java

关注公众号 jb51net

关闭
首页 > 软件编程 > java > DecimalFormat用法及符号意义

聊聊DecimalFormat的用法及各符号的意义

作者:云巅起手撼山阿

这篇文章主要介绍了DecimalFormat的用法及各符号的意义,具有很好的参考价值,希望对大家有所帮助。如有错误或未考虑完全的地方,望不吝赐教

DecimalFormat的用法及各符号的意义

符号 位置 本地化? 含义
0 数字 阿拉伯数字
# 数字字 阿拉伯数字,如果不存在则显示为空
. 数字 小数分隔符或货币小数分隔符
- 数字 减号
, 数字 分组分隔符
E 数字 分隔科学计数法中的尾数和指数。在前缀或后缀中无需加引号。
; 子模式边界 分隔正数和负数子模式
% 前缀或后缀 乘以 100 并显示为百分数
/u2030 前缀或后缀 乘以 1000 并显示为千分数
¤(/u00A4) 前缀或后缀 货币记号,由货币符号替换。如果两个同时出现,则用国际货币符号替换。如果出现在某个模式中,则使用货币小数分隔符,而不使用小数分隔符。
' 前缀或后缀 用于在前缀或或后缀中为特殊字符加引号,例如 "'#'#" 将 123 格式化为 "#123"。要创建单引号本身,请连续使用两个单引号:"# o''clock"。
DecimalFormat format = new DecimalFormat("###,####.000"); 
System.out.println(format.format(111111123456.1227222)); // 1111,1112,3456.123
 
Locale.setDefault(Locale.US); 
DecimalFormat usFormat = new DecimalFormat("###,###.000"); 
System.out.println(usFormat.format(111111123456.1227222)); // 111,111,123,456.123
 
DecimalFormat addPattenFormat = new DecimalFormat(); 
addPattenFormat.applyPattern("##,###.000"); 
System.out.println(addPattenFormat.format(111111123456.1227)); // 111,111,123,456.123
 
DecimalFormat zhiFormat = new DecimalFormat(); 
zhiFormat.applyPattern("0.000E0000"); 
System.out.println(zhiFormat.format(10000));  // 1.000E0004
System.out.println(zhiFormat.format(12345678.345)); // 1.235E0007
 
DecimalFormat percentFormat = new DecimalFormat(); 
percentFormat.applyPattern("#0.000%"); 
System.out.println(percentFormat.format(0.3052222)); // 30.522%

使用DecimalFormat时注意事项

import java.text.DecimalFormat;
public class Format {
public static void main(String[] args) {
 double ss=12345.97468;
 double ss2=0.23;  
 DecimalFormat ff=new DecimalFormat("#,###,###.######"); 绿色区域为保留的小数位数(四舍五入)----但不会保                                                   留末尾的0) --------------------整数的话就没有小数位
 
 DecimalFormat ff2=new DecimalFormat("#,###,###.0000"); //小数点后保留四位小数(保留末尾的0) //类似于                                                       round()函数---四舍五入
 DecimalFormat ff3=new DecimalFormat("#,###,###.00000"); //小数点后保留五位小数(保留末尾的0)
 
 DecimalFormat ff4=new DecimalFormat("#,###,###0.0000"); //小数点后保留四位小数(保留末尾的0)
 DecimalFormat ff5=new DecimalFormat("#,###,###0.00000"); //小数点后保留五位小数(保留末尾的0)
 
 System.out.println("#,###,###.######: "+ff.format(ss));
 System.out.println("#,###,###.0000 : "+ff2.format(ss)); //类似于round()函数---四舍五入
 System.out.println("#,###,###.00000 : "+ff3.format(ss));
 System.out.println("---------------------------------------------------");
 System.out.println("f111#,###,###.######: "+ff.format(ss2));
 System.out.println("f222#,###,###.0000 : "+ff2.format(ss2)); 
 System.out.println("f333#,###,###.00000 : "+ff3.format(ss2));
 System.out.println("---------------------------------------------------");
 System.out.println("f111#,###,###.######: "+ff.format(ss2));
 System.out.println("f444#,###,###.0000 : "+ff4.format(ss2)); 
 System.out.println("f555#,###,###.00000 : "+ff5.format(ss2));
 System.out.println("---------------------------------------------------");
 System.out.println("sss#,###,###.0000 : "+ff4.format(ss)); 
 System.out.println("sss#,###,###.00000 : "+ff5.format(ss));
  }
}

结果:

#,###,###.######: 12,345.97468
#,###,###.0000 : 12,345.9747
#,###,###.00000 : 12,345.97468
---------------------------------------------------
f111#,###,###.######: 0.23
f222#,###,###.0000 : .2300 (有问题)
f333#,###,###.00000 : .23000 (有问题)
---------------------------------------------------
f111#,###,###.######: 0.23
f444#,###,###.0000 : 0.2300
f555#,###,###.00000 : 0.23000

---------------------------------------------------
sss#,###,###.0000 : 1,2345.9747 (有问题) ---千位符位置有问题
sss#,###,###.00000 : 1,2345.97468 (有问题) ---千位符位置有问题

总结一下吧

(1)double ss2=0.23;时使用:

DecimalFormat ff4=new DecimalFormat("#,###,###0.0000"); //小数点后保留四位小数(保留末尾的0)

(2)double ss=12345.97468;时使用:

DecimalFormat ff4=new DecimalFormat("#,###,###.0000"); //小数点后保留四位小数(保留末尾的0)

以上为个人经验,希望能给大家一个参考,也希望大家多多支持脚本之家。

您可能感兴趣的文章:
阅读全文