java

关注公众号 jb51net

关闭
首页 > 软件编程 > java > Java C++ 序列递增最小交换次数

Java C++算法题解leetcode801使序列递增的最小交换次数

作者:AnjaVon

这篇文章主要为大家介绍了Java C++题解leetcode801使序列递增的最小交换次数示例,有需要的朋友可以借鉴参考下,希望能够有所帮助,祝大家多多进步,早日升职加薪

题目要求

思路:状态机DP

实现一:状态机

Java

class Solution {
  public int minSwap(int[] nums1, int[] nums2) {
    int n = nums1.length;
    int[][] f = new int[n][2];
    for (int i = 1; i < n; i++)
      f[i][0] = f[i][1] = n + 10; // 初始化
    f[0][1] = 1;
    for (int i = 1; i < n; i++) {
      if (nums1[i - 1] < nums1[i] && nums2[i - 1] < nums2[i]) {
        f[i][0] = f[i - 1][0];
        f[i][1] = f[i - 1][1] + 1;
      }
      if (nums2[i - 1] < nums1[i] && nums1[i - 1] < nums2[i]) {
        f[i][0] = Math.min(f[i][0], f[i - 1][1]);
        f[i][1] = Math.min(f[i][1], f[i - 1][0] + 1); 
      }
    }
    return Math.min(f[n - 1][0], f[n - 1][1]);
  }
}

C++

class Solution {
public:
  int minSwap(vector<int>& nums1, vector<int>& nums2) {
    int n = nums1.size();
    int f[n][2];
    for (int i = 1; i < n; i++)
      f[i][0] = f[i][1] = n + 10; // 初始化
    f[0][0] = 0;
    f[0][1] = 1;
    for (int i = 1; i < n; i++) {
      if (nums1[i - 1] < nums1[i] && nums2[i - 1] < nums2[i]) {
        f[i][0] = f[i - 1][0];
        f[i][1] = f[i - 1][1] + 1;
      }
      if (nums2[i - 1] < nums1[i] && nums1[i - 1] < nums2[i]) {
        f[i][0] = min(f[i][0], f[i - 1][1]);
        f[i][1] = min(f[i][1], f[i - 1][0] + 1); 
      }
    }
    return min(f[n - 1][0], f[n - 1][1]);
  }
};

Rust

impl Solution {
  pub fn min_swap(nums1: Vec<i32>, nums2: Vec<i32>) -> i32 {
    let n = nums1.len();
    let mut f = vec![vec![n + 10; 2 as usize]; n as usize];
    f[0][0] = 0;
    f[0][1] = 1;
    for i in 1..n {
      if (nums1[i - 1] < nums1[i] && nums2[i - 1] < nums2[i]) {
        f[i][0] = f[i - 1][0];
        f[i][1] = f[i - 1][1] + 1;
      }
      if (nums2[i - 1] < nums1[i] && nums1[i - 1] < nums2[i]) {
        f[i][0] = f[i][0].min(f[i - 1][1]);
        f[i][1] = f[i][1].min(f[i - 1][0] + 1); 
      }
    }
    f[n - 1][0].min(f[n - 1][1]) as i32
  }
}

实现二:滚动数组

Java

class Solution {
  public int minSwap(int[] nums1, int[] nums2) {
    int n = nums1.length;
    int[][] f = new int[2][2];
    f[0][1] = 1;
    for (int i = 1; i < n; i++) {
      int tru = n + 10, fal = n + 10; // 暂存
      int pre = (i - 1) & 1, cur = i & 1;
      if (nums1[i - 1] < nums1[i] && nums2[i - 1] < nums2[i]) {
        tru = f[pre][0];
        fal = f[pre][1] + 1;
      }
      if (nums2[i - 1] < nums1[i] && nums1[i - 1] < nums2[i]) {
        tru = Math.min(tru, f[pre][1]);
        fal = Math.min(fal, f[pre][0] + 1); 
      }
      // 更新
      f[cur][0] = tru;
      f[cur][1] = fal;
    }
    return Math.min(f[(n - 1) & 1][0], f[(n - 1) & 1][1]);
  }
}

C++

class Solution {
public:
  int minSwap(vector<int>& nums1, vector<int>& nums2) {
    int n = nums1.size();
    int f[2][2];
    f[0][0] = 0;
    f[0][1] = 1;
    for (int i = 1; i < n; i++) {
      int tru = n + 10, fal = n + 10; // 暂存
      int pre = (i - 1) & 1, cur = i & 1;
      if (nums1[i - 1] < nums1[i] && nums2[i - 1] < nums2[i]) {
        tru = f[pre][0];
        fal = f[pre][1] + 1;
      }
      if (nums2[i - 1] < nums1[i] && nums1[i - 1] < nums2[i]) {
        tru = min(tru, f[pre][1]);
        fal = min(fal, f[pre][0] + 1); 
      }
      // 更新
      f[cur][0] = tru;
      f[cur][1] = fal;
    }
    return min(f[(n - 1) & 1][0], f[(n - 1) & 1][1]);
  }
};

Rust

impl Solution {
  pub fn min_swap(nums1: Vec<i32>, nums2: Vec<i32>) -> i32 {
    let n = nums1.len();
    let mut f = vec![vec![n + 10; 2 as usize]; 2 as usize];
    f[0][0] = 0;
    f[0][1] = 1;
    for i in 1..n {
      let (mut tru, mut fal) = (n + 10, n + 10);
      let (pre, cur) = ((i - 1) & 1, i & 1);
      if (nums1[i - 1] < nums1[i] && nums2[i - 1] < nums2[i]) {
        tru = f[pre][0];
        fal = f[pre][1] + 1;
      }
      if (nums2[i - 1] < nums1[i] && nums1[i - 1] < nums2[i]) {
        tru = tru.min(f[pre][1]);
        fal = fal.min(f[pre][0] + 1); 
      }
      f[cur][0] = tru;
      f[cur][1] = fal;
    }
    f[(n - 1) & 1][0].min(f[(n - 1) & 1][1]) as i32
  }
}

总结

这个不用操作原数组直接改状态的思路还有一点绕,看了好几遍题解又推了几个例子才理解过来。

以上就是Java C++题解leetcode801使序列递增的最小交换次数的详细内容,更多关于Java C++ 序列递增最小交换次数的资料请关注脚本之家其它相关文章!

您可能感兴趣的文章:
阅读全文