vue.js

关注公众号 jb51net

关闭
首页 > 网络编程 > JavaScript > javascript类库 > vue.js > vue+element ui切换预览表格数据

使用vue+element ui实现走马灯切换预览表格数据

作者:巨蟹座不吃鱼

这次做项目的时候遇到需要切换预览表格数据的需求,所以下面这篇文章主要给大家介绍了关于使用vue+element ui实现走马灯切换预览表格数据的相关资料,文中通过实例代码介绍的非常详细,需要的朋友可以参考下

1. 需求分析

有这样一个 json 文件(table.json),里面包含有多组需要展示的表格数据,需求就是需要将这些数据进行展示,并且能快速查看不同的数据,由于数据过多,不能一个表格一个表格的进行展示,所以找了一个比较合适的方法,就是通过走马灯将所有数据进行渲染,当切换走马灯时,再展示对应的数据。

2. 效果演示

3. 代码实现

3.1 table.json

由于数据太多,这边只截取部分进行测试。

{
  "TAG11": {
    "table1": [
      {
        "参数": "num1",
        "值": "3"
      },
      {
        "参数": "num2",
        "值": "110.055"
      },
      {
        "参数": "num3",
        "值": 8
      },
      {
        "参数": "num4",
        "值": 0.2
      },
      {
        "参数": "num5",
        "值": "10"
      },
      {
        "参数": "num6",
        "值": "7"
      },
      {
        "参数": "num7",
        "值": "0"
      },
      {
        "参数": "num8",
        "值": "1"
      },
      {
        "参数": "num9",
        "值": "2"
      },
      {
        "参数": "num10",
        "值": "-1"
      },
      {
        "参数": "num11",
        "值": 819.144
      },
      {
        "参数": "num12",
        "值": "650"
      },
      {
        "参数": "num13",
        "值": "50"
      }
    ],
    "table2": [
      {
        "name": "11a_a01",
        "parameter1": 2.5,
        "parameter2": -8,
        "parameter3": 0.3588,
        "parameter4": 0.28704,
        "parameter5": 0.1794,
        "parameter6": 1
      },
      {
        "name": "11a_a02",
        "parameter1": 2.5,
        "parameter2": -8,
        "parameter3": 0.3588,
        "parameter4": 0.28704,
        "parameter5": 0.1794,
        "parameter6": 2
      },
      {
        "name": "11a_b03",
        "parameter1": 2.5,
        "parameter2": 0,
        "parameter3": 0.3588,
        "parameter4": 0.28704,
        "parameter5": 0.1794,
        "parameter6": 3
      },
      {
        "name": "11a_b04",
        "parameter1": 2.5,
        "parameter2": 0,
        "parameter3": 0.3588,
        "parameter4": 0.28704,
        "parameter5": 0.1794,
        "parameter6": 4
      },
      {
        "name": "11a_c05",
        "parameter1": 2.5,
        "parameter2": 8,
        "parameter3": 0.3588,
        "parameter4": 0.28704,
        "parameter5": 0.1794,
        "parameter6": 5
      },
      {
        "name": "11a_c06",
        "parameter1": 2.5,
        "parameter2": 8,
        "parameter3": 0.3588,
        "parameter4": 0.28704,
        "parameter5": 0.1794,
        "parameter6": 6
      },
      {
        "name": "11b_a01",
        "parameter1": 4.5,
        "parameter2": -8,
        "parameter3": 0.239333,
        "parameter4": 0.191466,
        "parameter5": 0.119666,
        "parameter6": 1
      },
      {
        "name": "11b_a02",
        "parameter1": 4.5,
        "parameter2": -8,
        "parameter3": 0.239333,
        "parameter4": 0.191466,
        "parameter5": 0.119666,
        "parameter6": 2
      },
      {
        "name": "11b_b03",
        "parameter1": 4.5,
        "parameter2": 0,
        "parameter3": 0.239333,
        "parameter4": 0.191466,
        "parameter5": 0.119666,
        "parameter6": 3
      },
      {
        "name": "11b_b04",
        "parameter1": 4.5,
        "parameter2": 0,
        "parameter3": 0.239333,
        "parameter4": 0.191466,
        "parameter5": 0.119666,
        "parameter6": 4
      },
      {
        "name": "11b_c05",
        "parameter1": 4.5,
        "parameter2": 8,
        "parameter3": 0.239333,
        "parameter4": 0.191466,
        "parameter5": 0.119666,
        "parameter6": 5
      },
      {
        "name": "11b_c06",
        "parameter1": 4.5,
        "parameter2": 8,
        "parameter3": 0.239333,
        "parameter4": 0.191466,
