javascript技巧

关注公众号 jb51net

关闭
首页 > 网络编程 > JavaScript > javascript技巧 > js箭头函数与普通函数

JavaScript中箭头函数与普通函数的区别详解

作者:biubiu小希希

这篇文章主要介绍了JavaScript中箭头函数与普通函数的区别,文中示例代码介绍的非常详细,具有一定的参考价值,感兴趣的小伙伴们可以参考一下

本文为大家讲解了JavaScript中箭头函数与普通函数的区别,供大家参考,具体内容如下

箭头函数:

let fun = () => {
  console.log('lalalala');
}

普通函数:

function fun() {
  console.log('lalla');
}

箭头函数相当于匿名函数,并且简化了函数定义。箭头函数有两种格式,一种只包含一个表达式,连{ ... }和return都省略掉了。还有一种可以包含多条语句,这时候就不能省略{ ... }和return。

箭头函数是匿名函数,不能作为构造函数,不能使用new

let FunConstructor = () => {
  console.log('lll');
}

let fc = new FunConstructor();

箭头函数不绑定arguments,取而代之用rest参数...解决

function A(a){
 console.log(arguments);
}
A(1,2,3,4,5,8); // [1, 2, 3, 4, 5, 8, callee: ƒ, Symbol(Symbol.iterator): ƒ]


let B = (b)=>{
 console.log(arguments);
}
B(2,92,32,32);  // Uncaught ReferenceError: arguments is not defined


let C = (...c) => {
 console.log(c);
}
C(3,82,32,11323); // [3, 82, 32, 11323]

箭头函数不绑定this,会捕获其所在的上下文的this值,作为自己的this值

var obj = {
 a: 10,
 b: () => {
  console.log(this.a); // undefined
  console.log(this); // Window {postMessage: ƒ, blur: ƒ, focus: ƒ, close: ƒ, frames: Window, …}
 },
 c: function() {
  console.log(this.a); // 10
  console.log(this); // {a: 10, b: ƒ, c: ƒ}
 }
}
obj.b(); 
obj.c();
var obj = {
 a: 10,
 b: function(){
  console.log(this.a); //10
 },
 c: function() {
   return ()=>{
      console.log(this.a); //10
   }
 }
}
obj.b(); 
obj.c()();

箭头函数通过 call()  或  apply() 方法调用一个函数时,只传入了一个参数,对 this 并没有影响。

let obj2 = {
  a: 10,
  b: function(n) {
    let f = (n) => n + this.a;
    return f(n);
  },
  c: function(n) {
    let f = (n) => n + this.a;
    let m = {
      a: 20
    };
    return f.call(m,n);
  }
};
console.log(obj2.b(1)); // 11
console.log(obj2.c(1)); // 11

箭头函数没有原型属性

var a = ()=>{
 return 1;
}

function b(){
 return 2;
}

console.log(a.prototype); // undefined
console.log(b.prototype);  // {constructor: ƒ}

箭头函数不能当做Generator函数,不能使用yield关键字

总结

以上就是本文的全部内容,希望对大家的学习有所帮助,也希望大家多多支持脚本之家。

您可能感兴趣的文章:
阅读全文