javascript技巧

关注公众号 jb51net

关闭
首页 > 网络编程 > JavaScript > javascript技巧 > js遍历数组和对象 js递归遍历对象 数组 属性

JS遍历数组和对象的区别及递归遍历对象、数组、属性的方法详解

作者:yun007

本文给大家js遍历数组和遍历对象的区别,一般来说for用来遍历数组对象而for-in用来遍历非数组对象。接下来小编给大家带来了js遍历数组和对象的区别及js递归遍历对象、数组、属性的方法详解,一起看下吧

废话不多说了,直奔主题,你,具体代码如下所示:

<script>
 //----------------for用来遍历数组对象--
 var i,myArr = [1,2,3];
 for (var i = 0; i < myArr.length; i++) {
  console.log(i+":"+myArr[i]);
 };
 //---------for-in 用来遍历非数组对象
 var man ={hands:2,legs:2,heads:1};
 //为所有的对象添加clone方法,即给内置原型(object,Array,function)增加原型属性,该方法很强大,也很危险
 if(typeof Object.prototype.clone ==="undefined"){
  Object.prototype.clone = function(){}; 
 }
 //
 for(var i in man){
  if (man.hasOwnProperty(i)) { //filter,只输出man的私有属性
   console.log(i,":",man[i]);
  };
 }
 //输出结果为print hands:2,legs:2,heads:1
 for(var i in man) {//不使用过滤
  console.log(i,":",man[i]);
 } 
 //输出结果为
 //hands : 2 index.html:20
 //legs : 2 index.html:20
 //heads : 1 index.html:20
 //clone : function (){} 
 for(var i in man) {
  if(Object.prototype.hasOwnProperty.call(man,i)) { //过滤
   console.log(i,":",man[i]);
  }
 } //输出结果为print hands:2,legs:2,heads:1 </script>

接下来给大家介绍js 递归遍历对象、数组、属性

在前端工作时,有时我们需要遍历一些未知类型的对象。代码如下:

//js遍历对象
function TraversalObject(obj)
{
    for (var a in obj) {
        if (typeof (obj[a]) == "object") {
            TraversalObject(obj[a]); //递归遍历
        }
        else {
            alert(a + "=" + obj[a]);//值就显示
        }
    }
}

//遍历对象中所有Ur的值
function TraversalObject(obj)
{
    for (var a in obj) {

        if(a=="Url")    alert(obj[a]);/ /显示URL的值
        if (typeof (obj[a]) == "object") {
            TraversalObject(obj[a]); //递归遍历
        }
    }
}

这种遍历方法在对象不规则但需要获取相同属性时起到非常好的作用。

您可能感兴趣的文章:
阅读全文