        "parameter5": 0.119666,
        "parameter6": 6
      },
      {
        "name": "11c_a01",
        "parameter1": 6.5,
        "parameter2": -8,
        "parameter3": 0.193385,
        "parameter4": 0.154708,
        "parameter5": 0.096693,
        "parameter6": 1
      },
      {
        "name": "11c_a02",
        "parameter1": 6.5,
        "parameter2": -8,
        "parameter3": 0.193385,
        "parameter4": 0.154708,
        "parameter5": 0.096693,
        "parameter6": 2
      },
      {
        "name": "11c_b03",
        "parameter1": 6.5,
        "parameter2": 0,
        "parameter3": 0.193385,
        "parameter4": 0.154708,
        "parameter5": 0.096693,
        "parameter6": 3
      },
      {
        "name": "11c_b04",
        "parameter1": 6.5,
        "parameter2": 0,
        "parameter3": 0.193385,
        "parameter4": 0.154708,
        "parameter5": 0.096693,
        "parameter6": 4
      },
      {
        "name": "11c_c05",
        "parameter1": 6.5,
        "parameter2": 8,
        "parameter3": 0.193385,
        "parameter4": 0.154708,
        "parameter5": 0.096693,
        "parameter6": 5
      },
      {
        "name": "11c_c06",
        "parameter1": 6.5,
        "parameter2": 8,
        "parameter3": 0.193385,
        "parameter4": 0.154708,
        "parameter5": 0.096693,
        "parameter6": 6
      }
    ],
    "title": "TAG11相关表格数据",
    "describe": "如何玩转走马灯"
  },
  "TAG12": {
    "table1": [
      {
        "参数": "num1",
        "值": "3"
      },
      {
        "参数": "num2",
        "值": "110.055"
      },
      {
        "参数": "num3",
        "值": 8
      },
      {
        "参数": "num4",
        "值": 0.2
      },
      {
        "参数": "num5",
        "值": "10"
      },
      {
        "参数": "num6",
        "值": "7"
      },
      {
        "参数": "num7",
        "值": "0"
      },
      {
        "参数": "num8",
        "值": "1"
      },
      {
        "参数": "num9",
        "值": "2"
      },
      {
        "参数": "num10",
        "值": "-1"
      },
      {
        "参数": "num11",
        "值": 819.144
      },
      {
        "参数": "num12",
        "值": "650"
      },
      {
        "参数": "num13",
        "值": "50"
      }
    ],
    "table2": [
      {
        "name": "12a-a01",
        "parameter1": 2.5,
        "parameter2": -8,
        "parameter3": 0.3588,
        "parameter4": 0.28704,
        "parameter5": 0.1794,
        "parameter6": 1
      },
      {
        "name": "12a-a02",
        "parameter1": 2.5,
        "parameter2": -8,
        "parameter3": 0.3588,
        "parameter4": 0.28704,
        "parameter5": 0.1794,
        "parameter6": 2
      },
      {
        "name": "12a-b03",
        "parameter1": 2.5,
        "parameter2": 0,
        "parameter3": 0.3588,
        "parameter4": 0.28704,
        "parameter5": 0.1794,
        "parameter6": 3
      },
      {
        "name": "12a-b04",
        "parameter1": 2.5,
        "parameter2": 0,
        "parameter3": 0.3588,
        "parameter4": 0.28704,
        "parameter5": 0.1794,
        "parameter6": 4
      },
      {
        "name": "12a-c05",
        "parameter1": 2.5,
        "parameter2": 8,
        "parameter3": 0.3588,
        "parameter4": 0.28704,
        "parameter5": 0.1794,
        "parameter6": 5
      },
      {
        "name": "12a-c06",
        "parameter1": 2.5,
        "parameter2": 8,
        "parameter3": 0.3588,
        "parameter4": 0.28704,
        "parameter5": 0.1794,
        "parameter6": 6
      },
      {
        "name": "12b-a01",
        "parameter1": 4.5,
        "parameter2": -8,
        "parameter3": 0.239333,
        "parameter4": 0.191466,
        "parameter5": 0.119666,
        "parameter6": 1
      },
      {
        "name": "12b-a02",
