java

关注公众号 jb51net

关闭
首页 > 软件编程 > java > java学生信息录入界面

java实现学生信息录入界面

作者:酸酸的柠萌

这篇文章主要为大家详细介绍了java实现学生信息录入界面,文中示例代码介绍的非常详细,具有一定的参考价值,感兴趣的小伙伴们可以参考一下

本文实例为大家分享了java实现学生信息录入界面的具体代码,供大家参考,具体内容如下

按如下要求完成编程:

1、创建一个学生信息录入界面,学生有学号、姓名、年龄、班级和成绩信息,界面中包含“确定”和“重置”按钮。

2、实现事件处理,单击“确定”按钮将学生信息封装到对象中,并通过输出对象将学生信息显示在终端控制台上;点击“重置”按钮情况界面中用户输入的信息。

package work;

import java.awt.Button;
import java.awt.Frame;
import java.awt.GridLayout;
import java.awt.event.ActionEvent;
import java.awt.event.ActionListener;
import java.awt.event.FocusEvent;
import java.awt.event.FocusListener;
import java.awt.event.WindowEvent;
import java.awt.event.WindowListener;

import javax.swing.JLabel;
import javax.swing.JPanel;
import javax.swing.JTextField;

public class work6 implements ActionListener,WindowListener,FocusListener{
    JTextField jt1 = new JTextField(30);
    JTextField jt2 = new JTextField(30);
    JTextField jt3 = new JTextField(30);
    JTextField jt4 = new JTextField(30);
    JTextField jt5 = new JTextField(30);
    public  work6(){
        Frame f = new Frame("学生信息管理系统");
        JPanel jp1,jp2,jp3,jp4,jp5,jp6;
        jp1=new JPanel();    //创建6个面板
        jp2=new JPanel();
        jp3=new JPanel();
        jp4=new JPanel();
        jp5=new JPanel();
        jp6=new JPanel();
        JLabel l1 = new JLabel("学号");
        JLabel l2 = new JLabel("姓名");
        JLabel l3 = new JLabel("年龄");
        JLabel l4 = new JLabel("班级");
        JLabel l5 = new JLabel("成绩");
        Button b1 = new Button("确定");
        Button b2 = new Button("重置");
        f.setLayout(new GridLayout(6, 1));  
        f.add(jp1);
        f.add(jp2);
        f.add(jp3);
        f.add(jp4);
        f.add(jp5);
        f.add(jp6);
        jp1.add(l1);
        jp1.add(jt1);
        jp2.add(l2);
        jp2.add(jt2);
        jp3.add(l3);
        jp3.add(jt3);
        jp4.add(l4);
        jp4.add(jt4);
        jp5.add(l5);
        jp5.add(jt5);
        jp6.add(b1);
        jp6.add(b2);
        f.setLocation(300, 300);
        f.setSize(500, 450);
    //    f.setBounds(300, 300, 500, 500);
        f.setVisible(true);
    //    MyListener m1 = new MyListener();
        b1.addActionListener(this);
        b2.addFocusListener(this);
        f.addWindowListener(this);
    }
    public static void main(String[] args) {
        // TODO Auto-generated method stub
        new work6();        

        
    }
    @Override
    public void windowActivated(WindowEvent arg0) {
        // TODO Auto-generated method stub
        
    }
    @Override
    public void windowClosed(WindowEvent arg0) {
        // TODO Auto-generated method stub
        
    }
    @Override
    public void windowClosing(WindowEvent arg0) {
        // TODO Auto-generated method stub
        System.exit(0);
    }
    @Override
    public void windowDeactivated(WindowEvent arg0) {
        // TODO Auto-generated method stub
        
    }
    @Override
    public void windowDeiconified(WindowEvent arg0) {
        // TODO Auto-generated method stub
        
    }
    @Override
    public void windowIconified(WindowEvent arg0) {
        // TODO Auto-generated method stub
        
    }
    @Override
    public void windowOpened(WindowEvent arg0) {
        // TODO Auto-generated method stub
        
    }
    @Override
    public void actionPerformed(ActionEvent arg0) {
        // TODO Auto-generated method stub
        System.out.println("学生\n学号:"+jt1.getText()+"\n姓名:"+jt2.getText()+"\n年龄:"+jt3.getText()+"\n班级:"+jt4.getText()+"\n成绩:"+jt5.getText());
        //    System.out.println("学生");
    }
    @Override
    public void focusGained(FocusEvent e) {
        // TODO Auto-generated method stub
        jt1.setText("");
        jt2.setText("");
        jt3.setText("");
        jt4.setText("");
        jt5.setText("");
    }
    @Override
    public void focusLost(FocusEvent e) {
        // TODO Auto-generated method stub
        
    }

}

结果

点击确认:

点击重置:

以上就是本文的全部内容,希望对大家的学习有所帮助,也希望大家多多支持脚本之家。

您可能感兴趣的文章:
阅读全文