javascript技巧

关注公众号 jb51net

关闭
首页 > 网络编程 > JavaScript > javascript技巧 > JS一级数组数组对象合并去重

JS一级数组和数组对象合并去重方法实例

作者:大不了从头再来

这篇文章主要为大家介绍了JS一级数组和数组对象合并去重方法实例详解,有需要的朋友可以借鉴参考下,希望能够有所帮助,祝大家多多进步,早日升职加薪

一级数组

方法一 使用 es6 的 Set 和 Array.from 方法

let arr1 = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 3]
let arr2 = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 6]
let result = Array.from(new Set([...arr1, ...arr2]))
console.log(result) // [1, 2, 3, 4, 5, 6]

方法二 使用 indexOf 方法

let arr1 = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 3]
let arr2 = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 6]
let arr3 = arr1.concat(arr2)
function uniqueFun(arr) {
 const newArr = []
 for (let i = 0; i < arr.length; i++) {
   if (newArr.indexOf(arr[i]) == -1) {
     newArr.push(arr[i])
   }
 }
 return newArr
}
console.log(uniqueFun(arr3)) // [1, 2, 3, 4, 5, 6]

方法三 使用 includes 方法

let arr1 = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 3]
let arr2 = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 6]
let arr3 = arr1.concat(arr2)
function uniqueFun(arr) {
 const newArr = []
 for (let i = 0; i < arr.length; i++) {
   if (!newArr.includes(arr[i])) {
     newArr.push(arr[i])
   }
 }
 return newArr
}
console.log(uniqueFun(arr3)) // [1, 2, 3, 4, 5, 6]

方法四 使用 filter 方法

let arr1 = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 3]
let arr2 = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 6]
let arr3 = arr1.concat(arr2) // [1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 6]
function uniqueFun(arr) {
 return arr.filter((item, index, arr) => {
   return arr.indexOf(item) == index // 返回当前元素在原始数组的索引值 == 当前索引值的元素
 })
}
conosle.log(uniqueFun(arr3)) // [1, 2, 3, 4, 5, 6]

方法五 使用 es6 Map

let arr1 = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 3]
let arr2 = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 6]
let arr3 = arr1.concat(arr2) 
function uniqueFun(arr) {
 let map = new Map()
 return arr.filter(item => {
   return !map.has(item) && map.set(item, 1)
 })
}
console.log(uniqueFun(arr3)) // [1, 2, 3, 4, 5, 6]

数组对象

方法一 使用扩展运算符(...), filter 和 Map

let arr1 = [{id: 1, name: '小明'}, {id: 2, name: '小红'}, {id: 4, name: '小刘'}]
let arr2 = [{id: 1, name: '小明'}, {id: 2, name: '小红'}, {id: 3, name: '小王'}]
let arr3 = [...arr1, ...arr2]
function uniqueFun(arr) {
 const map = new Map()
 return arr.filter(item => {
   return !map.has(item.id) && map.set(item.id, 1)
 })
}
console.log(uniqueFun(arr3)) // 输出 [{id: 1, name: '小明}, {id: 2, name: '小红'}, {id: 4, name: '小刘'}, {id: 3, name: '小王'}]

方法二 使用扩展运算符(...), filter 和对象字面量 {}

let arr1 = [{id: 1, name: '小明'}, {id: 2, name: '小红'}, {id: 4, name: '小刘'}]
let arr2 = [{id: 1, name: '小明'}, {id: 2, name: '小红'}, {id: 3, name: '小王'}]
let arr3 = [...arr1, ...arr2]
function uniqueFun(arr) {
 const obj = {}
 return arr.filter(item => {
   return !obj.hasOwnProperty(item.id) && (obj[item.id] = 1)
 })
}
console.log(uniqueFun(arr3)) // 输出 [{id: 1, name: '小明}, {id: 2, name: '小红'}, {id: 4, name: '小刘'}, {id: 3, name: '小王'}]

方法三 使用concat, reduce 和 find

let arr1 = [{id: 1, name: '小明'}, {id: 2, name: '小红'}, {id: 4, name: '小刘'}]
let arr2 = [{id: 1, name: '小明'}, {id: 2, name: '小红'}, {id: 3, name: '小王'}]
let arr3 = arr1.concat(arr2)
function uniqueFun(arr) {
 return arr.reduce((pre, cur) => {
   if (!pre.find(item => item.id === cur.id)) {
     pre.push(cur)
   }
   return pre
 }, [])
}
console.log(uniqueFun(arr3)) // 输出 [{id: 1, name: '小明}, {id: 2, name: '小红'}, {id: 4, name: '小刘'}, {id: 3, name: '小王'}]

以上就是JS一级数组和数组对象合并去重方法实例的详细内容,更多关于JS一级数组数组对象合并去重的资料请关注脚本之家其它相关文章!

您可能感兴趣的文章:
阅读全文