javascript技巧

关注公众号 jb51net

关闭
首页 > 网络编程 > JavaScript > javascript技巧 > js数组去重

JavaScript常用数组去重实战源码

作者:JackieDYH

本文给大家分享js常用8种数组去重实战源码,针对每种方法通过实例代码给大家介绍的非常详细,需要的朋友参考下吧

数组去重,一般都是在面试的时候才会碰到,一般是要求手写数组去重方法的代码。如果是被提问到,数组去重的方法有哪些?你能答出其中的10种,面试官很有可能对你刮目相看。
在真实的项目中碰到的数组去重,一般都是后台去处理,很少让前端处理数组去重。虽然日常项目用到的概率比较低,但还是需要了解一下,以防面试的时候可能回被问到。

1.利用对象的属性

使用对象属性不重名的特性。

var arr = ['qiang','ming','tao','li','liang','you','qiang','tao'];
console.time("nonredundant1");
var nonredundant1 = Object.getOwnPropertyNames(arr.reduce(function(seed, item, index) {
  seed[item] = index;
  return seed;
},{}));
console.timeEnd("nonredundant1");
console.log(nonredundant1);

结果如下:

JavaScript常用的8个数组去重实战源码「实战干货」

2. 使用Set数据结构

set是一种类似数组的结构,但是set成员中没有重复的值。set()函数可以接受一个数组或者类数组的参数,生成一个set对象。而Array.from方法用于将两类对象转为真正的数组:类似数组的对象(array-like object和可遍历iterable)的对象包括 ES6 新增的数据结构 Set 和 Map)。

var arr = ['qiang','ming','tao','li','liang','you','qiang','tao'];
function unique (arr) {
  return Array.from(new Set(arr))
}
console.time("nonredundant2");
var nonredundant2 = unique(arr);
console.timeEnd("nonredundant2");
console.log(nonredundant2);

结果如下:

JavaScript常用的8个数组去重实战源码「实战干货」

3. 使用for循环和splice

function unique(arr) {
  for (var i = 0; i < arr.length; i++) {
    for (var j = i + 1; j < arr.length; j++) {
      if (arr[i] == arr[j]) {     //第一个等同于第二个,splice方法删除第二个
        arr.splice(j, 1);
        j--;
      }
    }
  }
  return arr;
}
console.time("nonredundant3");
var arr = ['qiang', 'ming', 'tao', 'li', 'liang', 'you', 'qiang', 'tao'];
var nonredundant3 = unique(arr);
console.timeEnd("nonredundant3");
console.log(nonredundant3);

结果如下:

JavaScript常用的8个数组去重实战源码「实战干货」

4.使用indexOf判断去重

function unique(arr) {
  var array = [];
  for (var i = 0; i < arr.length; i++) {
    if (array .indexOf(arr[i]) === -1) {
      array .push(arr[i])
    }
  }
  return array;
}
var arr = ['qiang', 'ming', 'tao', 'li', 'liang', 'you', 'qiang', 'tao'];
console.time("nonredundant4");
var nonredundant4 = unique(arr);
console.timeEnd("nonredundant4");
console.log(nonredundant4);

结果如下:

JavaScript常用的8个数组去重实战源码「实战干货」

5.使用sort排序去重

function unique(arr) {
  arr = arr.sort()
  var arrry = [arr[0]];
  for (var i = 1; i < arr.length; i++) {
    if (arr[i] !== arr[i - 1]) {
      arrry.push(arr[i]);
    }
  }
  return arrry;
}
 
var arr = ['qiang', 'ming', 'tao', 'li', 'liang', 'you', 'qiang', 'tao'];
console.time("nonredundant5");
var nonredundant5 = unique(arr);
console.timeEnd("nonredundant5");

结果如下:

JavaScript常用的8个数组去重实战源码「实战干货」

6.使用filter

function unique(arr) {
  var obj = {};
  return arr.filter(function(item, index, arr){
    return obj.hasOwnProperty(typeof item + item) ? false : (obj[typeof item + item] = true)
  })
}
var arr = ['qiang', 'ming', 'tao', 'li', 'liang', 'you', 'qiang', 'tao'];
console.time("nonredundant6");
var nonredundant6 = unique(arr);
console.timeEnd("nonredundant6");
console.log(nonredundant6);

结果如下:

JavaScript常用的8个数组去重实战源码「实战干货」

7.使用Map数据结构去重

function unique(arr) {
  let map = new Map();
  let array = new Array(); // 数组用于返回结果
  for (let i = 0; i < arr.length; i++) {
    if (map.has(arr[i])) { // 如果有该key值
      map.set(arr[i], true);
    } else {
      map.set(arr[i], false);  // 如果没有该key值
      array.push(arr[i]);
    }
  }
  return array;
}
 
var arr = ['qiang', 'ming', 'tao', 'li', 'liang', 'you', 'qiang', 'tao'];
console.time("nonredundant7");
var nonredundant7 = unique(arr);
console.timeEnd("nonredundant7");
console.log(nonredundant7);

结果如下:

JavaScript常用的8个数组去重实战源码「实战干货」

8.使用reduce和include去重

function unique(arr){
  return arr.reduce((prev,cur) => prev.includes(cur) ? prev : [...prev,cur],[]);
}
var arr = ['qiang', 'ming', 'tao', 'li', 'liang', 'you', 'qiang', 'tao'];
console.time("nonredundant8");
var nonredundant8 = unique(arr);
console.timeEnd("nonredundant8");
console.log(nonredundant8);

结果如下:

JavaScript常用的8个数组去重实战源码「实战干货」

到此这篇关于JavaScript常用数组去重实战源码的文章就介绍到这了,更多相关js数组去重内容请搜索脚本之家以前的文章或继续浏览下面的相关文章希望大家以后多多支持脚本之家!

您可能感兴趣的文章:
阅读全文