Redis

关注公众号 jb51net

关闭
首页 > 数据库 > Redis > redis保存对象

redis如何实现保存对象

作者:洛阳纸贵

这篇文章主要介绍了redis如何实现保存对象,具有很好的参考价值,希望对大家有所帮助。如有错误或未考虑完全的地方,望不吝赐教

redis保存对象

redis数据结构

redisTemplate.opsForValue();//操作字符串
redisTemplate.opsForHash();//操作hash
redisTemplate.opsForList();//操作list
redisTemplate.opsForSet();//操作set
redisTemplate.opsForZSet();//操作有序set

保存对象

RedisConfig.java 

package com.wj.demo.config; 
import org.springframework.context.annotation.Bean;
import org.springframework.context.annotation.Configuration;
import org.springframework.data.redis.connection.RedisConnectionFactory;
import org.springframework.data.redis.core.RedisTemplate;
import org.springframework.data.redis.serializer.GenericJackson2JsonRedisSerializer;
import org.springframework.data.redis.serializer.StringRedisSerializer;
 
@Configuration
public class RedisConfig {
 
  @Bean
  public RedisTemplate<String, Object> redisTemplate(RedisConnectionFactory redisConnectionFactory) { 
    RedisTemplate<String, Object> template = new RedisTemplate<String, Object>(); 
    template.setConnectionFactory(redisConnectionFactory);
    template.setKeySerializer(new StringRedisSerializer());
    template.setValueSerializer(new GenericJackson2JsonRedisSerializer());
    template.setHashKeySerializer(new GenericJackson2JsonRedisSerializer());
    template.setHashValueSerializer(new GenericJackson2JsonRedisSerializer());
    template.afterPropertiesSet(); 
    return template; 
  }
} 

测试成功。

redis存放对象的两种方式

数据格式

方式一(String)

这种方式是使用list或者set这些来存储的,这样的方式其实也可以达到我们想要的效果,但是因为每次修改属性都需要三步走,性能开销非常大。1.先反序列化;2,修改;3.序列化

方式二(hash)

这种方式其实也有两种写法

写法一:

这种写法不仅能够达成目标,而且解决了资源消耗过大的问题,但是也引起了另一个问题,就是用户的id数据冗余

写法二:

通过key(用户id)+field(属性标签)可以操作对应属性数据了,既不需要重复存储数据,也不会带来序列化和并修复操控的问题

以上为个人经验,希望能给大家一个参考,也希望大家多多支持脚本之家。

您可能感兴趣的文章:
阅读全文