        "parameter1": 4.5,
        "parameter2": -8,
        "parameter3": 0.239333,
        "parameter4": 0.191466,
        "parameter5": 0.119666,
        "parameter6": 2
      },
      {
        "name": "12b-b03",
        "parameter1": 4.5,
        "parameter2": 0,
        "parameter3": 0.239333,
        "parameter4": 0.191466,
        "parameter5": 0.119666,
        "parameter6": 3
      },
      {
        "name": "12b-b04",
        "parameter1": 4.5,
        "parameter2": 0,
        "parameter3": 0.239333,
        "parameter4": 0.191466,
        "parameter5": 0.119666,
        "parameter6": 4
      },
      {
        "name": "12b-c05",
        "parameter1": 4.5,
        "parameter2": 8,
        "parameter3": 0.239333,
        "parameter4": 0.191466,
        "parameter5": 0.119666,
        "parameter6": 5
      },
      {
        "name": "12b-c06",
        "parameter1": 4.5,
        "parameter2": 8,
        "parameter3": 0.239333,
        "parameter4": 0.191466,
        "parameter5": 0.119666,
        "parameter6": 6
      },
      {
        "name": "12c-a01",
        "parameter1": 6.5,
        "parameter2": -8,
        "parameter3": 0.193385,
        "parameter4": 0.154708,
        "parameter5": 0.096693,
        "parameter6": 1
      },
      {
        "name": "12c-a02",
        "parameter1": 6.5,
        "parameter2": -8,
        "parameter3": 0.193385,
        "parameter4": 0.154708,
        "parameter5": 0.096693,
        "parameter6": 2
      },
      {
        "name": "12c-b03",
        "parameter1": 6.5,
        "parameter2": 0,
        "parameter3": 0.193385,
        "parameter4": 0.154708,
        "parameter5": 0.096693,
        "parameter6": 3
      },
      {
        "name": "12c-b04",
        "parameter1": 6.5,
        "parameter2": 0,
        "parameter3": 0.193385,
        "parameter4": 0.154708,
        "parameter5": 0.096693,
        "parameter6": 4
      },
      {
        "name": "12c-c05",
        "parameter1": 6.5,
        "parameter2": 8,
        "parameter3": 0.193385,
        "parameter4": 0.154708,
        "parameter5": 0.096693,
        "parameter6": 5
      },
      {
        "name": "12c-c06",
        "parameter1": 6.5,
        "parameter2": 8,
        "parameter3": 0.193385,
        "parameter4": 0.154708,
        "parameter5": 0.096693,
        "parameter6": 6
      },
      {
        "name": "12d-a01",
        "parameter1": 8.5,
        "parameter2": -8,
        "parameter3": 0.169059,
        "parameter4": 0.135247,
        "parameter5": 0.084529,
        "parameter6": 1
      },
      {
        "name": "12d-a02",
        "parameter1": 8.5,
        "parameter2": -8,
        "parameter3": 0.169059,
        "parameter4": 0.135247,
        "parameter5": 0.084529,
        "parameter6": 2
      },
      {
        "name": "12d-b03",
        "parameter1": 8.5,
        "parameter2": 0,
        "parameter3": 0.169059,
        "parameter4": 0.135247,
        "parameter5": 0.084529,
        "parameter6": 3
      }
    ],
    "title": "TAG12相关表格数据",
    "describe": "如何玩转走马灯"
  },
  "TAG13": {
    "table1": [
      {
        "参数": "num1",
        "值": "3"
      },
      {
        "参数": "num2",
        "值": "110.055"
      },
      {
        "参数": "num3",
        "值": 8
      },
      {
        "参数": "num4",
        "值": 0.2
      },
      {
        "参数": "num5",
        "值": "10"
      },
      {
        "参数": "num6",
        "值": "7"
      },
      {
        "参数": "num7",
        "值": "0"
      },
      {
        "参数": "num8",
        "值": "1"
      },
      {
        "参数": "num9",
        "值": "2"
      },
      {
        "参数": "num10",
        "值": "-1"
      },
      {
        "参数": "num11",
        "值": 819.144
      },
      {
        "参数": "num12",
        "值": "650"
