jquery

关注公众号 jb51net

关闭
首页 > 网络编程 > JavaScript > javascript类库 > jquery > 圆形旋转 图片滚动

jquery 圆形旋转图片滚动切换效果

作者:

今回给大家介绍个圆形旋转的效果,基于圆形的物理特性,又圆上任意一点可以作为一个控制按钮,然后拖动它来使图片轮换。
这个效果比较特别,可爱,所以在外面网站没怎么看到过,有兴趣的朋友可以下载后自己使用。
PS: 经过修改已经兼容大众浏览器。
效果图:

在线演示:http://demo.jb51.net/js/ImagesRotateScroll/index.html
Step1. 创建HTML
复制代码 代码如下:

<div id="rotatescroll">
<div class="viewport">
<ul class="overview">
<li><img src="images/SF1.jpg" alt="Chun-Li" /></li>
<li><img src="images/SF2.jpg" alt="VEGA" /></li>
<li><img src="images/SF3.jpg" alt="DHAISIM" /></li>
<li><img src="images/SF4.jpg" alt="KEN" /></li>
<li><img src="images/SF5.jpg" alt="BALROG" /></li>
<li><img src="images/SF6.jpg" alt="CAMMY" /></li>
<li><img src="images/SF7.jpg" alt="GOUKI" /></li>
<li><img src="images/SF8.jpg" alt="BLANKA" /></li>
<li><img src="images/SF9.jpg" alt="HONDA" /></li>
<li><img src="images/SF10.jpg" alt="FEI LONG" /></li>
<li><img src="images/SF11.jpg" alt="GUILE" /></li>
<li><img src="images/SF12.jpg" alt="RYU" /></li>
<li><img src="images/SF13.jpg" alt="SAGAT" /></li>
<li><img src="images/SF14.jpg" alt="THWAK" /></li>
<li><img src="images/SF15.jpg" alt="ZANGIEF" /></li>
</ul>
</div>

<div class="overlay"></div>
<div class="thumb"></div>
</div>

Step2. 创建CSS
复制代码 代码如下:

#rotatescroll {
width: 300px;
height: 300px;
margin: 0 auto;
position: relative;
}
#rotatescroll .viewport{
width: 300px;
height: 300px;
position: relative;
margin: 0 auto;
overflow: hidden;
}
#rotatescroll .overview {
width: 798px;
position: absolute;
list-style: none;
margin: 0;
padding: 0;
left: 0;
top: 0;
}
#rotatescroll .overview li {
width: 300px;
height: 300px;
float: left;
position: relative;
}
#rotatescroll .overlay {
height: 300px;
width: 300px;
background: url(../images/bg-rotatescroll.png) no-repeat 0 0;
position: absolute;
left: 0;
top: 0;
}
#rotatescroll .thumb {
width: 26px;
height: 26px;
z-index: 200;
background: url(../images/bg-thumb.png) no-repeat 50% 50%;
position: absolute;
top: 0px;
cursor: pointer;
left: 0px;
}
#rotatescroll .dot {
background: url(../images/bg-dot2.png) no-repeat 0 0;
display: none;
height: 12px;
width: 12px;
position: absolute;
left: 155px;
top: 3px;
z-index: 100;
}
#rotatescroll .dot span { display: none; }

Step3. 插入jQuery和脚本包
复制代码 代码如下:

<script type="text/javascript" src="http://www.baijs.nl/js/jquery-1.4.2.min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="js/jquery.tinycircleslider.js"></script>
<script type="text/javascript" src="js/website.js"></script>

打包下载 https://www.jb51.net/jiaoben/34107.html
您可能感兴趣的文章:
阅读全文