java

关注公众号 jb51net

关闭
首页 > 软件编程 > java > Java单例模式

详解Java单例模式的实现与原理剖析

作者:Bug 终结者

单例模式是Java中最简单的设计模式之一。这种类型的设计模式属于创建型模式,它提供了一种创建对象的最佳方式。本文将详解单例模式的实现及原理剖析,需要的可以参考一下

一、什么是单例模式

单例模式(Singleton Pattern)是 Java 中最简单的设计模式之一。这种类型的设计模式属于创建型模式,它提供了一种创建对象的最佳方式。

这种模式涉及到一个单一的类,该类负责创建自己的对象,同时确保只有单个对象被创建。这个类提供了一种访问其唯一的对象的方式,可以直接访问,不需要实例化该类的对象。

注意

二、哪些地方用到了单例模式

单例模式经常用在需要一个实例的程序中,例如

1.Spring框架IOC容器就使用到了单例模式,默认创建对象的时候为单例模式

2.ResultBean 后端统一返回给前端的封装类,这个在项目中是唯一的,只用一个对象进行返回JSON给前端进行渲染

JDK中也有单例模式的身影,例

三、单例模式的优缺点

优点

提供了对唯一实例的访问

可以节约系统资源,提高系统的性能,减少不必要的内存开销

允许可变数目的实例(多例类)

缺点

扩展困难(缺少抽象层)

单例类的职责过重

由于自动垃圾回收机制,可能会导致共享的单例对象的状态丢失

四、手写单例模式

饿汉式

package com.wanshi.single;

//饿汉式单例
public class Hungry {


  //会造成资源浪费,占用CPU
  private byte[] data1 = new byte[1024*1024];
  private byte[] data2 = new byte[1024*1024];
  private byte[] data3 = new byte[1024*1024];
  private byte[] data4 = new byte[1024*1024];


  private Hungry() {
    System.out.println("Hungry init...");
  }


  private static Hungry hungry = new Hungry();

  public static Hungry getInstance() {
    return hungry;
  }
}

class Test {
	public static void main(String[] args) {
    Hungry hungry = Hungry.getInstance();
    Hungry hungry2 = Hungry.getInstance();
    System.out.println(hungry);
    System.out.println(hungry2);
  }
}

枚举饿汉式

package com.wanshi.single;

import java.lang.reflect.Constructor;

// enum 是一个class类
public enum EnumSingle {

  INSTANCE;

  public static EnumSingle getInstance() {
    return INSTANCE;
  }
}

class Test {

  public static void main(String[] args) throws Exception{
    EnumSingle instance1 = EnumSingle.INSTANCE;
    Constructor<EnumSingle> declaredConstructor = EnumSingle.class.getDeclaredConstructor(String.class, int.class);
    declaredConstructor.setAccessible(true);

    EnumSingle instance2 = declaredConstructor.newInstance();

    System.out.println(instance1);
    System.out.println(instance2);
  }
}

在这里自行下载jad编译工具即可

枚举类最后反编译源码

jad工具反编译

jad -sjava EnumSingle.class

// Decompiled by Jad v1.5.8g. Copyright 2001 Pavel Kouznetsov.
// Jad home page: http://www.kpdus.com/jad.html
// Decompiler options: packimports(3) 
// Source File Name:  EnumSingle.java

package com.wanshi.single;


public final class EnumSingle extends Enum
{

  public static EnumSingle[] values()
  {
    return (EnumSingle[])$VALUES.clone();
  }

  public static EnumSingle valueOf(String name)
  {
    return (EnumSingle)Enum.valueOf(com/wanshi/single/EnumSingle, name);
  }

  private EnumSingle(String s, int i)
  {
    super(s, i);
  }

  public static EnumSingle getInstance()
  {
    return INSTANCE;
  }

  public static final EnumSingle INSTANCE;
  private static final EnumSingle $VALUES[];

  static 
  {
    INSTANCE = new EnumSingle("INSTANCE", 0);
    $VALUES = (new EnumSingle[] {
      INSTANCE
    });
  }
}

DCL懒汉式

package com.wanshi.single;

public class Lazy {

  private static Lazy lazy;

  public static Lazy getInterface() {
    synchronized (Lazy.class) {
      if (lazy == null) {
        lazy = new Lazy();
      }
    }
    return lazy;
  }

  public static void main(String[] args) {
    Lazy lazy = Lazy.getInterface();
    Lazy lazy2 = Lazy.getInterface();
    System.out.println(lazy);
    System.out.println(lazy2);
  }
}

双检锁懒汉式

package com.wanshi.single;

import java.lang.reflect.Constructor;
import java.lang.reflect.Field;

public class LazyMan {


  private static boolean flag = false;

  private LazyMan() {
    synchronized (this) {
      if (!flag) {
        flag = true;
      } else {
        throw new RuntimeException("不要试图通过反射破坏对象");
      }
    }
  }

  private volatile static LazyMan lazyMan;

  //双重检查锁,懒汉式(DCL懒汉式)
  public static LazyMan getInstance() {
    if (lazyMan == null) {
      synchronized (LazyMan.class) {
        if (lazyMan == null) {
          //不是原子性操作,1.分配内存空间,2.执行构造方法,3.把对象指向这个空间 指令重排可能会发生  加上volatile关闭指令重排
          lazyMan = new LazyMan();
        }
      }
    }
    return lazyMan;
  }

  public static void main(String[] args) throws Exception {
//    LazyMan lazyMan1 = LazyMan.getInstance();

    Field flag = LazyMan.class.getDeclaredField("flag");
    flag.setAccessible(true);


    Constructor<LazyMan> declaredConstructor = LazyMan.class.getDeclaredConstructor(null);

    declaredConstructor.setAccessible(true);
    LazyMan lazyMan1 = declaredConstructor.newInstance();
    flag.set(lazyMan1, false);
    LazyMan lazyMan2 = declaredConstructor.newInstance();
    System.out.println(lazyMan1);
    System.out.println(lazyMan2);
  }
}

为什么要使用 volatile 关键字呢

不是原子性操作

1.分配内存空间

2.执行构造方法

3.把对象指向这个空间

指令重排可能会发生 加上volatile关闭指令重排

内部类懒汉式

package com.wanshi.single;

public class Holder {

  private Holder() {

  }

  public static class InnerClass {
    private static final Holder HOLDER = new Holder();
  }
}

案例全部通过测试!

小结

单例模式共有5种创建方式,分别为饿汉式、DCL懒汉式、双检锁懒汉式、Enum枚举饿汉式,内部类懒汉式,这几种方式要掌握,项目中对于全局唯一的对象将其封装为单例模式,开箱即用,非常方便,以及面试中,会让手写单例模式,可谓是大厂必备!

以上就是详解Java单例模式的实现与原理剖析的详细内容,更多关于Java单例模式的资料请关注脚本之家其它相关文章!

您可能感兴趣的文章:
阅读全文