python

关注公众号 jb51net

关闭
首页 > 脚本专栏 > python > python DataFrame groupby()

python DataFrame数据分组统计groupby()函数的使用

作者:侯小啾

在python的DataFrame中对数据进行分组统计主要使用groupby()函数,本文主要介绍了python DataFrame数据分组统计groupby()函数的使用,具有一定的参考价值,感兴趣的可以了解一下

groupby()函数

在python的DataFrame中对数据进行分组统计主要使用groupby()函数。

1. groupby基本用法

1.1 一级分类_分组求和

import pandas as pd
data = [['a', 'A', 109], ['b', 'B', 112], ['c', 'A', 125], ['d', 'C', 120],
    ['e', 'C', 126], ['f', 'B', 133], ['g', 'A', 124], ['h', 'B', 134],
    ['i', 'C', 117], ['j', 'C', 128]]
index = [0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]
columns = ['name', 'class', 'num']
df = pd.DataFrame(data=data, index=index, columns=columns)
print(df)
print("=================================================")
df1 = df.groupby('class').sum()    # 分组统计求和
print(df1)

在这里插入图片描述

1.2 二级分类_分组求和

给groupby()传入一个列表,列表中的元素为分类字段,从左到右分类级别增大。(一级分类、二级分类…)

import pandas as pd
data = [['a', 'A', '1等', 109], ['b', 'B', '1等', 112], ['c', 'A', '1等', 125], ['d', 'B', '2等', 120],
    ['e', 'B', '1等', 126], ['f', 'B', '2等', 133], ['g', 'A', '2等', 124], ['h', 'B', '1等', 134],
    ['i', 'A', '2等', 117], ['j', 'A', '2等', 128], ['h', 'A', '1等', 130], ['i', 'B', '2等', 122]]
index = [0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11]
columns = ['name', 'class_1', 'class_2', 'num']
df = pd.DataFrame(data=data, index=index, columns=columns)
print(df)
print("=================================================")
df1 = df.groupby(['class_1', 'class_2']).sum()    # 分组统计求和
print(df1)

在这里插入图片描述

1.3 对DataFrameGroupBy对象列名索引(对指定列统计计算)

其中,df.groupby(‘class_1’)得到一个DataFrameGroupBy对象,对该对象可以使用列名进行索引,以对指定的列进行统计。
如:df.groupby(‘class_1’)[‘num’].sum()

import pandas as pd
data = [['a', 'A', '1等', 109], ['b', 'B', '1等', 112], ['c', 'A', '1等', 125], ['d', 'B', '2等', 120],
    ['e', 'B', '1等', 126], ['f', 'B', '2等', 133], ['g', 'A', '2等', 124], ['h', 'B', '1等', 134],
    ['i', 'A', '2等', 117], ['j', 'A', '2等', 128], ['h', 'A', '1等', 130], ['i', 'B', '2等', 122]]
index = [0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11]
columns = ['name', 'class_1', 'class_2', 'num']
df = pd.DataFrame(data=data, index=index, columns=columns)
print(df)
print("=================================================")
df1 = df.groupby('class_1')['num'].sum()
print(df1)

代码运行结果同上。

2. 对分组数据进行迭代

2.1 对一级分类的DataFrameGroupBy对象进行遍历

for name, group in DataFrameGroupBy_object

其中,name指分类的类名,group指该类的所有数据。

import pandas as pd
data = [['a', 'A', '1等', 109], ['b', 'C', '1等', 112], ['c', 'A', '1等', 125], ['d', 'B', '2等', 120],
    ['e', 'B', '1等', 126], ['f', 'B', '2等', 133], ['g', 'C', '2等', 124], ['h', 'A', '1等', 134],
    ['i', 'C', '2等', 117], ['j', 'A', '2等', 128], ['h', 'B', '1等', 130], ['i', 'C', '2等', 122]]
index = [0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11]
columns = ['name', 'class_1', 'class_2', 'num']
df = pd.DataFrame(data=data, index=index, columns=columns)
print(df)
print("===============================")

