C#教程

关注公众号 jb51net

关闭
首页 > 软件编程 > C#教程 > C#多线程经常访问同一资源

C# 多线程中经常访问同一资源可能造成哪些问题

作者:代码描绘人生

这篇文章主要介绍了C# 多线程中经常访问同一资源可能造成哪些问题,具有很好的参考价值,希望对大家有所帮助。如有错误或未考虑完全的地方,望不吝赐教

多线程经常访问同一资源可能造成什么问题

竞态条件和死锁

如果两个或多个线程访问相同的对象,或者访问不同步的共享状态 ,就会出现竞态条件;

为了避免出现该问题,可以锁定共享的对象。但是过多的锁定也会有麻烦,那就是死锁;

当至少有两个线程被挂起,等待对方解除锁定。由于两个线程都在等待对方,就出现了死锁,线程将无限等下去;

要避免同步问题,最好不要在线程之间共享数据。当然,这并不总是可行的。如果需要共享数据,就必须使用同步技术;

确保一次只有一个线程访问和改变共享状态。注意,同步问题与竞态条件和死锁有关。如果不注意这些问题,就很难在应用程序中找到问题的原因,因为线程问题是不定期发生的。

多线程同时访问一个实例对象时, 可以给进程加一把锁来处理。

lock是确保当一个线程位于代码的临界区时,另一个线程不进入临界区。

如果其他线程试图进入锁定的代码,则它将一直等待(即被阻止),直到该对象被释放。

public class Singleton
{
    private static Singleton instance;
    private static readonly object synRoot=new object();
    private Singleton() //改为私有
    {
    }
    public static Singleton GetInstance()
    {
        lock(synRoot)
        {
            if(instance==null)
            {
                instance=new Singleton();
            }
            return instance;
        }
    }
}

双重锁定:不用让线程每次都加锁,而只是在实例未被创建的时候再加锁处理,提高了性能。

public class Singleton
{
    private static Singleton instance;
    private static readonly object synRoot=new object();
    private Singleton() //改为私有
    {
    }
    public static Singleton GetInstance()
    {
        if(instance==null)
        {
           lock(synRoot)
            {
                if(instance==null)
                {
                    instance=new Singleton();
                }
                return instance;
            }
        }
    }
}

多线程访问资源冲突问题

多线程访问同一资源时,可以用同步机制解决问题

private Object _lock = new Object();//定义一个对象
private void method( paramtype,paramvalue) //线程访问方法名
{
  lock (_lock)
  {
    //冲突代码
  }
}

1. _lock 被lock了吗?没有则由当前线程来lock,否则一直等待,直至_lock 被释放。

2. lock以后在执行lock{}中的代码期间其他线程不能调用lock{}{中的代码,也不能使用_lock。

3. 执行完lock{}中的代码之后释放_lock,并且lock{}中的代码可以被其他线程访问。

以上为个人经验,希望能给大家一个参考,也希望大家多多支持脚本之家。

您可能感兴趣的文章:
阅读全文