      },
      {
        "参数": "num13",
        "值": "50"
      }
    ],
    "table2": [
      {
        "name": "121a-a01",
        "parameter1": 2.5,
        "parameter2": -8,
        "parameter3": 0.10764,
        "parameter4": 0.086112,
        "parameter5": 0.05382,
        "parameter6": 1
      },
      {
        "name": "121a-a02",
        "parameter1": 2.5,
        "parameter2": -8,
        "parameter3": 0.10764,
        "parameter4": 0.086112,
        "parameter5": 0.05382,
        "parameter6": 2
      },
      {
        "name": "121a-b03",
        "parameter1": 2.5,
        "parameter2": 0,
        "parameter3": 0.10764,
        "parameter4": 0.086112,
        "parameter5": 0.05382,
        "parameter6": 3
      },
      {
        "name": "121a-b04",
        "parameter1": 2.5,
        "parameter2": 0,
        "parameter3": 0.10764,
        "parameter4": 0.086112,
        "parameter5": 0.05382,
        "parameter6": 4
      },
      {
        "name": "121a-c05",
        "parameter1": 2.5,
        "parameter2": 8,
        "parameter3": 0.10764,
        "parameter4": 0.086112,
        "parameter5": 0.05382,
        "parameter6": 5
      },
      {
        "name": "121a-c06",
        "parameter1": 2.5,
        "parameter2": 8,
        "parameter3": 0.10764,
        "parameter4": 0.086112,
        "parameter5": 0.05382,
        "parameter6": 6
      },
      {
        "name": "121b-a01",
        "parameter1": 4.5,
        "parameter2": -8,
        "parameter3": 0.0718,
        "parameter4": 0.05744,
        "parameter5": 0.0359,
        "parameter6": 1
      },
      {
        "name": "121b-a02",
        "parameter1": 4.5,
        "parameter2": -8,
        "parameter3": 0.0718,
        "parameter4": 0.05744,
        "parameter5": 0.0359,
        "parameter6": 2
      },
      {
        "name": "121b-b03",
        "parameter1": 4.5,
        "parameter2": 0,
        "parameter3": 0.0718,
        "parameter4": 0.05744,
        "parameter5": 0.0359,
        "parameter6": 3
      },
      {
        "name": "121b-b04",
        "parameter1": 4.5,
        "parameter2": 0,
        "parameter3": 0.0718,
        "parameter4": 0.05744,
        "parameter5": 0.0359,
        "parameter6": 4
      },
      {
        "name": "121b-c05",
        "parameter1": 4.5,
        "parameter2": 8,
        "parameter3": 0.0718,
        "parameter4": 0.05744,
        "parameter5": 0.0359,
        "parameter6": 5
      },
      {
        "name": "121b-c06",
        "parameter1": 4.5,
        "parameter2": 8,
        "parameter3": 0.0718,
        "parameter4": 0.05744,
        "parameter5": 0.0359,
        "parameter6": 6
      },
      {
        "name": "121c-a01",
        "parameter1": 6.5,
        "parameter2": -8,
        "parameter3": 0.058015,
        "parameter4": 0.046412,
        "parameter5": 0.029007,
        "parameter6": 1
      },
      {
        "name": "121c-a02",
        "parameter1": 6.5,
        "parameter2": -8,
        "parameter3": 0.058015,
        "parameter4": 0.046412,
        "parameter5": 0.029007,
        "parameter6": 2
      },
      {
        "name": "121c-b03",
        "parameter1": 6.5,
        "parameter2": 0,
        "parameter3": 0.058015,
        "parameter4": 0.046412,
        "parameter5": 0.029007,
        "parameter6": 3
      }
    ],
    "title": "TAG13相关表格数据",
    "describe": "如何玩转走马灯"
  },
  "TAG14": {
    "table1": [
      {
        "参数": "num1",
        "值": "3"
      },
      {
        "参数": "num2",
        "值": "110.055"
      },
      {
        "参数": "num3",
        "值": 8
      },
      {
        "参数": "num4",
        "值": 0.2
      },
      {
        "参数": "num5",
        "值": "10"
      },
      {
        "参数": "num6",
        "值": "7"
      },
      {
