python

关注公众号 jb51net

关闭
首页 > 脚本专栏 > python > python format格式化和数字格式化

python format格式化和数字格式化

作者:U盘失踪了

这篇文章主要介绍了python format格式化和数字格式化,格式化字符串的函数 str.format(),它增强了字符串格式化的功能,基本语法是通过{} 和 : 来代替以前的 % ,下面内容介绍,需要的朋友可以参考一下

1.format() 基本用法

a = "姓名:{0},年龄:{1}"
print(a.format("小明",18))
 
b = "姓名:{0},年龄:{1},{0}是个学生"
print(b.format("小明",18))
 
c = "姓名:{name},年龄:{age}"
print(c.format(age=19,name="小明"))

可以通过{索引}/{参数名},直接映射参数值,实现对字符串的格式化;

2.填充与对齐

print("{:*>8}".format("245"))
 
print("我是{0},我喜欢语文{1:*<8}".format("小明","666"))
 
print("我是{0},我喜欢语文{1:*>8}".format("小明","666"))

3.数字格式化

a = "{0},钱:{1:.2f}"
print(a.format("小明",3333.23456))
test_0="{0:.2f}"
print(test_0.format(3.1415926))
 
test_1="{0:+.2f}"
print(test_1.format(3.1415926))
 
test_2="{0:.0f}"
print(test_2.format(3.1415926))
 
test_3="{0:0>2d}"
print(test_3.format(5))
 
test_4="{0:x<4d}"
print(test_4.format(5))
 
test_5="{0:,}"
print(test_5.format(1000000))
 
test_6="{0:.2%}"
print(test_6.format(0.25))
 
test_7="{0:.2e}"
print(test_7.format(10000000000))
 
test_8="{0:10d}"
print(test_8.format(13))
 
test_9="{0:<10d}"
print(test_9.format(13))
 
test_10="{0:^10d}"
print(test_10.format(13))

到此这篇关于python format格式化和数字格式化的文章就介绍到这了,更多相关python format格式化和数字格式化内容请搜索脚本之家以前的文章或继续浏览下面的相关文章希望大家以后多多支持脚本之家!

您可能感兴趣的文章:
阅读全文