# 获取目标数据。
df1 = df[['name', 'class_1', 'num']]
for name, group in df1.groupby('class_1'):
    print(name)
    print("=============================")
    print(group)
    print("==================================================")

在这里插入图片描述

在这里插入图片描述

2.2 对二级分类的DataFrameGroupBy对象进行遍历

对二级分类的DataFrameGroupBy对象进行遍历,
for (key1, key2), group in df.groupby([‘class_1’, ‘class_2’]) 为例
不同于一级分类的是, (key1, key2)是一个由多级类别组成的元组,而group表示该多级分类类别下的数据。

import pandas as pd
data = [['a', 'A', '1等', 109], ['b', 'C', '1等', 112], ['c', 'A', '1等', 125], ['d', 'B', '2等', 120],
    ['e', 'B', '1等', 126], ['f', 'B', '2等', 133], ['g', 'C', '2等', 124], ['h', 'A', '1等', 134],
    ['i', 'C', '2等', 117], ['j', 'A', '2等', 128], ['h', 'B', '1等', 130], ['i', 'C', '2等', 122]]
index = [0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11]
columns = ['name', 'class_1', 'class_2', 'num']
df = pd.DataFrame(data=data, index=index, columns=columns)
print(df)
print("===============================")


for (key1, key2), group in df.groupby(['class_1', 'class_2']):
    print(key1, key2)
    print("=============================")
    print(group)
    print("==================================================")

程序运行结果如下:

在这里插入图片描述

在这里插入图片描述

(部分)

3. agg()函数

使用groupby()函数和agg()函数 实现 分组聚合操作运算。

3.1一般写法_对目标数据使用同一聚合函数

以 分组求均值、求和 为例

给agg()传入一个列表

df1.groupby([‘class_1’, ‘class_2’]).agg([‘mean’, ‘sum’])

import pandas as pd
data = [['a', 'A', '1等', 109, 144], ['b', 'C', '1等', 112, 132], ['c', 'A', '1等', 125, 137], ['d', 'B', '2等', 120, 121],
    ['e', 'B', '1等', 126, 136], ['f', 'B', '2等', 133, 127], ['g', 'C', '2等', 124, 126], ['h', 'A', '1等', 134, 125],
    ['i', 'C', '2等', 117, 125], ['j', 'A', '2等', 128, 133], ['h', 'B', '1等', 130, 122], ['i', 'C', '2等', 122, 111]]
index = [0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11]
columns = ['name', 'class_1', 'class_2', 'num1', 'num2']
df = pd.DataFrame(data=data, index=index, columns=columns)
print(df)
print("===============================")
df1 = df[['class_1', 'class_2', 'num1', 'num2']]
print(df1.groupby(['class_1', 'class_2']).agg(['mean', 'sum']))

在这里插入图片描述

3.2 对不同列使用不同聚合函数

给agg()方法传入一个字典

import pandas as pd
data = [['a', 'A', '1等', 109, 144], ['b', 'C', '1等', 112, 132], ['c', 'A', '1等', 125, 137], ['d', 'B', '2等', 120, 121],
    ['e', 'B', '1等', 126, 136], ['f', 'B', '2等', 133, 127], ['g', 'C', '2等', 124, 126], ['h', 'A', '1等', 134, 125],
    ['i', 'C', '2等', 117, 125], ['j', 'A', '2等', 128, 133], ['h', 'B', '1等', 130, 122], ['i', 'C', '2等', 122, 111]]
index = [0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11]
columns = ['name', 'class_1', 'class_2', 'num1', 'num2']
df = pd.DataFrame(data=data, index=index, columns=columns)
print(df)
print("===============================")
df1 = df[['class_1', 'num1', 'num2']]
print(df1.groupby('class_1').agg({'num1': ['mean', 'sum'], 'num2': ['sum']}))