        "参数": "num7",
        "值": "0"
      },
      {
        "参数": "num8",
        "值": "1"
      },
      {
        "参数": "num9",
        "值": "2"
      },
      {
        "参数": "num10",
        "值": "-1"
      },
      {
        "参数": "num11",
        "值": 819.144
      },
      {
        "参数": "num12",
        "值": "650"
      },
      {
        "参数": "num13",
        "值": "50"
      }
    ],
    "table2": [
      {
        "name": "13a-a01",
        "parameter1": 2.5,
        "parameter2": -8,
        "parameter3": 0.826944,
        "parameter4": 0.661555,
        "parameter5": 0.413472,
        "parameter6": 1
      },
      {
        "name": "13a-a02",
        "parameter1": 2.5,
        "parameter2": -8,
        "parameter3": 0.826944,
        "parameter4": 0.661555,
        "parameter5": 0.413472,
        "parameter6": 2
      },
      {
        "name": "13a-b03",
        "parameter1": 2.5,
        "parameter2": 0,
        "parameter3": 0.826944,
        "parameter4": 0.661555,
        "parameter5": 0.413472,
        "parameter6": 3
      },
      {
        "name": "13a-b04",
        "parameter1": 2.5,
        "parameter2": 0,
        "parameter3": 0.826944,
        "parameter4": 0.661555,
        "parameter5": 0.413472,
        "parameter6": 4
      },
      {
        "name": "13a-c05",
        "parameter1": 2.5,
        "parameter2": 8,
        "parameter3": 0.826944,
        "parameter4": 0.661555,
        "parameter5": 0.413472,
        "parameter6": 5
      },
      {
        "name": "13a-c06",
        "parameter1": 2.5,
        "parameter2": 8,
        "parameter3": 0.826944,
        "parameter4": 0.661555,
        "parameter5": 0.413472,
        "parameter6": 6
      },
      {
        "name": "13b-a01",
        "parameter1": 4.5,
        "parameter2": -8,
        "parameter3": 0.486293,
        "parameter4": 0.389034,
        "parameter5": 0.243146,
        "parameter6": 1
      },
      {
        "name": "13b-a02",
        "parameter1": 4.5,
        "parameter2": -8,
        "parameter3": 0.486293,
        "parameter4": 0.389034,
        "parameter5": 0.243146,
        "parameter6": 2
      },
      {
        "name": "13b-b03",
        "parameter1": 4.5,
        "parameter2": 0,
        "parameter3": 0.486293,
        "parameter4": 0.389034,
        "parameter5": 0.243146,
        "parameter6": 3
      },
      {
        "name": "13b-b04",
        "parameter1": 4.5,
        "parameter2": 0,
        "parameter3": 0.486293,
        "parameter4": 0.389034,
        "parameter5": 0.243146,
        "parameter6": 4
      },
      {
        "name": "13b-c05",
        "parameter1": 4.5,
        "parameter2": 8,
        "parameter3": 0.486293,
        "parameter4": 0.389034,
        "parameter5": 0.243146,
        "parameter6": 5
      },
      {
        "name": "13b-c06",
        "parameter1": 4.5,
        "parameter2": 8,
        "parameter3": 0.486293,
        "parameter4": 0.389034,
        "parameter5": 0.243146,
        "parameter6": 6
      }
    ],
    "title": "TAG14相关表格数据",
    "describe": "如何玩转走马灯"
  },
  "TAG15": {
    "table1": [
      {
        "参数": "num1",
        "值": "4"
      },
      {
        "参数": "num2",
        "值": "110.055"
      },
      {
        "参数": "num3",
        "值": 8
      },
      {
        "参数": "num4",
        "值": 0.2
      },
      {
        "参数": "num5",
        "值": "10"
      },
      {
        "参数": "VLamp",
        "值": "15"
      },
      {
        "参数": "TL",
        "值": "10"
      },
      {
        "参数": "Ltype",
        "值": "H"
      },
      {
        "参数": "TD",
        "值": "10"
      },
      {
        "参数": "DIRtype",
        "值": "H"
      },
      {
        "参数": "num9",
        "值": "2"
      },
      {
