nginx

关注公众号 jb51net

关闭
首页 > 网站技巧 > 服务器 > nginx > nginx location/区别

nginx location/区别详解

作者:捧一束阳光.

本文主要介绍了nginx location/区别详解,主要介绍了8中不同的方法,文中通过示例代码介绍的非常详细,对大家的学习或者工作具有一定的参考学习价值,需要的朋友们下面随着小编来一起学习学习吧

前置测试访问域名:www.test.com/api/upload

1.location和proxy_pass都带/,则真实地址不带location匹配目录

location /api/ {
  proxy_pass http://127.0.0.1:8080/;
}

访问地址:www.test.com/api/upload-->http://127.0.0.1:8080/upload

2.location不带/,proxy_pass带/,则真实地址会带/

location /api {
  proxy_pass http://127.0.0.1:8080/;
}

访问地址: www.test.com/api/upload-->http://127.0.0.1:8080//upload

3.location带/,proxy_pass不带/,则真实地址会带location匹配目录/api/

location /api/ {
  proxy_pass http://127.0.0.1:8080;
}

访问地址: www.test.com/api/upload-->http://127.0.0.1:8080/api/upload

4.location和proxy_pass都不带/,则真实地址会带location匹配目录/api/

location /api {
  proxy_pass http://127.0.0.1:8080;
}

访问地址: www.test.com/api/upload-->http://127.0.0.1:8080/api/upload

5.同1,但 proxy_pass带地址

location /api/ {
  proxy_pass http://127.0.0.1:8080/server/;
}

访问地址: www.test.com/api/upload-->http://127.0.0.1:8080/server/upload

6.同2,但 proxy_pass带地址,则真实地址会多个/

location /api {
  proxy_pass http://127.0.0.1:8080/server/;
}

访问地址: www.test.com/api/upload-->http://127.0.0.1:8080/server//upload

7.同3,但 proxy_pass带地址,则真实地址会直接连起来

location /api/ {
  proxy_pass http://127.0.0.1:8080/server;
}

访问地址: www.test.com/api/upload-->http://127.0.0.1:8080/serverupload

8.同4,但 proxy_pass带地址,则真实地址匹配地址会替换location匹配目录

location /api {
  proxy_pass http://127.0.0.1:8080/server;
}

访问地址: www.test.com/api/upload-->http://127.0.0.1:8080/server/upload

总结

1.proxy_pass代理地址端口后有目录(包括 / ),转发后地址:代理地址+访问URL目录部分去除location匹配目录 
2.proxy_pass代理地址端口后无任何,转发后地址:代理地址+访问URL目录部

到此这篇关于nginx location/区别详解的文章就介绍到这了,更多相关nginx location/区别内容请搜索脚本之家以前的文章或继续浏览下面的相关文章希望大家以后多多支持脚本之家!

您可能感兴趣的文章:
阅读全文