java

关注公众号 jb51net

关闭
首页 > 软件编程 > java > java学生管理系统

java实现简单的学生管理系统

作者:全群最弱的玩家

这篇文章主要为大家详细介绍了java实现简单的学生管理系统,文中示例代码介绍的非常详细,具有一定的参考价值,感兴趣的小伙伴们可以参考一下

用Java如何实现一个用数组作为存储结构的简易的学生管理系统?

首先,我们定义一个student类,在其中添加私有化的成员变量,通过getter和setter方法进行调用

public class Students {
    // 学号,姓名,性别,年龄,成绩
    private String stuNo = " ";
    private String stuName = " ";
    private String gender = " ";
    private int age;
    private int num;

    public String getStuNo() {
        return stuNo;
    }

    public void setStuNo(String stuNo) {
        this.stuNo = stuNo;
    }

    public String getStuName() {
        return stuName;
    }

    public void setStuName(String stuName) {
        this.stuName = stuName;
    }

    public String getGender() {
        return gender;
    }

    public void setGender(String gender) {
        this.gender = gender;
    }

    public int getAge() {
        return age;
    }

    public void setAge(int age) {
        this.age = age;
    }

    public int getNum() {
        return num;
    }

    public void setNum(int num) {
        this.num = num;
    }

    public String toString() {
        return "[" + stuNo + "\t|" + stuName + "\t|" + gender + "\t|" + age + "\t|" + num + "]";
    }

}

随后,我们新建一个类,直接在main方法中写学生管理系统.学生信息管理系统一般要具有增删改查四个功能,我们可以分别用方法进行实现,然后在主菜单switch中进行调用。

package com.baidu.HomeWork.Stusys;

import java.util.Scanner;

public class Main {
    static int num = 0;
    static boolean tag = true;
    static boolean tag_1 = true;
    static Students[] stu = new Students[100];
    static Scanner scan = new Scanner(System.in);

    public static void main(String[] args) {

        while (tag) { // 主菜单
            System.out.println("1.增加学生数据");
            System.out.println("2.删除学生数据");
            System.out.println("3.修改学生数据");
            System.out.println("4.查询学生数据");
            System.out.println("5.退出学生管理系统");

            int scan_num = scan.nextInt();
            switch (scan_num) { // 主菜单选择
            case 1:
                add();
                break;
            case 2:
                delete();
                break;
            case 3:
                gai();
                break;
            case 4:
                cha();
                break;
            case 5:
                tag = false;
                break;
            default:
                break;
            }

        }
    }

    static void add() { // 增加学生信息
        while (tag_1) {
            stu[num] = new Students();
            System.out.println("请依次输入学号,姓名,性别,年龄,成绩");
            stu[num].setStuNo(scan.next());
            stu[num].setStuName(scan.next());
            stu[num].setGender(scan.next());
            stu[num].setAge(scan.nextInt());
            stu[num].setNum(scan.nextInt());
            num++;
            System.out.println("继续输入请输入true,否则输入false");
            tag_1 = scan.nextBoolean();

        }
        paixu();
        cha();
    }

    static void paixu() { // 对学生信息进行排序,该方法菜单中不可选择,但会在其他方法中调用
        int l = num - 1;
        int temp;
        for (int j = 0; j < l; j++) {
            for (int i = 0; i < l - j; i++) {
                // 依次比较相邻的两个元素,使较大的那个向后移
                if (stu[i].getNum() > stu[i + 1].getNum()) {
                    temp = stu[i].getNum();
                    stu[i].setNum(stu[i + 1].getNum());
                    stu[i + 1].setNum(temp);
                }
            }
        }
    }

    static boolean kai = false;

    static void delete() { // 删除学生信息
        System.out.println("请输入你要删除的学号");
        String xuehao = scan.next();
        int i;
        for (i = 0; i < num; i++) {
            if (xuehao.equals(stu[i].getStuNo())) {
                kai = true;
                break;
            }
        }
        if (kai) {
            for (; i < num; i++) {
                stu[i].setStuNo(stu[i + 1].getStuNo());
                stu[i].setStuName(stu[i + 1].getStuName());
                stu[i].setGender(stu[i + 1].getGender());
                stu[i].setAge(stu[i + 1].getAge());
                stu[i].setNum(stu[i + 1].getNum());
            }
        } else {
            System.out.println("查无此人");
        }
        num--;
    }

    static boolean gai = false;

    static void gai() {                   // 修改学生信息
        System.out.println("请输入你要修改的学号");
        String xuehao = scan.next();
        int i;
        for (i = 0; i < num; i++) {
            if (xuehao.equals(stu[i].getStuNo())) {
                gai = true;
                break;
            }
        }
        if (gai) {
            System.out.println("请依次输入信息");
            stu[i].setStuNo(scan.next());
            stu[i].setStuName(scan.next());
            stu[i].setGender(scan.next());
            stu[i].setAge(scan.nextInt());
            stu[i].setNum(scan.nextInt());
        } else {
            System.out.println("查无此人");
        }
        paixu();
        cha();

    }

    static void cha() {                  // 遍历学生信息并打印,取代了逐一查找学生信息
        System.out.println("[学号\t|姓名 \t|性别 \t|年龄\t|成绩]");
        for (int i = 0; i < num; i++) {
            System.out.println(stu[i]);
        }

    }

}

这样一个简单的用数组实现的学生系信息管理系统就做好了,还可以向其中添加其他的方法丰富这个系统或者为这个系统做一个界面。

以上就是本文的全部内容,希望对大家的学习有所帮助,也希望大家多多支持脚本之家。

您可能感兴趣的文章:
阅读全文