        "参数": "num10",
        "值": "-1"
      },
      {
        "参数": "num11",
        "值": 819.144
      },
      {
        "参数": "num12",
        "值": "110"
      },
      {
        "参数": "num13",
        "值": "50"
      }
    ],
    "table2": [
      {
        "name": "14aP_a",
        "parameter1": 9.8,
        "parameter2": 73.47,
        "parameter3": 77.41,
        "parameter4": 77.41
      },
      {
        "name": "14aP_b",
        "parameter1": 9.8,
        "parameter2": 73.47,
        "parameter3": 77.95,
        "parameter4": 77.95
      },
      {
        "name": "14aP_c",
        "parameter1": 9.8,
        "parameter2": 73.47,
        "parameter3": 78.48,
        "parameter4": 78.48
      },
      {
        "name": "14aP_d",
        "parameter1": 9.8,
        "parameter2": 73.47,
        "parameter3": 79.02,
        "parameter4": 79.02
      },
      {
        "name": "14aP_e",
        "parameter1": 9.8,
        "parameter2": 73.47,
        "parameter3": 77.41,
        "parameter4": 77.41
      },
      {
        "name": "14aP_f",
        "parameter1": 9.8,
        "parameter2": 73.47,
        "parameter3": 77.95,
        "parameter4": 77.95
      },
      {
        "name": "14aP_g",
        "parameter1": 9.8,
        "parameter2": 73.47,
        "parameter3": 78.48,
        "parameter4": 78.48
      },
      {
        "name": "14aP_h",
        "parameter1": 9.8,
        "parameter2": 73.47,
        "parameter3": 79.02,
        "parameter4": 79.02
      },
      {
        "name": "14aN_a",
        "parameter1": 9.8,
        "parameter2": -73.47,
        "parameter3": 77.41,
        "parameter4": 77.41
      },
      {
        "name": "14aN_b",
        "parameter1": 9.8,
        "parameter2": -73.47,
        "parameter3": 77.95,
        "parameter4": 77.95
      },
      {
        "name": "14aN_c",
        "parameter1": 9.8,
        "parameter2": -73.47,
        "parameter3": 78.48,
        "parameter4": 78.48
      },
      {
        "name": "14aN_d",
        "parameter1": 9.8,
        "parameter2": -73.47,
        "parameter3": 79.02,
        "parameter4": 79.02
      },
      {
        "name": "14aN_e",
        "parameter1": 9.8,
        "parameter2": -73.47,
        "parameter3": 77.41,
        "parameter4": 77.41
      },
      {
        "name": "14aN_f",
        "parameter1": 9.8,
        "parameter2": -73.47,
        "parameter3": 77.95,
        "parameter4": 77.95
      },
      {
        "name": "14aN_g",
        "parameter1": 9.8,
        "parameter2": -73.47,
        "parameter3": 78.48,
        "parameter4": 78.48
      },
      {
        "name": "14aN_h",
        "parameter1": 9.8,
        "parameter2": -73.47,
        "parameter3": 79.02,
        "parameter4": 79.02
      },
      {
        "name": "14bP_a",
        "parameter1": 11.8,
        "parameter2": 61.02,
        "parameter3": 77.41,
        "parameter4": 77.41
      },
      {
        "name": "14bP_b",
        "parameter1": 11.8,
        "parameter2": 61.02,
        "parameter3": 77.95,
        "parameter4": 77.95
      },
      {
        "name": "14bP_c",
        "parameter1": 11.8,
        "parameter2": 61.02,
        "parameter3": 78.48,
        "parameter4": 78.48
      },
      {
        "name": "14bP_d",
        "parameter1": 11.8,
        "parameter2": 61.02,
        "parameter3": 79.02,
        "parameter4": 79.02
      },
      {
        "name": "14bP_e",
        "parameter1": 11.8,
        "parameter2": 61.02,
        "parameter3": 77.41,
        "parameter4": 77.41
      },
      {
        "name": "14bP_f",
        "parameter1": 11.8,
        "parameter2": 61.02,
        "parameter3": 77.95,
        "parameter4": 77.95
      }
    ],
    "title": "TAG15相关表格数据",
    "describe": "如何玩转走马灯"
  }
}

