python

关注公众号 jb51net

关闭
首页 > 脚本专栏 > python > python创建logging日志文件

python创建多个logging日志文件的方法实现

作者:半截木头渡海洋

本文主要介绍了python创建多个logging日志文件的方法实现,文中通过示例代码介绍的非常详细,对大家的学习或者工作具有一定的参考学习价值,需要的朋友们下面随着小编来一起学习学习吧

为每一个计算过程创建一个单独的日志文件,并写入对应的结果,同时保留控制台输出的功能,控制台输出与日志文件记录可以分开单独控制。

import os
import logging
def creat_logger(log_path,logging_name,suf_name):
  if not os.path.exists(log_path):
    os.makedirs(log_path)
  log_full_path = log_path + logging_name + suf_name
  logger = logging.getLogger(logging_name)
  logger.setLevel(level=logging.DEBUG)
  handler = logging.FileHandler(log_full_path, encoding='UTF-8',mode = 'w')
  handler.setLevel(logging.INFO)
  formatter = logging.Formatter('%(asctime)s - %(name)s - %(levelname)s - %(message)s')
  handler.setFormatter(formatter)
  console = logging.StreamHandler()
  console.setLevel(logging.DEBUG)
  logger.addHandler(handler)
  logger.addHandler(console)
  return logger
if __name__ =='__main__':
  for i in range(5):
    for j in range(4):
      log_trace = creat_logger('./log/i_loop'+str(i)+'/','j_loop'+str(j),'.txt')
      log_trace.debug('DEBUG: iloop = %d , jloop = %d',i,j)
      log_trace.info('INFO: iloop = %d , jloop = %d',i,j)
      for handler in list(log_trace.handlers):
        log_trace.removeHandler(handler)

控制台输出结果

 日志文件输出

 到此这篇关于python创建多个logging日志文件的方法实现的文章就介绍到这了,更多相关python创建logging日志文件内容请搜索脚本之家以前的文章或继续浏览下面的相关文章希望大家以后多多支持脚本之家!

您可能感兴趣的文章:
阅读全文