C 语言

关注公众号 jb51net

关闭
首页 > 软件编程 > C 语言 > C语言简单图形的打印

利用C语言如何实现一些简单图形的打印

作者:guguguhuha

这篇文章主要给大家介绍了关于利用C语言如何实现一些简单图形的打印的相关资料,文中通过示例代码介绍的非常详细,对大家的学习或者工作具有一定的参考学习价值,需要的朋友们下面随着小编来一起学习学习吧

1#define_CRT_SECURE_NO_WARNINGS 1

因为笔者采用的是VS的编译环境所以有了上面的这一句话

我们都知道平面图形是由一条条线段构成,所以我们就先实现线段的打印

//打印自定义长度的线段
#include<stdio.h>
int main()
{
 int i = 0;
 int n;
 while (~scanf("%d", &n))
 {
 for (i = 0; i < n; i++)
 printf("* ");
 printf("\n");
 }
 return 0;

那么,线段学会了,我们就可以进行简单图形的打印了

首先我们从正方形开始:

//打印自定义边长的正方形
#include<stdio.h>
int main()
{
 int j = 0, i = 0;
 int n;
 while (~scanf("%d", &n))
 {
 for (i = 0; i < n; i++)//控制行
 {
 for (j = 0; j < n; j++)//控制列
 printf("* ");
 printf("\n");
 }
 }
 return 0;
}

接下来是三角形:(笔者准备了六种三角形)

//打印三角形—1
#include<stdio.h>
int main()
{
 int j = 0, i = 0, n;
 while (~scanf("%d", &n))
 {
 for (j = 0; j < n; j++)//行
 {
 for (i = 0; i < n - j; i++)//列
 {
 printf("* ");
 }
 printf("\n");
 }
 }
 return 0;
}

//打印三角形—2
#include<stdio.h>
int main()
{
 int j = 0, i = 0, n;
 while (~scanf("%d", &n))
 {
 for (j = 0; j < n; j++)//行
 {
 for (i = 0; i <= j; i++)//列
 {
 printf("* ");
 }
 printf("\n");
 }
 }
 return 0;
}

//打印三角形—3
#include<stdio.h>
int main()
{
 int j = 0, i = 0, n;
 while (~scanf("%d", &n))
 {
 for (j = 0; j < n; j++)//行
 {
 for (i = 0; i < n - j - 1; i++)//列
 {
 printf(" ");
 }
 for (i = 0; i <= j; i++)
 {
 printf("* ");
 }
 printf("\n");
 }
 }
 return 0;
}

//打印三角形—4
#include<stdio.h>
int main()
{
 int j = 0, i = 0, n;
 while (~scanf("%d", &n))
 {
 for (j = 0; j < n; j++)//行
 {
 for (i = 0; i < j ; i++)//列
 {
 printf(" ");
 }
 for (i = 0; i < n - j ; i++)
 {
 printf("* ");
 }
 printf("\n");
 }
 }
 return 0;
}

//打印三角形—5
#include<stdio.h>
int main()
{
 int j = 0, i = 0, n;
 while (~scanf("%d", &n))
 {
 for (j = 0; j < n; j++)//行
 {
 for (i = 0; i <= n - j ; i++)//列
 {
 printf(" ");
 }
 for (i = 0; i <= j; i++)
 {
 printf("* ");
 }
 printf("\n");
 }
 }
 return 0;
}

//打印三角形—6
#include<stdio.h>
int main()
{
 int j = 0, i = 0, n;
 while (~scanf("%d", &n))
 {
 for (j = 0; j < n; j++)//行
 {
 for (i = 0; i < j; i++)//列
 {
 printf(" ");
 }
 for (i = 0; i < n - j; i++)
 {
 printf("* ");
 }
 printf("\n");
 }
 }
 return 0;
}

现在就可以尝试一下图形的挖空了

我们仍然保持之前的顺序从正方形到三角形:

//空心正方形
#include<stdio.h>
int main()
{
 int j = 0,i=0;
 int n;
 while (~scanf("%d", &n))
 {
 for (j = 0; j < n; j++)
 {
 for (i = 0; i < n; i++)
 {
 if (j == 0 || i==0 ||j==n-1 || i==n-1)
  printf("* ");
 else
  printf(" ");
 }
 printf("\n");
 }
 }
}
//空心三角形
#include<stdio.h>
int main()
{
 int n;
 int i = 0, j = 0;
 while (~scanf("%d", &n))
 {
 for (i = 0; i < n; i++)
 {
 for (j = 0; j <= i; j++)
 {
 if (j == 0 || i == j || i==n-1 )
  printf("* ");
 else
  printf(" ");
 }

 printf("\n");
 }
 }
}

那么我们可以从以上知识尝试一下自己打出一个菱形以及空心菱形

#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS 1
#include<stdio.h>
#include<math.h>
int main()
{
 int i = 0, j = 0;
 int n;
 while (~scanf("%d", &n))//在这的n我们必须保证是奇数
 {
 for (i = 0; i < n; i++)
 {
 for (j = 0; j < abs(n / 2 - i); j++)
 printf(" ");
 for (j = 0; j < n - 2 * abs(n / 2 - i); j++)
 printf("*");
 printf("\n");
 }
 }
 return 0;

为了更好的理解,笔者微微修改了以上代码

#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS 1
#include<stdio.h>
#include<math.h>
#include<Windows.h>
int main()
{
 int i = 0, j = 0;
 int n;
 while (~scanf("%d", &n))
 {
 for (i = 0; i < n; i++)
 printf("%2d",i);
 printf("\n");
 for (i = 0; i < n; i++)
 {
 
 for (j = 0; j < abs(n / 2 - i); j++)
 {
 printf(" ");
 Sleep(100);
 }
 for (j = 0; j < n - 2 * abs(n / 2 - i); j++)
 {
 printf("* ");
 Sleep(100);
 }
 printf("\n");
 Sleep(100);
 }
 }
 return 0;
}

此外在提供一个打印菱形的代码

#include<stdio.h>
int main()
{
    int i, j, n;
    {
         while (~scanf("%d", &n))
         {//上边部分
             for (i = 0; i < n; i++)
             {
                 for (j = i; j < n - 1; j++)
                      printf(" ");
                 for (j = 0; j < 2 * i + 1; j++)
                      printf("*");
                 printf("\n");
             }
             for (i = n - 2; i >= 0; i--) //这里i从n-2开始的,要是从n-1开始会出现两行相同的情况
             {
                 for (j = i; j < n - 1; j++)
                      printf(" ");
                 for (j = 0; j < 2 * i + 1; j++)
                      printf("*");
                 printf("\n");
             }//下边部分
         }
         return 0;
    }
}

当然,肯定要在这给几个笔者参考过的文章

参考 https://www.jb51.net/article/202654.htm

在这笔者再提供一个由字符组成的三角形

#include<stdio.h>

int main()
{
 int i, j, n, k = 0;
 char ch = 'A';
 printf("请输入行数:");
 scanf("%d", &n);
 for (i = 0; i < n; i++)
 {
 for (j = 0; j < 2*(n-i)-1; j++)
 {
 k++;
 if (k % 2 != 0)
 {
 printf("%c", ch++);
 }
 else
 printf("%c", ch);
 }
 printf("\n");
 }
 return 0;
}

最后可以大家可以尝试一下自己打印空心菱形以及由字符构成的图形

到此这篇关于利用C语言如何实现一些简单图形打印的文章就介绍到这了,更多相关C语言简单图形的打印内容请搜索脚本之家以前的文章或继续浏览下面的相关文章希望大家以后多多支持脚本之家!

您可能感兴趣的文章:
阅读全文