3.2 HTML 代码

<template>
 <div class="app-container">
  <el-carousel
   indicator-position="outside"
   arrow="always"
   :autoplay="false"
   height="700px"
   trigger="click"
   style="padding: 0 10px; margin-top: 10px"
  >
   <el-carousel-item
    v-for="(item, index) in detailTableDatas"
    :key="index"
    :name="index"
    :label="index"
   >
    <div style="color: black; font-size: 16px; text-align: center">
     <div style="margin-bottom: 10px; font-weight: bold; font-size: 17px">{{ item["title"] }}</div>
     <span>{{ item["describe"] }}</span>
    </div>

    <div style="width: 100%;height: auto;display: flex;flex-flow: row wrap;justify-content: space-around;margin-top: 5px;" >
     <div style="width: 67%; padding: 0 10px">
      <el-table :data="item['table2']" border height="600" :cell-style="addClass">
       <el-table-column
        v-for="(combination_item, combination_index) in item['table2'][0]"
        :key="combination_index"
        align="center"
        :label="combination_index"
        :prop="combination_index"
       />
      </el-table>
     </div>

     <div style="width: 30%; padding: 0 10px">
      <el-table :data="item['table1']" border height="600" :cell-style="addClass">
       <el-table-column
        v-for="(fix_item, fix_index) in item['table1'][0]"
        :key="fix_index"
        align="center"
        :label="fix_index"
        :prop="fix_index"
       />
      </el-table>
     </div>
    </div>
   </el-carousel-item>
  </el-carousel>
 </div>
</template>

3.3 Script 代码

<script>
import allTableDatas from "../../../static/table.json"; //获取本地json
export default {
 name: "App",
 data() {
  return {
   detailTableDatas: {}// 所有幻灯片表格数据
  };
 },

 created() {
  // 获取所有幻灯片表格数据
  this.detailTableDatas = allTableDatas
 },

 methods: {
  addClass({ columnIndex }) {
   // 第一列样式
   if (columnIndex === 0) {
    return {
     fontWeight: 'bold',
     background: '#f0f9eb',
     fontSize: '14px',
     color: '#27a2ff'
    }
   }
  }
 }
}
</script>

总结

到此这篇关于使用vue+element ui实现走马灯切换预览表格数据的文章就介绍到这了,更多相关vue+element ui切换预览表格数据内容请搜索脚本之家以前的文章或继续浏览下面的相关文章希望大家以后多多支持脚本之家!

您可能感兴趣的文章:
阅读全文