 06:00', '06:00 - 06:30', '06:30 - 07:00', '07:00 - 07:30', '07:30 - 08:00', '08:00 - 08:30', '08:30 - 09:00', '09:00 - 09:30', '09:30 - 10:00', '10:00 - 10:30', '10:30 - 11:00', '11:00 - 11:30', '11:30 - 12:00', '12:00 - 12:30', '12:30 - 13:00', '13:00 - 13:30', '13:30 - 14:00', '14:00 - 14:30', '14:30 - 15:00', '15:00 - 15:30', '15:30 - 16:00', '16:00 - 16:30', '16:30 - 17:00', '17:00 - 17:30', '17:30 - 18:00', '18:00 - 18:30', '18:30 - 19:00', '19:00 - 19:30', '19:30 - 20:00', '20:00 - 20:30', '20:30 - 21:00', '21:00 - 21:30', '21:30 - 22:00', '22:00 - 22:30', '22:30 - 23:00', '23:00 - 23:30', '23:30 - 24:00']

(2)时间区间为数组

let timeArrays = new Array(48).fill(['', '']).map((item, index) => {
  let startVal = index * 30;
  let endVal = (index + 1) * 30;
  let startHour = Math.floor((startVal / 60));
  let startMinute = (startVal % 60);
  let endHour = Math.floor((endVal / 60));
  let endMinute = (endVal % 60);
  let startTime = ((startHour < 10) ? ('0' + startHour) : startHour) + ':' + (startMinute === 0 ? '00' : startMinute);
  let endTime = ((endHour < 10) ? ('0' + endHour) : endHour) + ':' + (endMinute === 0 ? '00' : endMinute);
  
  return [startTime, endTime];
});
console.log(JSON.stringify(timeArrays));

生成的时间区间如下:

[["00:00","00:30"],["00:30","01:00"],["01:00","01:30"],["01:30","02:00"],["02:00","02:30"],["02:30","03:00"],["03:00","03:30"],["03:30","04:00"],["04:00","04:30"],["04:30","05:00"],["05:00","05:30"],["05:30","06:00"],["06:00","06:30"],["06:30","07:00"],["07:00","07:30"],["07:30","08:00"],["08:00","08:30"],["08:30","09:00"],["09:00","09:30"],["09:30","10:00"],["10:00","10:30"],["10:30","11:00"],["11:00","11:30"],["11:30","12:00"],["12:00","12:30"],["12:30","13:00"],["13:00","13:30"],["13:30","14:00"],["14:00","14:30"],["14:30","15:00"],["15:00","15:30"],["15:30","16:00"],["16:00","16:30"],["16:30","17:00"],["17:00","17:30"],["17:30","18:00"],["18:00","18:30"],["18:30","19:00"],["19:00","19:30"],["19:30","20:00"],["20:00","20:30"],["20:30","21:00"],["21:00","21:30"],["21:30","22:00"],["22:00","22:30"],["22:30","23:00"],["23:00","23:30"],["23:30","24:00"]]

(3)时间区间为对象

let timeArrays = new Array(48).fill(['', '']).map((item, index) => {
  let startVal = index * 30;
  let endVal = (index + 1) * 30;
  let startHour = Math.floor((startVal / 60));
  let startMinute = (startVal % 60);
  let endHour = Math.floor((endVal / 60));
  let endMinute = (endVal % 60);
  let startTime = ((startHour < 10) ? ('0' + startHour) : startHour) + ':' + (startMinute === 0 ? '00' : startMinute);
  let endTime = ((endHour < 10) ? ('0' + endHour) : endHour) + ':' + (endMinute === 0 ? '00' : endMinute);
  
  return {
    start: startTime,
    end: endTime
  };
});
console.log(JSON.stringify(timeArrays));

生成的时间区间如下:

