vue.js

关注公众号 jb51net

关闭
首页 > 网络编程 > JavaScript > javascript类库 > vue.js > Vue中ref的用法

Vue中ref的用法及演示

作者:缘分锝天空

这篇文章主要介绍了Vue中ref的用法及演示,ref被用来给元素或子组件注册引用信息。引用信息会被注册在父组件上的$refs对象上,下面来看看文章的详细内容,需要的朋友可以参考一下

ref 定义:被用来给元素或子组件注册引用信息。引用信息会被注册在父组件上的$refs对象上。

举例:

组件1:

 

<template>

 <div>

   我是{

{name}}

 </div>

</template>

<script>

export default { 

  name:'Cpn1',

  data() {

    return {

      name:'组件1'

    }

  },

}

</script>

组件2:

<template>

 <div>我是{

{name}}</div>

</template>

<script>

export default { 

  name:'Cpn2',

  data() {

    return { 

      name:'组件2'

    }

  },

}

</script>

App.vue

<template>

 <div id="app">

  <cpn-1 ref="c1"></cpn-1>

  <cpn-2 ref="c2"></cpn-2>

  <button @click="showDom">按钮</button>

  <h2 ref="title">我是标题</h2>

  <input type="text" ref="input" value="123">

 </div>

</template>

<script>

import Cpn1 from "./components/Cpn1.vue";

import Cpn2 from "./components/Cpn2.vue";

export default { 

 components: {

  Cpn1, Cpn2 },

 name: "App",

 methods: { 

  showDom() { 

   console.log(this.$refs.c1);

   console.log(this.$refs.c2.$data.name);

   console.log(this.$refs.title)

   console.log(this.$refs.input.value)

   // 获取一个真实的dom对象并修改值

   var title=this.$refs.title;

   title.innerText="helloWord"

  },

 },

};

</script>

执行上面的程序,点击页面上的《按钮》,效果如下:

同时看控制台:

可以看到当ref对象用在普通元素上时获取到的是普通DOM元素,当ref用在子组件上时,引用指向组件实例。

根据实际需要,可以通过ref给元素或者子组件注册引用信息,在需要用到的时候我们可以通过$refs获取真实的DOM元素或者组件实例进行我们想要的操作。

到此这篇关于Vue中ref的用法及演示的文章就介绍到这了,更多相关Vue中ref的用法内容请搜索脚本之家以前的文章或继续浏览下面的相关文章希望大家以后多多支持脚本之家!

您可能感兴趣的文章:
阅读全文