python

关注公众号 jb51net

关闭
首页 > 脚本专栏 > python > Python Pygame 2048

Python+Pygame制作简易版2048小游戏

作者:嗨!栗子同学

2048作为经典的手机端游戏一直深受大家的喜爱,本文将利用Python中的Pygame模块制作简单版的2048游戏,感兴趣的小伙伴可以了解一下

导语

哈喽!大家好,我是栗子,感谢大家的支持!

新的一天,新气象,程序猿们的日常开始敲敲敲,改改改——今天给大家来一款简单的小游戏!

2048小游戏——准确的来说确实是一个简单版本的!

呐呐呐 ,主要是担心很多小伙伴儿直接上界面版本的看不懂,所以做了这款简单的2048,先看这篇简单版本的吧!

正文

为了搞懂这个游戏的规则,小编去直接下载了一款2048的小游戏,上手玩了一波!

然后.........完全停不下来!23333~

玩法: 用手指或键盘上下左右滑动,将两个相同的数字合并,例如:2 + 2 = 4, 4 + 4 = 8... 直到

1024 + 1024 = 2048!

主要代码

# 练习1:定义函数,将列表中0元素,移动到末尾。
# [2,0,2,0]  --> [2,2,0,0]
# [0,4,2,4]  --> [4,2,4,0]
 
# 适合零基础同学
def zero_to_end(list_target):
  # 选出非零元素 形成新列表
  # [2, 0, 2, 0] --> [2, 2]
  new_list = []
  for item in list_target:
    if item != 0:
      new_list.append(item)
      # 追加零元素 [2, 2] --> [2,2,0,0]
  # 判断原列表零元素数量: list_target.count(0)
  for i in range(list_target.count(0)):
    new_list.append(0)
    # 返回新列表
  return new_list
 
 
# def zero_to_end(list_target):
#   # 选出非零元素 形成新列表
#   # [2, 0, 2, 0] --> [2, 2]
#   new_list = [item for item in list_target if item != 0]
#   # 重复生成零元素 [0] * list_target.count(0)
#   new_list += [0] * list_target.count(0)
#   # 返回新列表
#   return new_list
 
# 同学方法
# def zero_to_end(list_target):
#   # 删除零元素 在后面追加
#   for item in list_target:
#     if item == 0:
#       list_target.remove(0)
#       list_target.append(item)
#   # 返回新列表
#   return list_target
 
 
# 测试
# print(zero_to_end([1, 0, 0, 2]))
# print(zero_to_end([0, 4, 2, 4]))
 
# 练习2:定义合并相同(不相邻也可以)列表元素的函数
# [2,2,0,0]  --> [4,0,0,0]
# [2,0,2,0]  --> [4,0,0,0]
# [2,2,2,0]  --> [4,2,0,0]
# [4,2,0,4]  --> [4,2,4,0]
# [0,0,2,4]  --> [2,4,0,0]
# 提示:
# 0元素移动到末尾
# 相邻相同合并
# list[0] == list[1]
 
def merge(list_target):
  # 1.将零元素移动到末尾 [2,0,2,0]  --> [2,2,0,0]
  list_target = zero_to_end(list_target)
  # 2. 合并
  for i in range(len(list_target) - 1):
    # 如果非零元素 相邻且相同
    if list_target[i] != 0 and list_target[i] == list_target[i + 1]:
      # 将后一个元素累加到前一个元素上
      list_target[i] += list_target[i + 1]
      # 讲后一个元素清零
      list_target[i + 1] = 0
  # 3. 将零元素移动到末尾 [2,2,2,0]  --> [4,0,2,0] -->[4,2,0,0]
  list_target = zero_to_end(list_target)
  return list_target
 
 
# print(merge([2,2,2,0]))
 
# 练习3:定义在控制台中绘制2048地图的函数 11:33
def print_atlas(list_atlas):
  # 00  01  02  03
  for r in range(len(list_atlas)):
    for c in range(len(list_atlas[r])):
      print(list_atlas[r][c], end=" ")
    print()
 
 
atlas01 = [
  [2, 0, 0, 2],
  [8, 0, 4, 4],
  [2, 2, 0, 4],
  [0, 2, 4, 0],
]
 
print_atlas(atlas01)
 
# 练习4:在控制台中打印第二行,与第四行元素。
#          第一列,与第三列元素。
# 第二行
# for c in range(4):
#   print(atlas01[1][c], end=" ")
# print()
# # 第四行
# for c in range(4):
#   print(atlas01[3][c], end=" ")
# print()
# # 第一列
# for r in range(4):
#   print(atlas01[r][0])
# # 第三列
# for r in range(4):
#   print(atlas01[r][2])
 
 
# 练习5,定义向上移动的函数
# 提示:将二维列表每列元素形成一维列表,交给合并merge函数,再还给二维列表
def move_up(atlas): # 15:30
  # 将二维列表第一列元素形成一维列表,
  # 00 10  20 30
  for c in range(4):
    list_merge = []
    for r in range(4):
      list_merge.append(atlas[r][c])
 
    # 交给合并merge函数
    list_merge = merge(list_merge)
 
    # 再还给二维列表
    for r in range(4):
      atlas[r][c] = list_merge[r]
  return atlas
 
 
# resutl = move_up(atlas01)
# print_atlas(resutl)
 
 
# 扩展作业1:定义向左移动的函数
def move_left(atlas):
  for r in range(4):
    # 从左到右依次获取行
    list_merge = []
    for c in range(4):
      # 00 01 02 03
      list_merge.append(atlas[r][c])
 
    list_merge = merge(list_merge)
 
    for c in range(4):
      atlas[r][c] = list_merge[c]
 
  return atlas
 
# resutl = move_left(atlas01)
# print_atlas(resutl)
 
 
# 扩展作业2:定义向下移动的函数
# 30  20  10 00
def move_down(atlas):
  for c in range(4):
    list_merge = []
    # 从下至上获取二维列表列元素
    for r in range(3,-1,-1):
      list_merge.append(atlas[r][c])
 
    list_merge = merge(list_merge)
 
    # 从左至右获取一维列表元素
    # 从下至上还给二维列表
    for r in range(3, -1, -1):
      atlas[r][c] = list_merge[3 -r] # 0 1 2 3
  return atlas
 
def move_right(atlas):
  for r in range(4):
    list_merge = []
    for c in range(3, -1, -1):
      list_merge.append(atlas[r][c])
 
    list_merge=merge(list_merge)
 
    for c in range(3, -1, -1):
      atlas[r][c] = list_merge[3 - c]
  return atlas
# resutl = move_down(atlas01)
# print_atlas(resutl)
 
# 扩展作业3:定义向右移动的函数
while True:
  shell = input("请输入玩家指令wsad:")
  if shell=="w":
    move_up(atlas01)
    print_atlas(atlas01)
  elif shell=="s":
    move_down(atlas01)
    print_atlas(atlas01)
  elif shell=="a":
    move_left(atlas01)
    print_atlas(atlas01)
  elif shell=="d":
    move_right(atlas01)
    print_atlas(atlas01)
  else:
    print("输入错误")

效果图

到此这篇关于Python+Pygame制作简易版2048小游戏的文章就介绍到这了,更多相关Python Pygame 2048内容请搜索脚本之家以前的文章或继续浏览下面的相关文章希望大家以后多多支持脚本之家!

您可能感兴趣的文章:
阅读全文