javascript技巧

关注公众号 jb51net

关闭
首页 > 网络编程 > JavaScript > javascript技巧 > js遍历对象数组

js遍历对象数组并获取对象相应的属性值实例代码

作者:CottonRoseKing

对于数组或者对象的遍历,筛选,提取等操作是前端开发中经常有的需求,下面这篇文章主要给大家介绍了关于js遍历对象数组并获取对象相应的属性值的相关资料,文中通过实例代码介绍的非常详细,需要的朋友可以参考下

前言

JavaScript中遍历对象数组的方法有很多种。以下是常见的四种常见的方法:for​循环,for...of​循环,forEach​方法和map​方法,在遍历的同时,通过访问对象的属性来获取相应的值。

​for​循环:

const objArray = [
 { id: 1, name: 'Alice' },
 { id: 2, name: 'Bob' },
 { id: 3, name: 'Charlie' },
];
for (let i = 0; i < objArray.length; i++) {
 const obj = objArray[i];
 console.log(obj.id, obj.name);
}

​for...of​循环:

const objArray = [
 { id: 1, name: 'Alice' },
 { id: 2, name: 'Bob' },
 { id: 3, name: 'Charlie' },
];

for (const obj of objArray) {
 console.log(obj.id, obj.name);
}

​forEach​方法:

const objArray = [
 { id: 1, name: 'Alice' },
 { id: 2, name: 'Bob' },
 { id: 3, name: 'Charlie' },
];

objArray.forEach((obj) => {
 console.log(obj.id, obj.name);
});

​map​方法(通常用于创建一个新数组,但也可以用于遍历):

const objArray = [
 { id: 1, name: 'Alice' },
 { id: 2, name: 'Bob' },
 { id: 3, name: 'Charlie' },
];

objArray.map((obj) => {
 console.log(obj.id, obj.name);
 return obj;
});

以上方法都可以实现在遍历对象数组的同时,提取对象中的属性值。‍

附:js数组对象中提取每个对象里的某个值

使用map直接将需要的值return出来(上图是将res这个数组中的sn全部返回并生成一个新的数组)

返回结果如下图

总结

到此这篇关于js遍历对象数组并获取对象相应的属性值的文章就介绍到这了,更多相关js遍历对象数组内容请搜索脚本之家以前的文章或继续浏览下面的相关文章希望大家以后多多支持脚本之家!

您可能感兴趣的文章:
阅读全文