javascript技巧

关注公众号 jb51net

关闭
首页 > 网络编程 > JavaScript > javascript技巧 > js表单校验功能

js实现表单校验功能

作者:supertianjia

这篇文章主要为大家详细介绍了js实现表单校验功能,文中示例代码介绍的非常详细,具有一定的参考价值,感兴趣的小伙伴们可以参考一下

本文实例为大家分享了js实现表单校验功能的具体代码,供大家参考,具体内容如下

1、所用到的三个事件:

onfocus(焦点聚焦事件)、onblur(焦点离开事件)、onkeyup(按键抬起的事件)

2、利用事件触发函数,函数中执行校验的信息。

3、利用checkform判断表单中的内容是否规范,如果规范submit按钮可以提交表单信息。

简单效果:

 

 

 

form中的代码:

<form action="demo.html" onsubmit="return checkForm()">
   <div>
   <div class="text">
      <p>用户名</p>
      <input id="value" onfocus="shoeTips('hint','用户名长度不能小于六')" onblur="hint_hide()" onkeyup="hint()" type="text" Name="Userame" placeholder="用户名" />
      <span id="hint"></span>
     </div>
     <div class="text">
      <p>密码</p>
      <input id="pass_value" onfocus="shoeTips('pass_hint','密码长度不能小于六')" onblur="pass_hide()" onkeyup="checkPass()" type="password" name="password" placeholder="密码" />
      <span id="pass_hint"></span>
      </div>
      <div class="text">
       <p>确认密码</p>
       <input id="passpass_value" onfocus="shoeTips('passpass_hint','两次密码要一致')" onblur="passpass_hide()" onkeyup="checkPassPass()" type="password" name="password" placeholder="确认密码" />
       <span id="passpass_hint"></span>
      </div>
      <div class="text">
          <p>邮箱</p>
          <input id="email" onfocus="shoeTips('email_hint','邮箱格式要正确')" onblur="emailHide()" onkeyup="emailCheck()" type="email" name="email" placeholder="邮箱" />
          <span id="email_hint"></span>
        </div>
        <div class="text">
          <p>手机号</p>
          <input id="phone" type="text" onfocus="shoeTips('phone_hint','格式为十一位数字的手机号')" onblur="phoneHide()" onkeyup="phoneCheck()" Name="Phone" placeholder="手机号">
          <span id="phone_hint"></span>
        </div>
        <div class="submit">
       <input type="submit" value="提交" />
     </div>
  </div>
</form>

js中的:

function shoeTips(spanId, tips) {
 var span = document.getElementById(spanId);
 span.innerHTML = tips;
}
/**
 * 校验用户名
 */
function hint() {
 var value = document.getElementById("value").value;
 var hint = document.getElementById("hint");
 if(value.length < 6) {
 hint.innerHTML = "用户名太短";
 return false;
 } else {
 hint.innerHTML = "用户名合格";
 return true;
 }
}
 
function hint_hide() {
 var hint = document.getElementById("hint");
 hint.innerHTML = "";
}
/**
 * 校验密码
 */
 
function checkPass() {
 var value = document.getElementById("pass_value").value;
 var hint = document.getElementById("pass_hint");
 if(value.length < 6) {
 hint.innerHTML = "密码太短";
 return false;
 } else {
 hint.innerHTML = "密码格式合格";
 return true;
 }
}
 
function pass_hide() {
 var hint = document.getElementById("pass_hint");
 hint.innerHTML = "";
}
/***
 * 确认密码的校验
 */
function checkPassPass() {
 var papavalue = document.getElementById("passpass_value").value;
 var value = document.getElementById("pass_value").value;
 var papahint = document.getElementById("passpass_hint");
 if(papavalue != value) {
 papahint.innerHTML = "两次密码不一致";
 return false;
 } else {
 papahint.innerHTML = "";
 return true;
 }
}
 
function passpass_hide() {
 var papahint = document.getElementById("passpass_hint");
 papahint.innerHTML = "";
}
/**
 * 校验邮箱
 */
function checkEmail(strEmail) 
{   
  var emailReg = /^([a-zA-Z0-9_-])+@([a-zA-Z0-9_-])+(\.[a-zA-Z0-9_-])+/;
  if ( emailReg.test(strEmail) ) {
    return true;
  }
  else {
//   alert("您输入的Email地址格式不正确!");
    return false;
  }
};
function emailCheck() {
 var emailValue = document.getElementById("email").value;
 var email_hint = document.getElementById("email_hint");
 var flag = checkEmail(emailValue);
 if(flag) {
 email_hint.innerHTML = "邮箱格式正确";
 return true;
 } else {
 email_hint.innerHTML = "邮箱格式错误";
 return false;
 }
}
 
function emailHide() {
 var email_hint = document.getElementById("email_hint");
 email_hint.innerHTML = "";
}
/**
 * 校验手机号
 */
function checkMobile( strMobile )
{ //13588888888
  var regu = /^[1][345678][0-9]{9}$/;
  var re = new RegExp(regu);
  if (re.test(strMobile)) {
    return true;
  }
  else {
    return false;
  }
};
function phoneCheck() {
 var phone = document.getElementById("phone").value;
 var phone_hint = document.getElementById("phone_hint");
 var flag = checkMobile(phone);
 if(flag) {
 phone_hint.innerHTML = "手机号格式正确";
 return true;
 } else {
 phone_hint.innerHTML = "手机号格式错误";
 return false;
 }
}
 
function phoneHide() {
 var phone_hint = document.getElementById("phone_hint");
 phone_hint.innerHTML = "";
}
 
function checkForm() {
 var flag = emailCheck() && checkPass() && checkPassPass() && hint() && phoneCheck();
 return flag;
}

以上就是本文的全部内容,希望对大家的学习有所帮助,也希望大家多多支持脚本之家。

您可能感兴趣的文章:
阅读全文