Golang

关注公众号 jb51net

关闭
首页 > 脚本专栏 > Golang > Go 数据结构选择排序

Go语言数据结构之选择排序示例详解

作者:宇宙之一粟

这篇文章主要为大家介绍了Go语言数据结构之选择排序示例详解,有需要的朋友可以借鉴参考下,希望能够有所帮助,祝大家多多进步,早日升职加薪

选择排序

选择排序(selection sort)是一种原地(in-place)排序算法,适用于数据量较少的情况。由于选择操作是基于键值的且交换操作只在需要时才执行,所以选择排序长用于数值较大和键值较小的文件。

思想:

对一个数组进行排序,从未排序的部分反复找到最小的元素,并将其放在开头。

给定长度为 nnn 的序列和位置索引i=0 的数组,选择排序将:

伪代码:

func selectionSort(nums []int, length int) {
 for i := 0; i < length-1; i++ { // O(N)
  minValue = nums[minIdx] // O(N)
  swap(nums[i], nums[minIndex]); // O(1), X may be equal to L (no actual swap)
 }
}

动画演示

Go 代码实现

package main
import "fmt"
func main() {
 unsorted := []int{40, 13, 20, 8, 12, 10, 27}
 length := len(unsorted)
 selectionSort(unsorted, length)
 for i := 0; i < length; i++ {
  fmt.Printf("%d\t", unsorted[i])
 }
}
func selectionSort(nums []int, length int) {
 var minIdx int // 被选择的最小的值的位置
 for i := 0; i < length-1; i++ {
  minIdx = i
  // 每次循环的第一个元素为最小值保存
  var minValue = nums[minIdx]
  for j := i; j < length-1; j++ {
   if minValue > nums[j+1] {
    minValue = nums[j+1]
    minIdx = j + 1
   }
  }
  // 如果最小值的位置改变,将当前的最小值位置保存
  if i != minIdx {
   var temp = nums[i]
   nums[i] = nums[minIdx]
   nums[minIdx] = temp
  }
 }
}

运行结果为:

[Running] go run "e:\Coding Workspaces\LearningGoTheEasiestWay\Go 数据结构\选择排序\main.go"\
8 10 12 13 20 27 40

总结

选择排序的优点:

缺点:

稳定性:

以上就是Go语言数据结构之选择排序示例详解的详细内容,更多关于Go 数据结构选择排序的资料请关注脚本之家其它相关文章!

您可能感兴趣的文章:
阅读全文