javascript技巧

关注公众号 jb51net

关闭
首页 > 网络编程 > JavaScript > javascript技巧 > JavaScript 数组

JavaScript数组及非数组对象的深浅克隆详解原理

作者:daixiangcn

JavaScript中数组的方法种类众多,在ES3-ES7不同版本时期都有新方法;并且数组的方法还有原型方法和从object继承的方法,本文介绍了JavaScript数组及非数组对象的深浅克隆,希望读者能从中有所收获

什么是浅克隆、深克隆

浅克隆:直接将存储在栈中的值赋值给对应变量,如果是基本数据类型,则直接赋值对应的值,如果是引用类型,则赋值的是地址。
深克隆:将数据赋值给对应的变量,从而产生一个与源数据不相干的新数据(数据地址已变化)。即对象各个层级的属性。
JavaScript中基本数据类型使用符号“=”可以进行克隆,引用数据类型使用符号“=”只是改变了变量的指向,并没有进行真正的克隆操作。

1.对数组进行克隆

1.1 浅克隆

使用for循环进行浅克隆。

var arr1 = ['demo', 1, 2];
var arr2 = [];
// 数组的浅克隆
for (var i = 0; i < arr1.length; i++) {
  arr2[i] = arr1[i];
}
console.log(arr2);
console.log(arr1 == arr2);

输出结果:

Array(3)0: "demo"1: 12: 2length: 3[[Prototype]]: Array(0)
false

1.2 深克隆

使用递归进行深克隆。

function deepClone(o) {
	var result = [];
	for (var i = 0; i < o.length; i++) {
		result.push(deepClone(o[i]));
	}
	return result;
}

2.对非数组对象进行克隆

2.1 浅克隆

使用for循环进行浅克隆。

var obj1 = { a: 1, b: 2, c: 3, d: [4, 5, { e: 'demo' }] };
var obj2 = {};
// 对象的浅克隆
for (var i in obj1) {
  obj2[i] = obj1[i];
}
console.log(obj2);
console.log(obj1 == obj2);

输出结果:

{a: 1, b: 2, c: 3, d: Array(3)}
false

2.2 深克隆

使用递归进行深克隆。

function deepClone(o) {
	var result = {};
	for (var i in o) {
		result[i] = deepClone(o[i]);
	}
	return result;
}

3.整合深克隆函数

var obj1 = { a: 1, b: 2, c: 3, d: [4, 5, { e: 'demo' }] };
var arr1 = ['demo', 1, 2];
// 深克隆
function deepClone(o) {
  if (Array.isArray(o)) {
    // 是数组
    var result = [];
    for (var i = 0; i < o.length; i++) {
      result.push(deepClone(o[i]));
    }
  } else if (typeof o == 'object') {
    // 非数组,是对象
    var result = {};
    for (var i in o) {
      result[i] = deepClone(o[i]);
    }
  } else {
    // 基本类型值
    var result = o;
  }
  return result;
}
console.log(deepClone(arr1));
console.log(deepClone(obj1));

到此这篇关于JavaScript数组及非数组对象的深浅克隆详解原理的文章就介绍到这了,更多相关JavaScript 数组内容请搜索脚本之家以前的文章或继续浏览下面的相关文章希望大家以后多多支持脚本之家!

您可能感兴趣的文章:
阅读全文