python

关注公众号 jb51net

关闭
首页 > 脚本专栏 > python > 轮转数组python示例

LeetCode189轮转数组python示例

作者:spark打酱油

这篇文章主要为大家介绍了LeetCode189轮转数组python解法示例,有需要的朋友可以借鉴参考下,希望能够有所帮助,祝大家多多进步,早日升职加薪

1.题目

给你一个数组,将数组中的元素向右轮转 k 个位置,其中 k 是非负数。

示例 1:
输入: nums = [1,2,3,4,5,6,7], k = 3
输出: [5,6,7,1,2,3,4]
解释:
向右轮转 1 步: [7,1,2,3,4,5,6]
向右轮转 2 步: [6,7,1,2,3,4,5]
向右轮转 3 步: [5,6,7,1,2,3,4]

示例 2:
输入:nums = [-1,-100,3,99], k = 2
输出:[3,99,-1,-100]
解释:
向右轮转 1 步: [99,-1,-100,3]
向右轮转 2 步: [3,99,-1,-100]

提示:
1 <= nums.length <= 105
-231 <= nums[i] <= 231 - 1
0 <= k <= 105

2.知识点

3.代码

3.1 arraycopy方法解析

 @param src源数组。
 @param srcPos在源数组中的起始位置。
 @param dest目标数组。
 @param destPos在目标数据中的起始位置。
 @param length要复制的数组元素的数量。
 
arraycopy(Object src, int srcPos, Object dest, int destPos, int length);

3.2 scala代码

def rotate4(nums:Array[Int],k:Int):Unit = {
  val n: Int = nums.length
  val newArr = new Array[Int](n)
  for(i<-0 to n-1){
   newArr((i+k)%n) = nums(i)
  }
  System.arraycopy(newArr,0,nums,0,n)
  import java.util.Arrays
  println(Arrays.toString(nums))
 }

3.3.java代码

class Solution {
  public void rotate(int[] nums, int k) {
    int n = nums.length;
    int[] newArr = new int[n];
    for (int i = 0; i < n; ++i) {
      newArr[(i + k) % n] = nums[i];
    }
    System.arraycopy(newArr, 0, nums, 0, n);
  }
}

3.4 复杂度分析

以上就是LeetCode189轮转数组python示例的详细内容,更多关于轮转数组python示例的资料请关注脚本之家其它相关文章!

您可能感兴趣的文章:
阅读全文