java

关注公众号 jb51net

关闭
首页 > 软件编程 > java > java稀疏数组

java稀疏数组的示例代码

作者:lingstar

这篇文章主要介绍了java稀疏数组,稀疏数组,记录一共有几行几列,有多少个不同值,把具有不同值的元素和行里了及值记录在一个小规模的数组中,从而缩小程序的规模,对java稀疏数组相关知识感兴趣的朋友一起看看吧

稀疏组织

我们定义一下原始数组:

原始数组如下:
0 0 3 0 0 
0 0 0 0 4 
0 0 0 5 0 
0 0 6 0 0 
0 0 0 0 0 

可以看出,这个数组大部分都是0,我们可以把这个数组转化为稀疏数组

稀疏数组第一行存放的分别是总行数,总列数和存放的数据总数

//因为数组的下标是从0开始的,所以可以看出,第一行的第三个数,用下标表示,实际上是数组[0][2]
	5 5 4 
	0 2 3 
	1 4 4 
	2 3 5 
	3 2 6 

下面看一下如何实现这种稀疏数组,又是如何把稀疏数组还原成

代码示例:

package com.ling.array;
public class ArrayDemo11 {
  public static void main(String[] args) {
    int[][]  array=new int[5][5];
    array[0][2]=3;
    array[1][4]=4;
    array[2][3]=5;
    array[3][2]=6;
    System.out.println("原始数组如下:");
    for (int[] ints : array) {
      for (int anInt : ints) {
        System.out.print(anInt+" ");
      }
      System.out.println();
    }
    System.out.println("行"+"\t"+"列"+"\t"+"存放的数据"+"\t");
    //稀疏数组第一行存放的分别是总行数,总列数和存放的数据总数
//    System.out.println(5+"\t"+5+"\t"+4);
//    System.out.println(1+"\t"+3+"\t"+3);
//    System.out.println(2+"\t"+5+"\t"+4);
//    System.out.println(3+"\t"+4+"\t"+5);
//    System.out.println(4+"\t"+3+"\t"+6);
    int sum=0;
    for (int i = 0; i <5 ; i++) {
      for (int j = 0; j <5 ; j++) {
        if (array[i][j]!=0){
          sum++;
        }
      }
    }
    int[][] arr2=new int[sum+1][3];
    //这个二维数组的第一行是确定的
    arr2[0][0]=5;
    arr2[0][1]=5;
    arr2[0][2]=sum;
    int count=0;
    for (int i = 0; i < array.length; i++) {
      for (int j = 0; j < array[i].length; j++) {
        if (array[i][j]!=0){
          count++;
          arr2[count][0]=i;
          arr2[count][1]=j;
          arr2[count][2]=array[i][j];
        }
      }
    }
    System.out.println("输出稀疏数组");
    for (int[] ints : arr2) {
      for (int anInt : ints) {
        System.out.print(anInt+" ");
      }
      System.out.println();
    }
  }
}

输出:

输出原始的数组
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
有效值的个数:2
输出稀疏数组:
11    11    2    
1    2    1    
3    2    2    
=========分========割==========线=============
我们也可以把稀疏数组进行一个还原
打印还原后的数组
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

以上就是关于稀疏数组的讲解,有不理解的可以跟着代码试一下,然后自己创建一个数组,并把数组转换为稀疏数组!再试着转换回来。

到此这篇关于java稀疏数组的文章就介绍到这了,更多相关java稀疏数组内容请搜索脚本之家以前的文章或继续浏览下面的相关文章希望大家以后多多支持脚本之家!

您可能感兴趣的文章:
阅读全文