Golang

关注公众号 jb51net

关闭
首页 > 脚本专栏 > Golang > go module本地模块

go module化 import 调用本地模块 tidy的方法

作者:Hoto Cocoa

这篇文章主要介绍了go module化 import 调用本地模块 tidy的相关知识,本文给大家介绍的非常详细,对大家的学习或工作具有一定的参考借鉴价值,需要的朋友可以参考下

如何调用自己写的本地模块

其他注意点:

//demo1\b1\b1s.go
package b1
import (
	"fmt"
	"demo666/a2"
)
func B1() {
	fmt.Println("B1")
	a2.A2()
}
//demo1\b1\b2s.go
package b1

import (
	"fmt"
)
func B2() {
	fmt.Println("B2")
}
//demo1\b1\b1inner\b2s.go
package b1i

import (
	"fmt"
)
func B1() {
	fmt.Println("b1inner")
}
//demo1\util\db.go
package dbpackage

import (
	"database/sql"
	"fmt"
	_ "github.com/lib/pq"
)
func Select(db *sql.DB) {
	rows, err := db.Query("SELECT * FROM users where id in (3,44,45,46,47,48,49)")
	CheckError(err)
	var es []Product
	for rows.Next() {
		var e Product
		rows.Scan(&e.ID, &e.nAMe, &e.Age)
		es = append(es, e)
	}
	fmt.Printf("%v", es)
}

*******************************
//demo1\a2\a2service.go
package a2

import (
    "fmt"
)

func A2() {
	fmt.Println("A2")
}
//demo1\go.mod
module demo666
go 1.19
require github.com/lib/pq v1.10.7
//demo1\a1.go
package main
import (
	"demo666/b1"
	"demo666/b1/b1inner"
	"demo666/util"
	"fmt"
)
func main() {
	fmt.Println("Starting")
	b1.B1()
	b1.B2()
	db1 := dbpackage.GetDB()
	defer db1.Close()
	dbpackage.Select(db1)
	b1i.B1()

}

输出如下
Starting
B1
A2
B2
[{44 apple 99} {45 apple 99} {46 kitty1 1} {47 kitty2 2} {48 kitty3 0} {49 kitty1 1}]
b1inner

go mode tidy:
引用项目需要的依赖增加到go.mod文件,去掉go.mod文件中项目不需要的依赖。

参考文献

https://www.jianshu.com/p/7675b8923878

到此这篇关于go module化 import 调用本地模块 tidy的文章就介绍到这了,更多相关go module本地模块内容请搜索脚本之家以前的文章或继续浏览下面的相关文章希望大家以后多多支持脚本之家!

您可能感兴趣的文章:
阅读全文