python

关注公众号 jb51net

关闭
首页 > 脚本专栏 > python > Python合并Word

Python实现多个Word文档合并

作者:Python 集中营

在Python中,可以使用Python-docx库来操作Word文档,所以下面小编就为大家介绍一下如何利用Python-docx实现多个Word文档合并功能吧,需要的可以参考一下

在Python中,可以使用Python-docx库来操作Word文档。

下面是将多个Word文档内容合并到一个Word文档中的步骤:

1.安装Python-docx库

在命令行中输入以下命令来安装Python-docx库:

pip install python-docx

2.创建一个新的Word文档

使用Python-docx库创建一个新的Word文档:

from docx import Document

# 创建一个新的Word文档
document = Document()

3.打开多个Word文档

使用Python-docx库打开多个Word文档:

from docx import Document
# 打开多个Word文档
document1 = Document('document1.docx')
document2 = Document('document2.docx')
document3 = Document('document3.docx')

4.将多个Word文档内容合并到一个Word文档中

使用Python-docx库将多个Word文档内容合并到一个Word文档中:

from docx import Document

# 创建一个新的Word文档
document = Document()

# 打开多个Word文档
document1 = Document('document1.docx')
document2 = Document('document2.docx')
document3 = Document('document3.docx')

# 将多个Word文档内容合并到一个Word文档中
for section in document1.sections:
    new_section = document.add_section(section)
for paragraph in document1.paragraphs:
    document.add_paragraph(paragraph.text)
for table in document1.tables:
    document.add_table(table.rows, table.columns)

for section in document2.sections:
    new_section = document.add_section(section)
for paragraph in document2.paragraphs:
    document.add_paragraph(paragraph.text)
for table in document2.tables:
    document.add_table(table.rows, table.columns)

for section in document3.sections:
    new_section = document.add_section(section)
for paragraph in document3.paragraphs:
    document.add_paragraph(paragraph.text)
for table in document3.tables:
    document.add_table(table.rows, table.columns)

# 保存合并后的Word文档
document.save('merged_document.docx')

在上面的代码中,我们首先创建了一个新的Word文档,然后打开了多个Word文档。

最后将它们的内容逐一添加到新的Word文档中,并保存为一个新的Word文档。

5.总结

使用Python-docx库可以很方便地操作Word文档。

通过上面的步骤,我们可以将多个Word文档内容合并到一个Word文档中。

到此这篇关于Python实现多个Word文档合并的文章就介绍到这了,更多相关Python合并Word内容请搜索脚本之家以前的文章或继续浏览下面的相关文章希望大家以后多多支持脚本之家!

您可能感兴趣的文章:
阅读全文