python

关注公众号 jb51net

关闭
首页 > 脚本专栏 > python > python读取csv文件

python用pd.read_csv()方法来读取csv文件的实现

作者:梧桐雪

本文主要介绍了python用pd.read_csv()方法来读取csv文件的实现,文中通过示例代码介绍的非常详细,对大家的学习或者工作具有一定的参考学习价值,需要的朋友们下面随着小编来一起学习学习吧

csv文件是一种用,和换行符区分数据记录和字段的一种文件结构,可以用excel表格编辑,也可以用记事本编辑,是一种类excel的数据存储文件,也可以看成是一种数据库。pandas提供了pd.read_csv()方法可以读取其中的数据并且转换成DataFrame数据帧。python的强大之处就在于他可以把不同的数据库类型,比如txt/csv/.xls/.sql转换成统一的DataFrame格式然后进行统一的处理。真是做到了标准化。我们可以用以下代码来演示csv文件的读取操作。

import pandas as pd
data1 = pd.read_csv('rating.csv')
print(data1)
print("************取消第一行作为表头*************")
data2 = pd.read_csv('rating.csv',header=None)
print(data2)
print("************为各个字段取名**************")
data3 = pd.read_csv('rating.csv',names=['user_id','book_id','rating'])
print(data3)
print("***********将某一字段设为索引***************")
data3 = pd.read_csv('rating.csv',
    names=['user_id','book_id','rating'],
    index_col = "user_id")
print(data3)
print("************用sep参数设置分隔符**************")
data4 = pd.read_csv('rating.csv',
    names=['user_id','book_id','rating'],
    sep=',')
print(data4)
print("************自动补全缺失数据为NaN**************")
data5 = pd.read_csv('data.csv',header=None)
print(data5)

输出的结果如下:

   1   258  5
0  2  4081  4
1  2   260  5
2  2  9296  5
3  2  2318  3
4  2    26  4
5  2   315  3
6  2    33  4
7  2   301  5
************取消第一行作为表头*************
   0     1  2
0  1   258  5
1  2  4081  4
2  2   260  5
3  2  9296  5
4  2  2318  3
5  2    26  4
6  2   315  3
7  2    33  4
8  2   301  5
************为各个字段取名**************
   user_id  book_id  rating
0        1      258       5
1        2     4081       4
2        2      260       5
3        2     9296       5
4        2     2318       3
5        2       26       4
6        2      315       3
7        2       33       4
8        2      301       5
***********将某一字段设为索引***************
         book_id  rating
user_id                 
1            258       5
2           4081       4
2            260       5
2           9296       5
2           2318       3
2             26       4
2            315       3
2             33       4
2            301       5
************用sep参数设置分隔符**************
   user_id  book_id  rating
0        1      258       5
1        2     4081       4
2        2      260       5
3        2     9296       5
4        2     2318       3
5        2       26       4
6        2      315       3
7        2       33       4
8        2      301       5
************自动补全缺失数据为NaN**************
    0    1   2     3   4
0   1  2.0   3   4.0   5
1   6  7.0   8   NaN  10
2  11  NaN  13  14.0  15
[Finished in 4.5s]

对代码的具体解释,可以参考星号隔离bar中的注释。

到此这篇关于python用pd.read_csv()方法来读取csv文件的实现的文章就介绍到这了,更多相关python读取csv文件内容请搜索脚本之家以前的文章或继续浏览下面的相关文章希望大家以后多多支持脚本之家!

您可能感兴趣的文章:
阅读全文