C 语言

关注公众号 jb51net

关闭
首页 > 软件编程 > C 语言 > C++函数模板

C++函数模板的使用详解

作者:Derrick Bai

大家好,本篇文章主要讲的是C++函数模板的使用详解,感兴趣的同学赶快来看一看吧,对你有帮助的话记得收藏一下,方便下次浏览

函数模板可以适用泛型来定义函数,其中泛型可以是(int, double, float)等替换。在函数重载过程中,通过将类型作为参数传递给模板,可使编译器自动产生该类型的函数。

工作原理:比如需要定义一个比大小的max函数,有三种类型的数据(int,double,float),可能就需要编写三个函数,这样既浪费时间,且容易出错。如:

#include <iostream>
 
using namespace std;
 
int Max(int a, int b);
double Max(double x, double y);
float Max(float s, float t);
 
int main()
{
  cout << Max(1, 2) << endl;
 
  cout << Max(3.0, 4.0) << endl;
 
  cout << Max(5.23, 5.24) << endl;
 
  return 0;
}
 
int Max(int a, int b)
{
  return a > b ? a : b;
}
 
double Max(double x, double y)
{
  return x > y ? x : y;
}
 
float Max(float s, float t)
{
  return s > t ? s : t;
}

 结果如下:

 从上面就可以看出一个很简单的比较大小的函数,居然写的这么繁琐,显然增加了工作量,极大降低了工作效率,因此,函数模板的出现十分有效的解决了这个问题。函数模板允许以任意类型的方式定义函数,有两种形式例如:

形式1:

template <typename Anytype> //template是函数模板的关键字
void Swap(Anytype &a,Anytype &b)
{
  Anytype temp;
  temp=a;
  a=b;
  b=temp;
}

形式2:

template <class Anytype> //class是函数模板的关键字
void Swap(Anytype &a,Anytype &b)
{
  Anytype temp;
  temp=a;
  a=b;
  b=temp;
}
 使用函数模板之后的代码如下:

形式1 :

#include <iostream>
 
using namespace std;
 
template <typename T>
T Max(T a, T b);
/* double Max(double x, double y);
float Max(float s, float t); */
 
int main()
{
  cout << Max(1, 2) << endl;
 
  cout << Max(3.0, 4.0) << endl;
 
  cout << Max(5.23, 5.24) << endl;
 
  return 0;
}
 
template <typename T>
T Max(T a, T b)
{
  return a > b ? a : b;
}

 形式2:

#include <iostream>
 
using namespace std;
 
template <class T>
T Max(T a, T b);
 
int main()
{
  cout << Max(1, 2) << endl;
 
  cout << Max(3.0, 4.0) << endl;
 
  cout << Max(5.23, 5.24) << endl;
 
  return 0;
}
 
template <class T>
T Max(T a, T b)
{
  return a > b ? a : b;
}

结果如下:

对比之下,明显精简了很多。

到此这篇关于C++函数模板的使用详解的文章就介绍到这了,更多相关C++函数模板内容请搜索脚本之家以前的文章或继续浏览下面的相关文章希望大家以后多多支持脚本之家!

您可能感兴趣的文章:
阅读全文