javascript技巧

关注公众号 jb51net

关闭
首页 > 网络编程 > JavaScript > javascript技巧 > javascript数组反转

javascript算法之数组反转

作者:乾复道

这篇文章主要介绍了javascript算法之数组反转,文章围绕主题展开详细的内容介绍,具有一定的参考价值,需要的小伙伴可以参考一下

1.数组反转

1.1 leecode题目-旋转数组

给你一个数组,将数组中的元素向右轮转 k 个位置,其中 k 是非负数。

示例:

输入: nums = [1,2,3,4,5,6,7], k = 3
输出: [5,6,7,1,2,3,4]
解释:
向右轮转 1 步: [7,1,2,3,4,5,6]
向右轮转 2 步: [6,7,1,2,3,4,5]
向右轮转 3 步: [5,6,7,1,2,3,4]

1.2 分析题目

1.3解题思路

在不使用额外数组的前提下,我们可以有如下思考, 设数组长度为length,则

1.4 代码

const reverseArray = (nums, start, end) => {
 while (start < end) {
  const temp = nums[start];
  nums[start] = nums[end];
  nums[end] = temp;
  start += 1;
  end -= 1;
 }
 return nums;
};
var reverseFunction = function(nums, k) {
 let length = nums.length;
 nums = reverseArray(nums, 0, length - 1);
 nums = reverseArray(nums, 0, k - 1);
 nums = reverseArray(nums, k, length - 1);
};
reverseFunction([1,2,3,4,5,6,7],3);

输出:[5,6,7,1,2,3,4]

1.5 复杂度分析

1.6 其他解法

思路:

代码:

var reverseFunction2 = function(nums, k) {
 let length = nums.length;
 let arrayLeft = nums.slice(0,length-k);
 let arrayRight = nums.slice(length-k);
 // return [...new Set([...arrayRight,...arrayLeft])];
 return arrayRight.concat(arrayLeft);
};
reverseFunction2([1,2,3,4,5,6,7],3);

大家会发现上述代码中,我注释了一行,因为,绝对诱人会想使用new Set方法去合并两个数组,那么,请注意,千万不能使用,因为,new Set方法,会讲两个数组进行合并后去重,如果原数组中出现相同元素,则,new Set将会给使用者狠狠上一课!

总结

算法的逻辑不同的人有不同的想法,但是殊途同归,答案是一致的,前提是,一定要靠清楚问题,仔细分析,验证的时候也要考虑各种情况。

到此这篇关于javascript算法之数组反转的文章就介绍到这了,更多相关javascript数组反转内容请搜索脚本之家以前的文章或继续浏览下面的相关文章希望大家以后多多支持脚本之家!

您可能感兴趣的文章:
阅读全文