javascript技巧

关注公众号 jb51net

关闭
首页 > 网络编程 > JavaScript > javascript技巧 > JS一维数组转化为三维数组

JS一维数组转化为三维数组方法

投稿:hqx

这篇文章主要给大家分享了JS一维数组转化为三维数组的方法,下面文章围绕JS数组转换的相关资料展开内容,对大家的学习有一定的参考价值,需要的小伙伴可以参考一下

有人提问想要将一维数组转化为三位数组的需求,下面就给提问的的小伙伴安排上

下面是后端同学返给我们的一维数组数据格式:

    [{
      '品牌': 'xiaomi', '机型': '10', '配置': '512'
    },
    {
      '品牌': 'xiaomi', '机型': '10', '配置': '128'
    },
    {
      '品牌': 'xiaomi', '机型': '11', '配置': '128'
    },
    {
      '品牌': 'xiaomi', '机型': '11', '配置': '64'
    },
    {
      '品牌': 'iPhone', '机型': '10', '配置': '128'
    },
    {
      '品牌': 'iPhone', '机型': '11', '配置': '64'
    },
    {
      '品牌': 'iPhone', '机型': '12', '配置': '64'
    },
    {
      '品牌': 'honor', '机型': '4', '配置': '256'
    },
    {
      '品牌': 'honor', '机型': '5', '配置': '128'
    },
    {
      '品牌': 'honor', '机型': '6', '配置': '128'
    }];

下面是我们想要转化的数据格式(转化成三维数组 第一层级为品牌、第二层级为型号、第三层级为配置)

 

   [
      {
        "value": "xiaomi",
        "label": "xiaomi",
        "children": [
          {
            "value": "10",
            "label": "10",
            "children": [
              {
                "value": "512",
                "label": "512"
              },
              {
                "value": "128",
                "label": "128"
              }
            ]
          },
          {
            "value": "11",
            "label": "11",
            "children": [
              {
                "value": "128",
                "label": "128"
              },
              {
                "value": "64",
                "label": "64"
              }
            ]
          }
        ]
      },
      {
        "value": "iPhone",
        "label": "iPhone",
        "children": [
          {
            "value": "10",
            "label": "10",
            "children": [
              {
                "value": "128",
                "label": "128"
              }
            ]
          },
          {
            "value": "11",
            "label": "11",
            "children": [
              {
                "value": "64",
                "label": "64"
              }
            ]
          },
          {
            "value": "12",
            "label": "12",
            "children": [
              {
                "value": "64",
                "label": "64"
              }
            ]
          }
        ]
      },
      {
        "value": "honor",
        "label": "honor",
        "children": [
          {
            "value": "4",
            "label": "4",
            "children": [
              {
                "value": "256",
                "label": "256"
              }
            ]
          },
          {
            "value": "5",
            "label": "5",
            "children": [
              {
                "value": "128",
                "label": "128"
              }
            ]
          },
          {
            "value": "6",
            "label": "6",
            "children": [
              {
                "value": "128",
                "label": "128"
              }
            ]
          }
        ]
      }
    ]

首先我们定义一个arr变量接收我们的一维数组,然后将arr作为参数传递给我们转化数组的函数,函数返回的就是我们最终的三维数组了

下面就是我们的arrConversion源码:

    arrConversion (arr) {
      let keys = Object.keys(arr[0])
      let level1 = keys[0]//获取一级属性名称
      let level2 = keys[1]//获取二级属性名称
      let level3 = keys[2]//获取三级属性名称
      let list = Array.from(new Set(
        arr.map(item => {
          return item[level1]
        })))
      let subList = []
      list.forEach(res => {
        arr.forEach(ele => {
          if (ele[level1] === res) {
            let nameArr = subList.map(item => item.value)
            if (nameArr.indexOf(res) !== -1) {
              let nameArr2 = subList[nameArr.indexOf(res)].children.map(item => item.value)
              if (nameArr2.indexOf(ele[level2]) !== -1) {
                subList[nameArr.indexOf(res)].children[nameArr2.indexOf(ele[level2])].children.push({
                  value: ele[level3],
                  label: ele[level3],
                })
              } else {
                subList[nameArr.indexOf(res)].children.push({
                  value: ele[level2],
                  label: ele[level2],
                  children: [{
                    value: ele[level3],
                    label: ele[level3],
                  }]
                })
              }
            } else {
              subList.push({
                value: res,
                label: res,
                children: [{
                  value: ele[level2],
                  label: ele[level2],
                  children: [{
                    value: ele[level3],
                    label: ele[level3],
                  }]
                }]
              })
            }
          }
        })

      })
      return subList

    }

输出结果正确:

到此这篇关于JS一维数组转化为三维数组方法的文章就介绍到这了,更多相关JS一维数组转化为三维数组内容请搜索脚本之家以前的文章或继续浏览下面的相关文章希望大家以后多多支持脚本之家!

您可能感兴趣的文章:
阅读全文