javascript技巧

关注公众号 jb51net

关闭
首页 > 网络编程 > JavaScript > javascript技巧 > 事件模型 事件监听器

javascript 传统事件模型构造的事件监听器实现代码

作者:

最近做东西需要添加大量的事件,而且要对所有事件进行比较细致的控制,于是便试着写了个事件监听器。
代码如下:
复制代码 代码如下:

var br={};
br.eventRouter = {};
br.eventRouter.addListen = function(el,eventType,func){
if(!el.eventObjs){
el.eventObjs = {};
}
if(!el.eventObjs[eventType]){
el.eventObjs[eventType]=[];
br.eventRouter.bindListen(el,eventType);
}
el.eventObjs[eventType].push(func);
};
br.eventRouter.removeListen = function(el,eventType,func){
if(el.eventObjs && el.eventObjs[eventType]){
for(var i=0,len=el.eventObjs[eventType].length;i<len;i++){
var item = el.eventObjs[eventType][i];
if(func==item){
el.eventObjs[eventType].splice(i,1);
return true;
}
}
}
return false;
};
br.eventRouter.bindListen = function(el,eventType){
if(el.eventObjs && el.eventObjs[eventType]){
el[eventType] = function(e){
for(var i=0,len=el.eventObjs[eventType].length;i<len;i++){
var f = el.eventObjs[eventType][i];
f.call(el,e);
}
};
}
};

代码比较简单,不做过多解释。也希望有兴趣的同学给出bug。
您可能感兴趣的文章:
阅读全文