AngularJS

关注公众号 jb51net

关闭
首页 > 网络编程 > JavaScript > javascript类库 > AngularJS > Angular Cookie 读写

Angular Cookie 读写操作代码

作者:飞翔的小仓鼠

这篇文章主要介绍了Angular Cookie 读写操作代码,本文给大家介绍的非常详细,对大家的学习或工作具有一定的参考借鉴价值,感兴趣的朋友跟随小编一起看看吧

Angular Cookie 读写操作,代码如下所示:

var app = angular.module('Mywind',['ui.router'])
app.controller('Myautumn',function($scope,$http,$filter){
//angular Cookie写
//用法 :$scioe.addCookie("姓名",值,时间,"/")
$scope.addCookie = function(name, value, days, path) {
 var name = decodeURI(name);
 var value = decodeURI(value);
 var expires = new Date();
 expires.setTime(expires.getTime() + days * 3600000 * 24);
 path = path == "" ? "" : ";path=" + path;
 var _expires = (typeof days) == "string" ? "" : ";expires=" + expires.toUTCString();
 document.cookie = name + "=" + value + _expires + path;
}
//angular Cookie读
//用法:$scope.getCookieValue("姓名")
 $scope.getCookieValue = function(name) {
  var name = decodeURI(name);
  var allcookies = document.cookie;
  name += "=";
  var pos = allcookies.indexOf(name);
  if(pos != -1) {
   var start = pos + name.length;
   var end = allcookies.indexOf(";", start);
  if(end == -1) end = allcookies.length;
   var value = allcookies.substring(start, end);
   return(value);
  } else {
   return "";
  }
 };
}) 

到此这篇关于Angular Cookie 读写操作代码的文章就介绍到这了,更多相关Angular Cookie 读写内容请搜索脚本之家以前的文章或继续浏览下面的相关文章希望大家以后多多支持脚本之家!

您可能感兴趣的文章:
阅读全文