python

关注公众号 jb51net

关闭
首页 > 脚本专栏 > python > Python Set 与 dict

Python中的 Set 与 dict

作者:就在日落之前

这篇文章主要介绍了Python中的 Set 与 dict,Set 集合类型有无序 , 自动去重等特点,dict 字典类型 键值对存储的数据,可获取,可修改 表面上有序,实际存储时无序,下面更多详细内容,需要的朋友可以参考一下

一、Set 集合类型

Set 集合类型 (交差并补) 特点 :无序 , 自动去重

setvar = {"shy","肉鸡","gala","小虎","狼牙山五壮士"}
print(setvar , type(setvar) )        //打印出来随机排列,无序

可以获取其中的元素吗? 不行
 print(setvar[0])                    // error
 
可以修改其中的元素吗? 不行
 setvar[0] = "嘻嘻"                 // error

  setvar = {"shy","肉鸡","gala","小虎","牙山","shy"}
  print(setvar)
setvar = {}                       # 字典     //{} <class 'dict'>

setvar = set()                   # 空集合   //srt()  <class 'dict'>
print(setvar , type(setvar))

dict 字典类型 键值对存储的数据,可获取,可修改 表面上有序,实际存储时无序

"streetAddr" : "中关村南大街55号"
"city" : "北京市"
dictvar = {}
print(dictvar , type(dictvar))
dictvar = {"top":"shy","middle":"肉鸡","bottom":"gala","support":"小明","jungle":"wei"}
print(dictvar)
res = dictvar["support"]
res = dictvar["jungle"]
print(res)
dictvar["bottom"] = "jacklove"
print(dictvar)

二、set 和 dict 的数据类型限制

字典的键是唯一的,字典的值没有数据类型的限制;

字典:

dictvar = {1:1 , "222":2 , 3.14:4 , 5-90j:5  , False:999 , (1,2,3,4,5):[1,2,4] }
print(dictvar , type(dictvar))

集合:

setvar  = {1,3.4,"sd",(1,2,3),4-10j,False }  //如果是True,则会被去重
print(setvar)  

(了解) 哈希算法:

 到此这篇关于Python中的 Set 与 dict的文章就介绍到这了,更多相关Python Set 与 dict内容请搜索脚本之家以前的文章或继续浏览下面的相关文章希望大家以后多多支持脚本之家!

您可能感兴趣的文章:
阅读全文