C 语言

关注公众号 jb51net

关闭
首页 > 软件编程 > C 语言 > C语言打印图案

C语言打印各种图案实例代码

作者:weixin_50588964

大家好,本篇文章主要讲的是C语言打印各种图案实例代码,感兴趣的同学赶快来看一看吧,对你有帮助的话记得收藏一下,方便下次浏览

1、线段图案

#include<stdio.h>
int main()
{
  int a = 0;
  while(~scanf("%d",&a))
  {
    int i = 0;
    for(i=0;i<a;i++)
    {
      printf("*");
    }
    printf("\n");
  }
  return 0;
}

2、正方形图案

#include<stdio.h>
int main()
{
  int a = 0;
  while(~scanf("%d",&a))
  {
    int i = 0;
    int j = 0;
    for(i=0;i<a;i++)
    {
      
      for(j=0;j<a;j++)
      {
        printf("* ");
      }
      printf("\n");
    }

  }
  return 0;
}

3、直角三角形图案

#include<stdio.h>
int main()
{
  int a = 0;
  while(~scanf("%d",&a))
  {
    int i = 0;
    int j = 0;
    for(i=0;i<a;i++)
    {
      for(j=0;j<i+1;j++)
      {
        printf("* ");
      }
      printf("\n");
    }
  }
  return 0;
}

4、翻转直角三角形图案

#include<stdio.h>
int main()
{
  int a = 0;
  while(~scanf("%d",&a))
  {
    int i = 0;
    int j = 0;
    for(i=0;i<a;i++)
    {
      for(j=0;j<a-i;j++)
      {
        printf("* ");
      }
      printf("\n");
    }
  }
  return 0;
}

5、带空格直角三角形图案

#include<stdio.h>
int main()
{
  int a = 0;
  while(~scanf("%d",&a))
  {
    int i = 0;
    int j = 0;
    for(i=0;i<a;i++)
    {
      for(j=0;j<a-1-i;j++)
      {
        printf(" ");
      }
      for(j=0;j<=i;j++)
      {
        printf("* ");
      }
      printf("\n");
    }
  }
  return 0;
}

6、金字塔图案

#include<stdio.h>
int main()
{
  int n = 0;
  while(~scanf("%d",&n))
  {
    int i = 0;
    int j = 0;
    for(i=0;i<n;i++)
    {
      for(j=0;j<n-1-i;j++)
      {
        printf(" ");
      }
      for(j=0;j<=i;j++)
      {
        printf("* ");
      }
      printf("\n");
    }
  }
  return 0;
}

7、翻转金字塔图案

#include<stdio.h>
int main()
{
  int n = 0;
  while(~scanf("%d",&n))
  {
    int i = 0;
    int j = 0;
    for(i=0;i<n;i++)
    {
      for(j=0;j<i;j++)
      {
        printf(" ");
      }
      for(j=0;j<n-i;j++)
      {
        printf("* ");
      }
      printf("\n");
    }
  }
  return 0;
}

8、 菱形图案

#include<stdio.h>
int main()
{
  int i;
  int a = 0;
  while (~scanf("%d",&a))
  {
    for (i = 0; i <= a; i++)
    {
      int j;
      for (j = 0; j <= a - 1 - i; j++)
      {
        printf(" ");
      }
      for (j = 0; j <= i; j++)
      {
        printf("* ");
      }
      printf("\n");
    }
    for (i = 0; i <= a; i++)
    {
      int j;
      for (j = 0; j <= i; j++)
      {
        printf(" ");
      }
      for (j = 1; j <= a-i; j++)
      {
        printf("* ");
      }
      printf("\n");
    }
  }
}

9、K形图案

#include<stdio.h>
int main()
{
  int a = 0;
  while (~scanf("%d", &a))
  {
    int i;
    for (i = 0; i <=a; i++)
    {
      int j;
      for (j = 0; j <=a - i; j++)
      {
        printf("* ");
      }
      printf("\n");
    }
    for (i = 1; i <= a; i++)
    {
      int j;
      for (j = 0; j <= i; j++)
      {
        printf("* ");
      }
      printf("\n");
    }
  }
}

10、箭形图案

#include<stdio.h>
int main()
{
  int n = 0;
  while (~scanf("%d", &n))
  {
    int i = 0;
    for (i = 0; i <= n; i++)
    {
      int j = 0;
      for (j = 1; j <= n - i; j++)
      {
        printf(" ");
      }
      for (j = 0; j <= i; j++)
      {
        printf("*");
      }
      printf("\n");
    }
    for (i = 1; i <= n; i++)
    {
      int j;
      for (j = 1; j <= i; j++)
      {
        printf(" ");
      }
      for (j = 0; j <= n - i; j++)
      {
        printf("*");
      }
      printf("\n");
    }
  }
}

11、反斜线形图案

#include<stdio.h>
int main()
{
  int n = 0;
  while (~scanf("%d", &n))
  {
    int i = 0;
    for (i = 0; i < n; i++)
    {
      int j;
      for (j = 0; j < i; j++)
      {
        printf(" "); 
        //printf("*");
      }
      for (j = 0; j < n-n+1; j++)
      {
        printf("*");
      }
      printf("\n");
    }
  }
}

12、正斜线形图案

#include<stdio.h>
int main()
{
  int n = 0;
  while (~scanf("%d", &n))
  {
    int i = 0;
    for (i = 0; i < n; i++)
    {
      int j;
      for (j = 1; j < n - i; j++)
      {
        printf(" "); 
        //printf("*");
      }
      for (j = 0; j < n-n+1; j++)
      {
        printf("*");
      }
      printf("\n");
    }
  }
}

(ง •_•)ง,加油

到此这篇关于C语言打印各种图案实例代码的文章就介绍到这了,更多相关C语言打印图案内容请搜索脚本之家以前的文章或继续浏览下面的相关文章希望大家以后多多支持脚本之家!

您可能感兴趣的文章:
阅读全文