[{"start":"00:00","end":"00:30"},{"start":"00:30","end":"01:00"},{"start":"01:00","end":"01:30"},{"start":"01:30","end":"02:00"},{"start":"02:00","end":"02:30"},{"start":"02:30","end":"03:00"},{"start":"03:00","end":"03:30"},{"start":"03:30","end":"04:00"},{"start":"04:00","end":"04:30"},{"start":"04:30","end":"05:00"},{"start":"05:00","end":"05:30"},{"start":"05:30","end":"06:00"},{"start":"06:00","end":"06:30"},{"start":"06:30","end":"07:00"},{"start":"07:00","end":"07:30"},{"start":"07:30","end":"08:00"},{"start":"08:00","end":"08:30"},{"start":"08:30","end":"09:00"},{"start":"09:00","end":"09:30"},{"start":"09:30","end":"10:00"},{"start":"10:00","end":"10:30"},{"start":"10:30","end":"11:00"},{"start":"11:00","end":"11:30"},{"start":"11:30","end":"12:00"},{"start":"12:00","end":"12:30"},{"start":"12:30","end":"13:00"},{"start":"13:00","end":"13:30"},{"start":"13:30","end":"14:00"},{"start":"14:00","end":"14:30"},{"start":"14:30","end":"15:00"},{"start":"15:00","end":"15:30"},{"start":"15:30","end":"16:00"},{"start":"16:00","end":"16:30"},{"start":"16:30","end":"17:00"},{"start":"17:00","end":"17:30"},{"start":"17:30","end":"18:00"},{"start":"18:00","end":"18:30"},{"start":"18:30","end":"19:00"},{"start":"19:00","end":"19:30"},{"start":"19:30","end":"20:00"},{"start":"20:00","end":"20:30"},{"start":"20:30","end":"21:00"},{"start":"21:00","end":"21:30"},{"start":"21:30","end":"22:00"},{"start":"22:00","end":"22:30"},{"start":"22:30","end":"23:00"},{"start":"23:00","end":"23:30"},{"start":"23:30","end":"24:00"}]

3、时间跨度任意指定

除了常见的时间跨度为60分钟或者30分钟,有的时候还可能需要其他的时间跨度,那么是否可能写一个相对通用的方法,参数为时间跨度(以分钟为单位),当然是可以的,具体实现代码如下(这里仅生成时间区间为字符串的,其他格式参考上面):

function generateTimes(step) {
  let size = Math.floor(24 * 60 / step);
  let timeArrays = new Array(size).fill('').map((item, index) => {
    let startVal = index * step;
    let endVal = (index + 1) * step;
    let startHour = Math.floor((startVal / 60));
    let startMinute = (startVal % 60);
    let endHour = Math.floor((endVal / 60));
    let endMinute = (endVal % 60);
    let startTime = ((startHour < 10) ? ('0' + startHour) : startHour) + ':' + (startMinute === 0 ? '00' : startMinute);
    let endTime = ((endHour < 10) ? ('0' + endHour) : endHour) + ':' + (endMinute === 0 ? '00' : endMinute);
  
    return startTime + ' - ' + endTime;
  });

  return timeArrays;
}

比如想要生成时间跨度为120分钟的时间区间,可以直接传入120即可

console.log(generateTimes(120));

生成的时间区间如下:

['00:00 - 02:00', '02:00 - 04:00', '04:00 - 06:00', '06:00 - 08:00', '08:00 - 10:00', '10:00 - 12:00', '12:00 - 14:00', '14:00 - 16:00', '16:00 - 18:00', '18:00 - 20:00', '20:00 - 22:00', '22:00 - 24:00']

需要注意的是,如果时间跨度无法被整除,那么生成的时间区间可能无法完全覆盖24小时。

到此这篇关于JavaScript自动生成24小时时间区间的文章就介绍到这了,更多相关JS时间区间内容请搜索脚本之家以前的文章或继续浏览下面的相关文章希望大家以后多多支持脚本之家!

您可能感兴趣的文章:
阅读全文