在这里插入图片描述

3.3 自定义函数写法

也可以自定义一个函数(以名为max1为例)传入agg()中。

import pandas as pd
data = [['a', 'A', '1等', 109, 144], ['b', 'C', '1等', 112, 132], ['c', 'A', '1等', 125, 137], ['d', 'B', '2等', 120, 121],
    ['e', 'B', '1等', 126, 136], ['f', 'B', '2等', 133, 127], ['g', 'C', '2等', 124, 126], ['h', 'A', '1等', 134, 125],
    ['i', 'C', '2等', 117, 125], ['j', 'A', '2等', 128, 133], ['h', 'B', '1等', 130, 122], ['i', 'C', '2等', 122, 111]]
index = [0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11]
columns = ['name', 'class_1', 'class_2', 'num1', 'num2']
df = pd.DataFrame(data=data, index=index, columns=columns)
print(df)
print("===============================")

max1 = lambda x: x.value_counts(dropna=False).index[0]
max1.__name__ = "类别数量最多"
df1 = df.agg({'class_1': [max1],
    'num1': ['sum', 'mean'],
    'num2': ['sum', 'mean']})
print(df1)

在这里插入图片描述

4. 通过 字典 和 Series 对象进行分组统计

groupy()不仅仅可以传入单个列,或多个列组成的列表,
也可以传入一个字典或者一个Series来实现分组。

4.1通过一个字典

import pandas as pd
data = [['A', 10000, 20121, 14521, 20, 23, 4, 5000],
    ['B', 12000, 12541, 11220, 14, 25, 5, 6000],
    ['C', 21420, 26452, 34215, 25, 24, 4, 5266],
    ['D', 21025, 23155, 31251, 23, 26, 6, 6452],
    ['E', 30021, 23512, 21452, 30, 27, 5, 7525],
    ['F', 32152, 30214, 26321, 32, 30, 7, 6952]]
columns = ['公司', 'a产品产量', 'b产品产量', 'c产品产量', '搬运工数量', '推销员数量', '经理数量', '平均工资']
pd.set_option('display.unicode.east_asian_width', True)
df = pd.DataFrame(data=data, columns=columns)
df = df.set_index(['公司'])
print(df)
print("===============================")

mapping = {
  'a产品产量': '产品产量', 'b产品产量': '产品产量',
  'c产品产量': '产品产量', '搬运工数量': '人员数量',
  '推销员数量': '人员数量', '经理数量': '人员数量',
  '平均工资': '平均工资'
}

df1 = df.groupby(mapping, axis=1).sum()
print(df1)

程序运行结果:

在这里插入图片描述

4.2通过一个Series

import pandas as pd
data = [['A', 10000, 20121, 14521, 20, 23, 4, 5000],
    ['B', 12000, 12541, 11220, 14, 25, 5, 6000],
    ['C', 21420, 26452, 34215, 25, 24, 4, 5266],
    ['D', 21025, 23155, 31251, 23, 26, 6, 6452],
    ['E', 30021, 23512, 21452, 30, 27, 5, 7525],
    ['F', 32152, 30214, 26321, 32, 30, 7, 6952]]
columns = ['公司', 'a产品产量', 'b产品产量', 'c产品产量', '搬运工数量', '推销员数量', '经理数量', '平均工资']
pd.set_option('display.unicode.east_asian_width', True)
df = pd.DataFrame(data=data, columns=columns)
df = df.set_index(['公司'])
print(df)
print("===============================")

data = {
  'a产品产量': '产品产量', 'b产品产量': '产品产量',
  'c产品产量': '产品产量', '搬运工数量': '人员数量',
  '推销员数量': '人员数量', '经理数量': '人员数量',
  '平均工资': '平均工资'
}
s1 = pd.Series(data)
df1 = df.groupby(s1, axis=1).sum()
print(df1)

程序运行结果:

在这里插入图片描述

参考资源: python数据分析从入门到精通 明日科技编著 清华大学出版社

到此这篇关于python DataFrame数据分组统计groupby()函数的使用的文章就介绍到这了,更多相关python DataFrame groupby() 内容请搜索脚本之家以前的文章或继续浏览下面的相关文章希望大家以后多多支持脚本之家!

您可能感兴趣的文章:
阅读全文