python

关注公众号 jb51net

关闭
首页 > 脚本专栏 > python > python查找多层嵌套字典的值

python之如何查找多层嵌套字典的值

作者:chuanying_xiaoqi

这篇文章主要介绍了python之如何查找多层嵌套字典的值问题,具有很好的参考价值,希望对大家有所帮助。如有错误或未考虑完全的地方,望不吝赐教

python查找多层嵌套字典的值

def find_dic(item, key):
  if isinstance(item, dict):
    for k,v in item.items():
      key[k] = v
      find_dic(v, key)
  else:
    return item
def get_by_key(item, key):
  dic = {}
  find_dic(item, dic)
  value = dic.get(key)
if __name__ == "__main__":
  d = {'name': 'xiaohong', 'famliy_member': {'self': 'xiaohong', 'children': {'son': 'xiaoxiaobai', 'g': 'xiaoxiaohong'}}}
  get_by_key(d, 'self')

python字典的多层嵌套,如何快速定位到需要的数据

例如:现有一个字典

data = {'key1': {'key2': {'key3': {'key4': {'key5': 'python'}}}}}

现在想要获取到key5的值python

一般的做法是

print(data['key1']['key2']['key3']['key4']['key5'])

这样能得到自己想要的结果,此种方法便于理解,但是需要写的代码偏多

另一种方法,下载一个jsonpath包

jsonpath包的主要作用是以一种简单的方法来提取json文档的部分内容

他提供了类似正则表达式的语法

常用操作

$查询根元素
..深层扫描
.<name>点,表示子节点

回到例题

想要获取到python

可以这样写

$..key5

具体使用如下:

from jsonpath import jsonpath
data = {'key1': {'key2': {'key3': {'key4': {'key5': 'python'}}}}}
# 一般方法
print(data['key1']['key2']['key3']['key4']['key5'])
# 快速打印['python'] python
print(jsonpath(data, '$..key5')[0])

总结

以上为个人经验,希望能给大家一个参考,也希望大家多多支持脚本之家。

您可能感兴趣的文章:
阅读全文