javascript技巧

关注公众号 jb51net

关闭
首页 > 网络编程 > JavaScript > javascript技巧 > js常见创建对象方式

js中常见的4种创建对象方式与优缺点

作者:攻城狮小豪

不管是哪门语言,千变万化不离其宗,深入理解其本质,方能应用自如,下面这篇文章主要给大家介绍了关于js中常见的4种创建对象方式与优缺点,文中通过实例代码介绍的非常详细,需要的朋友可以参考下

前言

说起创建对象,最容易想到的便是通过对象字面量方式直接定义一个对象吧,但这种方式只能创建少量,单独且相互间无联系的对象。若要批量创建对象,该如何?

1、工厂模式

实现:

function fn(a,b){
  let obj = new Object()
  obj.a=a
  obj.b=b
  return obj
}

const test = fn(1,2)

优点:解决了创建多个类似对象的问题

缺点:没解决对象标识问题(即新建对象是什么类型)

2、构造函数模式

实现:

function Fn(a,b){
  this.a=a
  this.b=b
  this.c=function(){
     console.log(this.a)
  }
}

const test1 = new Fn(1,2)
const test2 = new Fn(1,2)
console.log(test1.c === test2.c)// false

优点:new隐式创建对象,写法简洁

缺点:构造函数定义的方法会在每个实例上都要创建一遍(除非该方法声明提到全局)

3、原型模式

实现:

function Fn(a,b){
  Fn.prototype.a=a
  Fn.prototype.b=b
  Fn.prototype.c=function(){
     console.log(a)
  }
}

const test = new Fn(1,2)

优点:构造函数中定义的属性和方法都可以被对象实例共享

缺点:原型上的属性值如果是引用值,该值会在创建后的实例之间被污染,如下

function Fn(){
  Fn.prototype.a=[1,2]
}

const test1 = new Fn()
const test2 = new Fn()
test1.a.push(3)
console.log(test1.b, test2.b)// [1,2,3] [1,2,3] 
const test3 = new Fn()// 原型上属性会重新赋值
console.log(test1.b, test2.b,test3.b)// [1,2] [1,2] [1,2] 

4、Object.create()

实现:

const obj = { a:1 , b:2 }

const test = Object.create(obj)
console.log(test.a)// 1

优点:通过一个对象构造另一个对象

缺点:构造过程是浅克隆,共享的引用值依旧存在被污染问题

其他模式

除了以上几种常见的模式外,批量创建对象的方式还有

总结

到此这篇关于js中常见的4种创建对象方式与优缺点的文章就介绍到这了,更多相关js常见创建对象方式内容请搜索脚本之家以前的文章或继续浏览下面的相关文章希望大家以后多多支持脚本之家!

您可能感兴趣的文章:
阅读全文