JavaScript

关注公众号 jb51net

关闭
首页 > 网络编程 > JavaScript > JavaScript数组

JavaScript数组详细归纳

作者:Java精品学习

JavaScript 数组用于在单一变量中存储多个值,数组是一种特殊的变量,它能够一次存放一个以上的值。下面文章小编就来详细归纳一下JavaScript数组,需要的朋友可以参考一下

一、数组归纳

1. 字符串拆分为数组

 console.log(Array.form("red")) // ["r", "e", "d"] 

2. 将集合和映射转换为新数组

 const a1 = new Map().set("name","张三").set("age",18)

  console.log(Array.from(a1)) // [["name","张三"], ["age",18] 

3. 对现有数组进行浅复制

 const a1 = [

    {

    name: "小明",

    age: 18,

    gender: "男"

    },

    {

      name: "小明",

      age: 18,

      gender: "男"

    }]

  const a2 = Array.from(a1)

  console.log(a2) 

运行结果:

4. arguments 对象轻松转换为数组

 function argumentArray() {

    console.log(Array.from(arguments)) // [1, 2, 3, 4]

  }

  argumentArray(1, 2, 3, 4) 5. 转换自定义对象

let arrayLike = {

    0: '张三',

    1: '18',

    2: '男',

    3: ['猜猜', '是哪'],

    'length': 4

  }

  let arr = Array.from(arrayLike);

  console.log(arr); 运行结果:

Array.of(参数) 将将参数转换为数组

 Array.of(1, 2, 3, 4) // [1, 2, 3, 4] 

二、迭代器方法

Array 的原型上有三个用于检索数组的方法:keys()values()entries()

 Array.of(1, 2, 3, 4) // [1, 2, 3, 4] 


 let user = [

    {

      name: "张三",

      age: 18,

      gender: "男"

    },

    {

      name: "李四",

      age: 19,

      gender: "女"

    },

    {

      name: "王五",

      age: 20,

      gender: "女"

    }

  ] 首先使用user.key(),遍历返回数组索引

 console.log(Array.from(user.keys())) // [0, 1, 2] 

user.values(),遍历返回数组元素

 console.log(Array.from(user.values())) 

user.entries(),遍历返回索引 / 值对

console.log(Array.from(user.entries())) 

三、数组常用操作方法

slice(stratIndex,endIndex)

splice(startIndex, length, new1, new2....)

 let newData = {"username": "ys","age": "22","gender":"计科1902","className":"3班","id":6}

  person.splice(1,1,newData) // 这里是替换的使用 

到此这篇关于JavaScript数组详细归纳的文章就介绍到这了,更多相关JavaScript数组内容请搜索脚本之家以前的文章或继续浏览下面的相关文章希望大家以后多多支持脚本之家!

您可能感兴趣的文章:
阅读全文